Prečo je WordP­ress to naj­lep­šie, čo môžeš svojmu biz­nisu spra­viť a ako pomo­hol nám?

Michal Sorkovský / 28. augusta 2016 / Zo Slovenska

Pokiaľ sa pohy­bu­ješ vo svete online biz­nisu a sle­du­ješ na Face­bo­oku sku­piny, v kto­rých pod­ni­ka­te­lia hľa­dajú deve­lo­pe­rov pre svoj web či e-shop, určite si si vši­mol aj ceny, v kto­rých sa tieto práce pohy­bujú. Za kla­sický web zapla­tíš mini­málne 500 eur, zatiaľ čo pri inter­ne­to­vých obcho­doch sa bavíme aspoň o tisícke. Prečo ale tieto peniaze neušet­riť?

Keď ti dnes nie­kto povie, že potre­buje spra­viť web, môžeš si byť tak­mer istý, že hovorí o stránke vo WordP­resse. Na tejto plat­forme dnes fun­guje 20% všet­kých webov na inter­nete, s tým, že toto číslo stále stúpa. Slo­váci, ktorí dnes roz­bie­hajú vlastné weby, por­tály či e-shopy hľa­dajú stále viac a viac kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov, ktorí s WordP­res­som dokážu pra­co­vať. Môžeme pri­tom pove­dať, že dopyt je stále väčší a trh jed­no­du­cho nedo­káže ponúk­nuť dosta­točný počet kva­lit­ných ľudí, čo zna­mená jedinú vec — prí­le­ži­tosť pre tých, ktorí to vedia využiť.

WordP­ress najprv fun­go­val čisto ako plat­forma pre blogy, ale keď sa dnes pozrieš na stránky, ktoré na ňom fičia, zis­tíš, že len málo­ktorá vyzerá ako blog. WordP­ress sa dnes pou­žíva ako uni­ver­zálny CMS sys­tém alebo, ak by sme to chceli veľmi pre­hnať, ako PHP fra­me­work — dáva obrov­skú kopu vsta­va­ných fun­kcií, sys­té­mov či pra­vi­diel a ak sa nimi budeš ria­diť, spra­víš akú­koľ­vek stránku. Samoz­rejme potre­bu­ješ najprv tieto pra­vidlá ovlá­dať — to je druhá vec.

DSC00485

foto: zipcodewilmington.com

Vďaka intu­itív­nosti WordP­ressu doká­žete bles­ku­rýchlo vytvo­riť firemnú stránku, či lan­ding page. Neus­tále pri­bú­dajú seg­menty biz­nisu v kto­rých je WordP­ress využí­vaný, či už sa bavíme o reštau­rač­ných zaria­de­niach, hote­loch, kaviarní, por­tá­lov poži­čovní aút, ponúk práce, pre­nájmu nehnu­teľ­ností, esho­pov a mno­hých ďal­ších, “ hovorí prog­ra­má­tor Tomáš Chvos­tek pra­cu­júci pre ino­va­tívnu spo­loč­nosť Zelená Pošta.

Treba si však pri­tom dať pozor na časté bez­peč­nostné chyby samot­ných modu­lov, ako i samot­ného WordP­ressu (preto je WP nevhodný pre biz­nis kde je bez­peč­nosť kri­tic­kou pri­ori­tou). Naučiť sa základy práce s WordP­res­som však roz­hodne odpo­rú­čam kaž­dému, či ste živ­nost­ník, eko­nóm, inšta­la­tér, ume­lec, alebo bežný pou­ží­va­teľ webu. Zis­títe, že tvorba web­strá­nok nie je rake­tová veda a vie byť i zábavná — skôr, či neskôr sa s WordP­res­som určite nie­kde stret­nete,” dodáva

130520084805-matthe-kenefick-coding-1024x576

foto: money.cnn.com

Okrem toho, že ti WordP­ress skills ušet­ria peniaze pri budo­vaní vlastné pro­jektu, náj­deš na Pro­fe­sii vždy nie­koľko pra­cov­ných ponúk z firiem, ktoré hľa­dajú svojho WordP­ress člo­veka. Ale ako naozaj ponúk­nuť kva­litu, ktorú vyža­dujú? Na nete zože­nieš množ­stvo free návo­dov, ktoré ti ukážu, ako veci (ne)robiť. Pokiaľ chceš odo­vzdať super prácu, musíš poskyt­núť sto­per­centnú kva­litu. A na tú potre­bu­ješ know-how — to zaru­čene zís­kaš na rôz­nych kur­zoch, ktoré sa dnes ľudí učia, ako na WordP­ress, skvelá mož­nosť je pri­tom priamo šikovný slo­ven­ský pro­jekt Lear­n2Code so svo­jim online kur­zom WordP­ress pre prog­ra­má­tora.

WordP­ress je vhodný pre začí­na­jú­cich blog­ge­rov, ale aj pre spra­vo­daj­ské por­tály a veľké weby. Pri voľbe tech­no­ló­gie však treba brať do úvahy kon­krétne požia­davky daného pro­jektu. Nie­kde sa bude viac hodiť cus­tom vlastné rie­še­nie, inde to bude WordP­ress. WordP­ress má veľa fun­kci­ona­lity a tiež dobre roz­ší­ri­teľný, takže môže byť pou­ži­teľný na tak­mer aký­koľ­vek pro­jekt. Učiť sa prog­ra­mo­vať weby na WordP­resse sa oplatí kaž­dému, kto chce zre­a­li­zo­vať nejaký vlastný nápad, alebo robiť kli­ent­ske weby,” hovorí Rado­van Deb­nár z Lear­n2Code.

Kde všade dnes náj­deš WordP­ress?

Mánii menom WordP­ress sme pre­padli aj my v Star­tI­tUp. Máme na to však pádne dôvody. Na WordP­ress pri­tom už pred nami pre­šli sve­toví giganti v oblasti médií, ako Wall Street Jour­nal, For­bes či Reuters. Prečo? Je jed­no­duchší, pre­hľad­nejší, pra­cuje s ním viac ľudí a preto sa stále vylep­šuje — a presne preto sme naň pre­šli aj my.

WordP­ress bol pre nás tou správ­nou voľ­bou. Je skvelý na mana­žo­va­nie a tvorbu con­tentu, para­lelnú prácu mno­hých ľudí a fun­guje out-of-the-box. Práve preto ho pre­fe­ruje mnoho online médií, ale aj samot­ných prog­ra­má­to­rov, ktorí v ňom dokážu rýchlo a jed­no­du­cho pri­dá­vať fun­kcie často aj bez prog­ra­mo­va­nia a väč­šej námahy, keďže je neuve­ri­teľne intu­itívny,” hovorí CTO Star­tI­tUp Rišo Nevéri.

Tak čo, ešte stále si mys­líš, že by WordP­ress tvo­jej kari­ére či biz­nisu nijak nepo­mo­hol?

Pridať komentár (0)