Pre­čo “Robí­me to INAK” mení Slo­ven­sko k lep­šie­mu?

Zuzana Kotuliaková / 12. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Startitup/logo Robíme to INAK

Urči­te si zachy­til naše naj­nov­šie vlo­gy s hes­lom Robí­me to INAK. Pro­jekt, kto­rý inšpi­ru­je aj ďal­ších Slo­vá­kov k ino­va­tív­nos­ti, má super ohla­sy. Sved­čí o tom aj fakt, že prie­mer­ne dosa­hu­je­me “reach” na vide­ách 55-tisíc vide­ní. Pre­to sme sa roz­hod­li, že ti dáme krát­ky upda­te.

Už je to neja­ký ten mesiac, čo sme pro­jekt Robí­me to INAK roz­beh­li. Na začiat­ku sme bojo­va­li s neis­to­tou, ako to celé vypá­li, pre­to­že nič podob­né na Slo­ven­sku ešte nebo­lo. Ľudí sme chce­li pod­po­ro­vať v ina­kos­ti, pre­to sme muse­li ísť prí­kla­dom. :) V redak­cii sme sa jed­no­znač­ne zhod­li, že do toho ide­me. Už to bude tak­mer pol roka a stá­le nás to baví viac a viac. Navy­še sme sa stret­li s úžas­ný­mi reak­ci­ami, kto­ré nám dodá­va­jú pre­sved­če­nie, že to má zmy­sel!

Cie­ľom pro­jek­tu bolo pod­po­ro­vať ľudí, aby sa svo­jou INA­Kos­ťou odlí­ši­li. Bohu­žiaľ, na Slo­ven­sku je to čas­to tak, že nie­kto nie­čo vymys­lí a ďal­ší desia­ti začnú napo­dob­ňo­vať. Nemys­lí­me si, že toto je ces­ta, akou by sa pod­ni­ka­nie malo ube­rať. Je dôle­ži­té, aby sme sa neus­tá­le sna­ži­li napre­do­vať, a tým posú­va­li Slo­ven­sko ďalej. Pre­to sme sa roz­hod­li zvi­di­teľ­niť tie ori­gi­nál­ne pro­jek­ty, kto­ré idú vlast­nou ces­tou, oce­niť ich a dať tak ľuďom vedieť, že robia veci INAK.

FB Lidl/logo robí­me to INAK/ FB mon­die labo­ra­to­ire 

Oce­ni­li sme nesku­toč­ných 100 ino­va­tív­nych pro­jek­tov a dali o nich vedieť v pia­tich člán­koch — vždy s top20 pro­jek­tov.

Nám to ale nesta­či­lo a chce­li sme na pro­jek­te pra­co­vať ďalej, pre­to­že má úžas­nú myš­lien­ku. Zača­li sme pre­to točiť vlo­gy z oce­ne­ných pre­vá­dzok. Veľ­mi nás pote­ši­lo, keď sa pro­jekt roz­hod­la pod­po­riť aj Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa, kto­rá sama pomá­ha pod­ni­ka­te­ľom pro­stred­níc­tvom vlast­ných prog­ra­mov. Kolo­toč sa roz­be­hol a teraz ti kaž­dý týž­deň pri­ná­ša­me jeden nie­koľ­ko­mi­nú­to­vý vlog.

Za tými­to zopár minú­ta­mi je kopec prá­ce, ale aj more zába­vy a zážit­kov. Baví nás, že sa s tými­to inšpi­ra­tív­ny­mi ľuď­mi môže­me stre­tá­vať a pri­bli­žo­vať ich inšpi­ra­tív­ne prí­be­hy aj tebe. Pozri si našu dote­raj­šiu zbier­ku videí a sle­duj nás aj naďa­lej. Máš sa na čo tešiť!

Eco­He­art

Sygic

Yeme

Waki­Va­ky

Michal­ská Coc­tail Room

ALIEN Stu­dio

HOPIN

Tuli

Nex­te­ria

ESET

Pridať komentár (0)