Pre­čo je WordP­ress to naj­lep­šie, čo môžeš svoj­mu biz­ni­su spra­viť a ako pomo­hol nám?

Michal Sorkovský / 28. augusta 2016 / Zo Slovenska

Pokiaľ sa pohy­bu­ješ vo sve­te onli­ne biz­ni­su a sle­du­ješ na Face­bo­oku sku­pi­ny, v kto­rých pod­ni­ka­te­lia hľa­da­jú deve­lo­pe­rov pre svoj web či e-shop, urči­te si si vši­mol aj ceny, v kto­rých sa tie­to prá­ce pohy­bu­jú. Za kla­sic­ký web zapla­tíš mini­mál­ne 500 eur, zatiaľ čo pri inter­ne­to­vých obcho­doch sa baví­me aspoň o tisíc­ke. Pre­čo ale tie­to penia­ze neušet­riť?

Keď ti dnes nie­kto povie, že potre­bu­je spra­viť web, môžeš si byť tak­mer istý, že hovo­rí o strán­ke vo WordP­res­se. Na tej­to plat­for­me dnes fun­gu­je 20% všet­kých webov na inter­ne­te, s tým, že toto čís­lo stá­le stú­pa. Slo­vá­ci, kto­rí dnes roz­bie­ha­jú vlast­né weby, por­tá­ly či e-sho­py hľa­da­jú stá­le viac a viac kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov, kto­rí s WordP­res­som doká­žu pra­co­vať. Môže­me pri­tom pove­dať, že dopyt je stá­le väč­ší a trh jed­no­du­cho nedo­ká­že ponúk­nuť dosta­toč­ný počet kva­lit­ných ľudí, čo zna­me­ná jedi­nú vec — prí­le­ži­tosť pre tých, kto­rí to vedia využiť.

WordP­ress najprv fun­go­val čis­to ako plat­for­ma pre blo­gy, ale keď sa dnes pozrieš na strán­ky, kto­ré na ňom fičia, zis­tíš, že len málo­kto­rá vyze­rá ako blog. WordP­ress sa dnes pou­ží­va ako uni­ver­zál­ny CMS sys­tém ale­bo, ak by sme to chce­li veľ­mi pre­hnať, ako PHP fra­me­work — dáva obrov­skú kopu vsta­va­ných fun­kcií, sys­té­mov či pra­vi­diel a ak sa nimi budeš ria­diť, spra­víš akú­koľ­vek strán­ku. Samoz­rej­me potre­bu­ješ najprv tie­to pra­vid­lá ovlá­dať — to je dru­há vec.

DSC00485

foto: zipcodewilmington.com

Vďaka intu­itív­nos­ti WordP­res­su doká­že­te bles­ku­rých­lo vytvo­riť firem­nú strán­ku, či lan­ding page. Neus­tá­le pri­bú­da­jú seg­men­ty biz­ni­su v kto­rých je WordP­ress využí­va­ný, či už sa baví­me o reštau­rač­ných zaria­de­niach, hote­loch, kaviar­ní, por­tá­lov poži­čov­ní aút, ponúk prá­ce, pre­náj­mu nehnu­teľ­nos­tí, esho­pov a mno­hých ďal­ších, “ hovo­rí prog­ra­má­tor Tomáš Chvos­tek pra­cu­jú­ci pre ino­va­tív­nu spo­loč­nosť Zele­ná Poš­ta.

