Pozrite sa, ako bude vyze­rať budúc­nosť naku­po­va­nia!

Lenka Lauková / 8. december 2014 / Tools a produktivita

Zamýš­ľali ste sa nie­kedy nad tým, ako tech­no­lo­gický pokrok ovplyvní aj také oby­čajné veci ako naprí­klad naku­po­va­nie oble­če­nia? Máme odpo­veď — zázračné zrkadlá s obrov­skými doty­ko­vými obra­zov­kami, ktoré vedia čo ďal­šie budete chcieť. 

Ebay to za posledný rok nemal ľahké. Čelil obrov­skému poru­še­niu bez­peč­nosti a ozná­mil, že sa “roz­chá­dza” s Pay­Pal-om. Spo­loč­nosť však napriek všet­kému stále dosa­huje sta­bilný rast, pro­fi­tujú a sna­žia sa o rôzne vylep­še­nia. Spo­jili sa s dizaj­nér­kou Rebec­cou Min­koff a sme­rujú do sveta off­line pre­daja – v San Fran­ciscu a New Yorku otvo­rili nové smart sto­res.

Pri vstupe do obchodu vás pri­ví­tajú obrov­ské zrkadlá s doty­ko­vým disp­le­jom. Na nich sa ľahko môžete pre­hra­bo­vať ulič­kami alebo si pop­re­ze­rať aj inven­tár obchodu. Nemu­síte mať plné ruky vecí, ktoré si chcete vyskú­šať. Stačí iba jed­no­du­cho klik­núť. Keď budú pre vás šaty pri­chys­tané, príde vám upo­zor­ňu­júca správa a vy si zatiaľ môžete objed­nať naprí­klad drink.

V kabínke na vás takisto čaká zrkadlo s doty­ko­vým disp­le­jom. Môžete si naprí­klad meniť osvet­le­nie, aby ste videli ako váš out­fit vyzerá v roz­lič­ných pod­mien­kach. Každá vec má na sebe RFID ozna­če­nie, takže kabínka dokáže roz­poz­nať čo sa nachá­dza na sklade. Ak sa vám nepáči farba, stačí opäť iba klik­núť. Vybe­riete si vami poža­do­vanú farbu či veľ­kosť a pre­da­vač vám ju one­dlho pri­ne­sie rovno do kabínky. Na nákupy sa konečne môžete vybrať aj sami a nemu­síte z kabínky kri­čať na svojho nákup­ného kamoša, aby vám ute­kal pohľa­dať inú veľ­kosť.

Vďaka RFID ozna­če­niam kabínka zazna­me­náva čo máte práve na sebe a dokáže vám navr­hnúť aj vhodné dopl­nky. Všetko čo si vyskú­šate sa ukladá do vášho osob­ného pro­filu, takže si môžete neskôr online kúpiť akú­koľ­vek z týchto vecí. Ebay tak na základe tohto off­line nákupu bude vedieť svo­jim zákaz­ní­kom ponúk­nuť lep­šie per­so­na­li­zo­vané odpo­rú­ča­nia. Samoz­rej­mos­ťou je aj platba online, bez otrav­ného postá­va­nia v rade pri pokladni.

Čo poviete, páči sa vám takáto pred­stava naku­po­va­nia? Možno nám to nákupy o niečo sprí­jemní a aj my – hej­teri naku­po­va­nia – sa nebu­deme musieť mesiac odhod­lá­vať na náv­števu nákup­ného cen­tra :).

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)