Porn Time nepot­re­bo­valo na milión stia­hnutí ani mesiac

Michal Sorkovský / 6. júla 2015 / Business

Apli­ká­cia Porn Time zazna­me­náva úspech. Appka, ktorá bola spus­tená iba 7.6.2015 pre Win­dows a Mac a necelé dva týždne na to pre Android hlási už milión stia­hnutí.

Názov Porn Time je odvo­dený od Pop­corn Time, apli­ká­cie, ktorá je ozna­čo­vaná za pirát­sky Netf­lix a cez ktorú sa zadarmo stre­a­mujú všetky možné videá či filmy. No a Porn Time je v pod­state neslušná ver­zia Pop­corn Time, keďže fun­guje na tom istom prin­cípe, aku­rát pra­cuje s porno vide­ami. Namiesto toho, aby si si videá musel sťa­ho­vať cez tor­rent, si ich môžete pozrieť hneď a priamo pro­stred­níc­tvom Porn Time, no a to samoz­rejme v HD kva­lite.


Porn Time explo­do­val spô­so­bom, o kto­rom som si ani v tých najb­láz­ni­vej­ších snoch nemys­lel, že je vôbec možný,“ pove­dal vývo­jár apli­ká­cie, ktorý sa pred­sta­vuje len krst­ným menom Richard. „Úprimne, nemys­lím si, že Pop­corn Time malo toľko stia­hnutí po prvom mesiaci..“Porn Time vlastne sta­via na úspe­chu Pop­corn Time, ktorý už fun­guje viac ako rok. Avšak na roz­diel od hol­ly­wo­od­skych fil­mov a rôz­nych tele­víz­nych šou, HD porno je dostupné zadarmo online. To, že exis­tuje hneď via­cero strá­nok, ktoré ponú­kajú porno videá zadarmo a bez pri­hlá­se­nia či pla­te­nia by mohlo byť teda pre Porn Time nevý­ho­dou. Napriek tomu sa ale uká­zalo, že vo svete je o Porn Time záu­jem. Naj­viac stia­hnutí je zatiaľ v USA (13%), nasle­duje Bra­zí­lia (10%) a Fran­cúz­sko (9%).No a keďže Porn Time si všet­kých fanú­ši­kov váži, roz­ho­dol sa dosia­hnu­tie mili­óna stia­hnutí oslá­viť pri­da­ním novej fun­kcie „The Panic But­ton“. Tá poslúži kaž­dému, kto sa ocitne v neprí­jem­nej situ­ácií, kedy bude musieť rýchlo pre­stať sle­do­vať video. Vtedy stačí pou­ží­va­te­ľovi stla­čiť na klá­ves­nici tri krát „z“, no a Porn Time okam­žite schová porno, ktoré poze­ral, zatiaľ čo sa na obra­zovke objaví nejaké „koc­káčske“ video z You­Tube. Okrem úspe­chu od spus­te­nia appky pre Android, plá­nuje Porn Time spus­tiť apli­ká­ciu aj pre iOS. Spus­te­nie by malo byť podľa vývo­já­rov už čoskoro. No a medzi tým budú v Porn Time pra­co­vať na roz­ši­ro­vaní obsahu, čo by malo zahŕňať pri­dá­va­nie nových zdro­jov a žán­rov. Avšak ambí­cie vývo­já­rov nekon­čia len pri tom: „Nevieme sa doč­kať spus­te­nia Ocu­lus Rift na začiatku roku 2016. Ešte sme si nie cel­kom istí, ako to spra­víme, ale vieme, že to bude skvelá kom­bi­ná­cia. Ocu­lus Rift a Porn Time,“ pove­dal Richard. 

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)