Tre­ba si však pri­tom dať pozor na čas­té bez­peč­nost­né chy­by samot­ných modu­lov, ako i samot­né­ho WordP­res­su (pre­to je WP nevhod­ný pre biz­nis kde je bez­peč­nosť kri­tic­kou pri­ori­tou). Naučiť sa zákla­dy prá­ce s WordP­res­som však roz­hod­ne odpo­rú­čam kaž­dé­mu, či ste živ­nost­ník, eko­nóm, inšta­la­tér, ume­lec, ale­bo bež­ný pou­ží­va­teľ webu. Zis­tí­te, že tvor­ba web­strá­nok nie je rake­to­vá veda a vie byť i zábav­ná — skôr, či neskôr sa s WordP­res­som urči­te nie­kde stret­ne­te,” dodá­va

130520084805-matthe-kenefick-coding-1024x576

foto: money.cnn.com

Okrem toho, že ti WordP­ress skills ušet­ria penia­ze pri budo­va­ní vlast­né pro­jek­tu, náj­deš na Pro­fe­sii vždy nie­koľ­ko pra­cov­ných ponúk z firiem, kto­ré hľa­da­jú svoj­ho WordP­ress člo­ve­ka. Ale ako naozaj ponúk­nuť kva­li­tu, kto­rú vyža­du­jú? Na nete zože­nieš množ­stvo free návo­dov, kto­ré ti uká­žu, ako veci (ne)robiť. Pokiaľ chceš odo­vzdať super prá­cu, musíš poskyt­núť sto­per­cent­nú kva­li­tu. A na tú potre­bu­ješ know-how — to zaru­če­ne zís­kaš na rôz­nych kur­zoch, kto­ré sa dnes ľudí učia, ako na WordP­ress, skve­lá mož­nosť je pri­tom pria­mo šikov­ný slo­ven­ský pro­jekt Lear­n2Co­de so svo­jim onli­ne kur­zom WordP­ress pre prog­ra­má­to­ra.

WordP­ress je vhod­ný pre začí­na­jú­cich blog­ge­rov, ale aj pre spra­vo­daj­ské por­tá­ly a veľ­ké weby. Pri voľ­be tech­no­ló­gie však tre­ba brať do úva­hy kon­krét­ne požia­dav­ky dané­ho pro­jek­tu. Nie­kde sa bude viac hodiť cus­tom vlast­né rie­še­nie, inde to bude WordP­ress. WordP­ress má veľa fun­kci­ona­li­ty a tiež dob­re roz­ší­ri­teľ­ný, tak­že môže byť pou­ži­teľ­ný na tak­mer aký­koľ­vek pro­jekt. Učiť sa prog­ra­mo­vať weby na WordP­res­se sa opla­tí kaž­dé­mu, kto chce zre­a­li­zo­vať neja­ký vlast­ný nápad, ale­bo robiť kli­ent­ske weby,” hovo­rí Rado­van Deb­nár z Lear­n2Co­de.

Kde vša­de dnes náj­deš WordP­ress?

Mánii menom WordP­ress sme pre­pad­li aj my v Star­tI­tUp. Máme na to však pád­ne dôvo­dy. Na WordP­ress pri­tom už pred nami pre­šli sve­to­ví gigan­ti v oblas­ti médií, ako Wall Stre­et Jour­nal, For­bes či Reuters. Pre­čo? Je jed­no­duch­ší, pre­hľad­nej­ší, pra­cu­je s ním viac ľudí a pre­to sa stá­le vylep­šu­je — a pres­ne pre­to sme naň pre­šli aj my.

WordP­ress bol pre nás tou správ­nou voľ­bou. Je skve­lý na mana­žo­va­nie a tvor­bu con­ten­tu, para­lel­nú prá­cu mno­hých ľudí a fun­gu­je out-of-the-box. Prá­ve pre­to ho pre­fe­ru­je mno­ho onli­ne médií, ale aj samot­ných prog­ra­má­to­rov, kto­rí v ňom doká­žu rých­lo a jed­no­du­cho pri­dá­vať fun­kcie čas­to aj bez prog­ra­mo­va­nia a väč­šej náma­hy, keď­že je neuve­ri­teľ­ne intu­itív­ny,” hovo­rí CTO Star­tI­tUp Rišo Nevé­ri.

Tak čo, ešte stá­le si mys­líš, že by WordP­ress tvo­jej kari­é­re či biz­ni­su nijak nepo­mo­hol?

Pridať komentár (0)