Pozri si, ako Tesla Model S zabrá­nila zrážke vďaka fun­kcii „ins­tant speed“

Jakub Duchoň / 20. november 2016 / Tech a inovácie

Tesla sa sústre­ďuje na vývoj svo­jich vozi­diel s auto­nóm­nymi fun­kciami, ktoré majú obrov­ský poten­ciál aj pri bez­peč­nosti vodi­čov. Dnes ti uká­žeme video, ktoré síce nie je priamo spo­jené so samos­tat­nos­ťou vozidla, no táto skvelá fun­kcia pomohla zabrá­niť váž­nej zrážke. Maji­teľ vozidla, Jason Huges, zve­rej­nil na You­Tube video, ktoré sa stalo tak­mer osud­ným.

Jeden z maji­te­ľov Modelu S vo ver­zii P85D zachy­til s kame­rou vzadu, ako sa jeho vozidlo vyhlo poten­ci­onál­nej zrážke. Po tom, ako si vodič zozadu pri­chá­dza­jú­ceho auta zrejme nevši­mol, že šofér Tesly zasta­vil a odbá­čal na par­ko­visko, tak­mer spô­so­bil nehodu s tra­gic­kými násled­kami. Nesú­stre­dený vodič hyb­ridu Prius si prí­liš neskoro uve­do­mil, že to už zrejme neu­brzdí a str­hol volant sme­rom ku kraj­nici.

V tom čase však už bola Tesla dávno mimo nebez­peč­nej zóny. Zásluhy na záchrane pri­pi­suje pán Huges extrém­nemu zrých­le­niu elek­tro­mo­tora, ktorý zabez­pečí okam­žitý maxi­málny krú­tiaci moment. Huges tak­tiež hovorí, že krátko po tom, ako video skon­čilo, už pre­kro­čil maxi­málnu povo­lenú rých­losť, čo opäť doka­zuje schop­nosti Modelu S aj v „slab­šej“ ver­zii P85D.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)