Porno v CNN? Takto sa šíria falošné správy

Šimon Hale / 29. november 2016 / Zaujímavosti

Nie­kedy stačí len jedna jediná neove­rená infor­má­cia, ktorá môže spus­tiť hotové peklo.

Pred pár dňami sa na pro­file @solikearose obja­vil prek­va­pivý tweet s fot­kou tele­víz­nej spo­loč­nosti CNN vysie­la­jú­cej porno namiesto pra­vi­del­nej show Ant­ho­nyho Bour­daina. Bez toho, aby si nie­kto polo­žil otázku o prav­di­vosti tohto twe­etu, sa spus­tilo obrov­ské šia­len­stvo a hŕs­tka spra­vo­daj­ských ser­ve­rov túto neove­renú sen­zá­ciu okam­žite pre­vzala a vypus­tila do sveta tvr­diac, že sa na CNN vysie­lalo porno.

screen_shot_2016_11_25_at_10-33-00_amzdroj: theverge.com

Vše­tok chaos vzni­kol po tom, ako sa v brit­skom den­níku The Inde­pen­dent obja­vil člá­nok o tomto twe­ete, ktorý následne twe­e­to­vala webová stránka Drudge Report. A potom sa to stalo. Táto správa sa roz­ší­rila rých­los­ťou svetla — Mas­hable, The New York Post, The Daily Mail, Esqu­ire, Variety, tí všetci túto sen­zá­ciu pub­li­ko­vali, a to len na základe jed­ného alebo dvoch twe­e­tov od @solikearose. Navyše, mnohé z týchto člán­kov neob­sa­ho­vali ani len vyjad­re­nia CNN alebo RCN, káb­lo­vej spo­loč­nosti, ktorá údajne porno vysie­lala. Ku kon­trole fak­tov došlo až po tom, ako boli články pub­li­ko­vané. Účet @solikearose bol zme­nený na súkromný a infor­má­cie o tom, že by sa na CNN vysie­lalo porno, rýchlo zmizli.

636156924454106336-image1

zdroj: gannett-cdn.com

Káb­lová spo­loč­nosť RCN na Twit­teri uviedla svoje sta­no­visko, že neexis­tuje žia­den dôkaz o vysie­laní porna, a vyhlá­sila, že celú uda­losť momen­tálne pre­ve­rujú. Vyhlá­se­nie vydala aj tele­vízna spo­loč­nosť: „CNN požia­dala káb­lo­vého ope­rá­tora RCN o vysvet­le­nie celej uda­losti.”

Nech už je pravda aká­koľ­vek, presne takto sa šíria falošné správy. Digi­tálne médiá sa sna­žia pri­ná­šať najak­tu­ál­nej­šie infor­má­cie a držať krok s uda­los­ťami 24 hodín denne, veľa­krát na úkor pra­vi­vosti a ove­re­nosti infor­má­cií. Ľudia majú radi sen­zá­cie a pre novi­ná­rov žha­vých po “click­bai­toch” môže byť aj vymys­lený tweet dosta­toč­ným pod­ne­tom na zavá­dza­júci člá­nok. Aj keby bolo porno na CNN sku­točne vysie­lané, je oči­vidné, že veľa člán­kov bolo napí­sa­ných iba na základe twe­etu jed­nej osoby skôr, než si vôbec nie­kto ove­ro­val fakty. Ak hrajú takéto falošné a neove­rené správy významnú rolu aj v dôle­ži­tej­ších veciach, takéto chyby nás môžu raz stáť viac ako len smiech.

zdroj článku: theverge.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž famouslogos.net/gannett-cdn.com

Pridať komentár (0)