Povinné denné svietenie sa onedlho môže týkať aj zadných svetiel

Mária Ambrozová / 31. decembra 2018 / Auto

  • Podľa do­stup­ných dát, vďaka po­vin­nému den­nému svie­te­niu, klesla prav­de­po­dob­nosť vzniku do­prav­ných ne­hôd o 8 – 15 %
  • U nás na­ria­de­nie svie­tiť po­čas ce­lého dňa platí už od roku 2009, v su­sed­nom Česku o tri roky dl­h­šie
  • Naši su­se­dia však čo­skoro možno budú po­vinní svie­tiť aj vzadu
zdroj: Unsplash
  • Podľa do­stup­ných dát, vďaka po­vin­nému den­nému svie­te­niu, klesla prav­de­po­dob­nosť vzniku do­prav­ných ne­hôd o 8 – 15 %
  • U nás na­ria­de­nie svie­tiť po­čas ce­lého dňa platí už od roku 2009, v su­sed­nom Česku o tri roky dl­h­šie
  • Naši su­se­dia však čo­skoro možno budú po­vinní svie­tiť aj vzadu

Nie každá kra­jina v Európe má le­gis­la­tí­vou pri­ká­zané denné svie­te­nie. V ta­kom Por­tu­gal­sku, Tu­recku, na Malte a ani vo Veľ­kej Bri­tá­nii ta­kýto po­jem ne­poz­najú. A to aj na­priek tomu, že prav­de­po­dob­nosť vzniku do­prav­ných ne­hôd vďaka nemu klesla o 8 – 15 %, tvrdí auto.cz. Už čo­skoro sa však môže stať re­a­li­tou aj po­vin­nosť byť vi­di­teľný vďaka za­pnu­tým svet­lám aj zo­zadu. Naši su­se­dia už o ta­kejto mož­nosti ak­tívne dis­ku­tujú, hoci zmeny zo dňa na deň sa ne­oča­ká­vajú.

Na Slo­ven­sku po­vin­nosť vy­uží­vať ce­lo­denné svie­te­nie prišla do plat­nosti 1. feb­ru­ára 2009. Nie­ktorí vo­diči si však ešte ur­čite pa­mä­tajú, ako to bolo s týmto na­ria­de­ním v mi­nu­losti. V lete sme svie­tili len keď za­šlo slnko a po­vin­nosť mať za­pnuté svetlá ne­pretr­žite bola ak­tu­álna len od pri­bližne po­lo­vice ok­tóbra, do marca. Už dnes však vieme, že po­čia­točná vzbura vo­di­čov voči za­ve­de­niu ce­lo­den­ného svie­te­nia ne­bola až tak po­trebná a všetci si na no­vinku po­stupne zvykli.

Česká po­lí­cia by chcela, aby sa po­stu­pom času ešte viac pred­chá­dzalo ko­lí­ziám, a to aj vďaka po­vin­nému za­dnému den­nému svie­te­niu vo­zi­diel. K prob­lé­mom do­chá­dza na­prí­klad za šera, či pri pre­chode zo slnka do tieňa, kedy si naše oči pár se­kúnd na zmenu zvy­kajú a bez­peč­nosť cest­nej pre­mávky môže byť ohro­zená.

Podľa európ­skej le­gis­la­tívy by to ne­mal byť prob­lém, no no­vinka na­ráža na pár tech­nic­kých ne­zrov­na­lostí. Za­tiaľ čo nové vo­zidlá možno svie­tiť den­ným svie­te­ním aj vzadu majú, star­šie mo­dely nie.

Igor Si­rota z Ústred­ného au­to­mo­tok­lubu České re­pub­liky pre auto.cz po­ve­dal, že ide­ál­nym rie­še­ním by bolo za­viesť túto po­vin­nosť len u no­vo­vy­ro­be­ných au­to­mo­bi­lov, a to od ur­či­tého dá­tumu. Do pre­mávky by sa tak ta­kéto autá do­stá­vali po­stupne a pri­ro­dzene, pre­tože každé spätné za­ve­de­nie spô­sobí ne­malé kom­pli­ká­cie.

Zdroj: auto.cz

Pridať komentár (0)