Prečo nedo­ká­žem pra­co­vať v kan­ce­lá­rií?

Martin Bohunický / 3. októbra 2015 / Tools a produktivita

Už nie­koľko mesia­cov fun­gu­jem ako fre­e­lan­cer a drobný pod­ni­ka­teľ. Full-time job pre mňa nemal abso­lútne žiadny zmy­sel. Teším sa, že môžem žiť, kde chcem, že som časovo slo­bodný a že som našiel šťas­tie, ktoré som nikdy v živote v kan­ce­lá­rií necí­til.

Moje trá­pe­nia začali v bež­nej práci na osem hodín. Bola to kata­strofa. Ja som vlastne aj cel­kom šikovný chla­pec, ale som fakt otrasný zamest­na­nec, takého by si fakt do firmy nech­cel. Rad­šej budem pra­co­vať 24 hodín denne a na seba, ako čo i len 20 minút veno­vať snom nie­koho iného.

Necháp ma zle. Môj život nie je pre kaž­dého. Veľmi si cením prácu ľudí, ktorí kaž­do­denne tvrdo makajú pre správny chod vecí okolo nás. Každý z nich si zaslúži uzna­nie. No ja jed­no­du­cho nemô­žem. A ak to cítiš rov­nako, tento člá­nok je pre teba. Pre teba, čo nech­ceš zapad­núť a chceš si nájsť svoju vlastnú cestu. Svo­jim spô­so­bom si pre pra­covný trh veľmi atrak­tívny. To až doda­točne si bude tvoj šéf búchať hlavu o stôl, že koho to vlastne pri­jal.

Tu je nie­koľko dôvo­dov, prečo si mal vybrať rad­šej nie­koho iného:

1. Potre­buje nie­koho, kto nasle­duje pra­vidlá

Pra­vidlá sú na to, aby sa poru­šo­vali. Špe­ciálne ak ide o odpo­rú­čané ser­ví­ro­va­nie Nutelly..

Väč­šina naj­väč­ších líd­rov boli vo svo­jich počiat­koch rebeli. Potre­bo­vali sa pre­ja­viť. Nezna­mená to, že svoju prácu neod­viedli, vždy však museli pri­dať nejaký kom­po­nent, ktorý od nich nikto nech­cel.

2. Potre­buje nie­koho, kto sa správa podľa prí­ručky

Nič z môjho sprá­va­nia sa do kan­ce­lá­rie nehodí. Môj nechutný humor, moje návyky, môj hlasný smiech a krik, keď sa niečo nepo­darí. Kole­go­via ma za to nezná­šali.

3. Potre­buje nie­koho, kto nemá prob­lém so sku­pi­no­vou prá­cou

Sku­pi­nové pro­jekty sú rokmi ove­rená kata­strofa. Pomalá a krutá smrť kolek­tívu. Každý, s kým som kedy pra­co­val, mi môže na poh­rebe nosiť truhlu. Aby ma mohli polo­žiť ešte jeden­krát.

Toto už nikdy v živote nech­cem zažiť znova.

4. Potre­buje nie­koho, komu dá úlohu a ten ju včas dokončí

Dáš mi úlohu a ja ju uro­bím. Ale musíš chá­pať, že pred­tým zabi­jem hodiny sur­fo­va­ním po nete..pre inšpi­rá­ciu, chá­peš. Nech­cem ťa mať nad sebou a počú­vať, aký som neschopný.

5. Potre­buje nie­koho, kto miluje jeho myš­lienky

Mám kopec fan­tá­zií a myš­lie­nok. Väč­šinu z nich som aj vyskú­šal. Potre­bu­jem to robiť, aj keď je to nie­kedy za hra­ni­cou morálky. Ak by som to nero­bil, zabil by som vnú­torne sám seba a už nikdy by som nemo­hol byť tvo­rivý.

Tvoj šéf má zase svoje nápady. Nápady, ktoré MUSÍŠ milo­vať a musíš na nich pra­co­vať.

6. Potre­buje nie­koho, kto pra­cuje pre neho

Kon­cept práce od 9 do 5 ma ani tak neštve. Kľudne budem pra­co­vať od 9 do 9, ak ma to pri­blíži k napl­ne­niu mojich snov. Viac ma hnevá, že inves­tu­jem svoju ener­giu a zarába na tom nie­kto iný.

7. Potre­buje nie­koho, kto zobe­rie hodi­nový plat

Hodi­nový plat je podľa mňa vtip. Nie­kto pra­cuje v umý­vačke áut a umyje tri autá za hodinu. Iný rov­nako kva­litne umyje šesť áut za hodinu. A obaja dostanu rov­nakú mzdu. Logika level 9000.

8. Potre­buje nie­koho nor­mál­neho

Nikdy som nebol úplne nor­málny, mys­lím si, že nikto nie sme úplne nor­málni. Mám prob­lém akcep­to­vať nie­ktoré spo­lo­čen­ské normy, mám pre­hnané ciele a rád sa pred prá­cou opi­jem z kva­lit­nej whisky. Nedo­ká­žem byť len tak. Potre­bu­jem obja­vo­vať nové miesta, flir­to­vať s diev­ča­tami a tan­co­vať, keď ma nikto nevidí. V práci by ma za to zabili.

Od 15 rokov som vedel, že chcem byť pod­ni­ka­te­ľom. Vedel som, že je to môj osud. A začal som o to bojo­vať. Pod­ni­ka­nie je o tom byť, kým chceš. Môžeš pra­co­vať 16 hodín denne v obleku a môžeš pra­co­vať hodinu denne v kaviarni s ciga­rou v ústach. Žijeme vo svete, kde ti každý chce dik­to­vať, čo máš a nemáš robiť. Ukáž im svoju cestu.

zdroj: elitedaily.com 

Pridať komentár (0)