Prečo star­tupy kra­chujú ešte pred štar­tom?

Tatiana Blazseková / 24. februára 2016 / Business

Fak­tom je, že veľa star­tu­pov skra­chuje ešte pred samot­ným spus­te­ním. Pred­stav si tento sce­nár: tvrdo si pra­co­val na vytvo­rení per­fekt­nej apli­ká­cie. Opra­vil si všetko možné i nemožné, gra­fika je doko­nalá, už to len vypus­tiť do sveta. Tu sa však objaví prob­lém.

V deň spus­te­nia možno budeš mať šťas­tie, nie­kto o tebe napíše, dosta­neš sa do výberu nových apli­ká­cii. Pomys­líš si, skvelé, poda­rilo sa nám to. Ľahko sa však môže stať, že počia­točná eufó­ria opadne a s ňou odíde aj nie­koľko pou­ží­va­te­ľov. Čo sa vlastne stalo? Jed­no­du­cho pove­dané, spo­lie­hali ste s tímom sa na veci, ktoré netrvajú dlho. Na začiatku ste naštar­to­vaní, možno pre­nik­nete do pove­do­mia ľudí, ale tým to skon­čilo. Je nutné uve­do­miť si, že vypus­te­ním apli­ká­cie do sveta, vaša práca nekončí. Práve naopak, je to začia­tok nie­čoho nového. Potre­bu­jete si vybu­do­vať sta­bilný základ aby ste boli schopní pokra­čo­vať.

Štart startupu

foto: businessinsider.com

Robte pries­kumy, neus­tále zis­ťujte, čo by ste mali zme­niť

Naj­lep­šie bude, ak si spra­víte pries­kum a zis­títe, prečo ľudia vašu appku pre­stali pou­ží­vať. Môže sa stať, že pou­ží­va­te­lia v sku­toč­nosti nebudú rea­go­vať tak, ako ste dúfali. Podľa Violety Ned­ko­vej by ste sa nemali báť oslo­viť pou­ží­va­teľa emai­lom alebo neja­kým iným médiom a pop­ro­siť ho o vypl­ne­nie krát­keho dotaz­níka. Je nutné zis­tiť, kde sa chyby stali, čo pou­ží­va­te­ľom nevy­ho­vuje a čo zme­niť. Ich odpo­vede vám možno pove­dia, čo je potrebné zme­niť a vylep­šiť.

Nača­so­va­nie je sku­točne dôle­žité

Tým, že spus­títe nejakú apli­ká­ciu sa mar­ke­ting neza­čína. Podľa Gya Kawa­sa­kiho by ste mali s mar­ke­tin­gom začať ako­náhle je vaša myš­lienka na svete. On sám pou­žíva veľmi chytrý model pre pub­li­ko­va­nie svo­jich kníh. Vypustí do sveta nejakú tú kapi­tolu a opýta sa ľudí na názor. Získa tak záu­jem ešte pred vyda­ním samot­nej knihy. „Pre­do­hra“ pred spus­te­ním je veľmi dôle­žitá. Dajte o vašom pro­jekte vedieť ešte pred jeho spus­te­ním. Spravte z neho oča­ká­vanú vec. 

Všetko má však dve strany. Naj­hor­šie čo môžete uro­biť je pove­dať: Táto úžasná a jedi­nečná apli­ká­cia bude dostupná ČOSKORO!“ A po roku stále nič. Infor­mujte ľudí o vašej appke ešte pred spus­te­ním, dajte o sebe vedieť na Fb, Twit­teri či Ins­ta­grame.

Startup pitch

foto: brokersdirect.com

Ako lákate poten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov?

Aký je spo­ločný meno­va­teľ všet­kých virál­nych appiek? Je to tá naj­jed­no­duch­šia vec na svete: sú predsa zadarmo. Bez­platné ebo­oks sú veľmi úspeš­ným mar­ke­tin­go­vým lákad­lom. Ponúk­nite aj vy na stránke niečo zadarmo. Skúste sprí­stup­niť vašu apli­ká­ciu na krátky čas zadarmo, aby si ju uží­va­te­lia zo zábavy vyskú­šali. Rada je teda jed­no­du­chá: ponúk­nite niečo zadarmo pred tým, ako než si niečo vypý­tate na opátku. Nikdy nežia­dajte o dôle­žité údaje, ako číslo kre­dity prv.

Zapojte pou­ží­va­te­ľov

Ako sme pove­dali, práca na apli­ká­cie nekončí jej spus­te­ním. Rov­nako dôle­žité a namá­havé je udr­žať ju nažive. Bez pri­da­ného kon­textu či dôvodu prečo pokra­čo­vať v pou­ží­vaní sa však záu­jem vytráca. V takomto prí­pade, musíte nájsť spô­sob, ako zapo­jiť uží­va­teľa. Okrem zapá­ja­nia nových uží­va­te­ľov musíte roz­mýš­ľať aj nad tým, ako si udr­žať tých stá­lych. Vaša apli­ká­cia preto musí rásť, musí sústavne ponú­kať niečo nové a aktu­ali­zo­vať sa. Zapojte to jej tvorby aj pou­ží­va­te­ľov. Počú­vajte ich. 

Prezentácia startupu

foto: kehaya.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie:

Pridať komentár (0)