Pre­čo sú dlho­do­bé cie­le kľú­čo­vé pre začí­na­jú­ci biz­nis?

Linda Cebrová / 15. mája 2016 / Business

Sle­do­va­nie kaž­dé­ho kro­ku náv­štev­ní­ka na strán­ke znie skve­le. Avšak to, že to pre­že­nieš s opti­ma­li­zá­ci­ou webu, môže byť čas­to krát skôr na ško­du, ako na úži­tok. Pla­tí to naj­mä pre začí­na­jú­ce star­tu­py, kde je kľú­čom k úspe­chu hlav­ne zákaz­ník a jeho spo­koj­nosť.

Či už je to kli­ent ale­bo člen mar­ke­tin­go­vé­ho tímu, vždy sa náj­de nie­kto, kto pri kaž­dej mož­nej prí­le­ži­tos­ti neza­bud­ne vyz­dvi­hnúť dôle­ži­tosť kon­ver­zií a takz­va­né­ho kon­verz­né­ho lie­vi­ku v biz­ni­se. Pre­to­že to, čo na prvý pohľad nepri­ná­ša zisk, ako­by ani nebo­lo.

0*xnpYXmemOnDwgkjj

V onli­ne pod­ni­ka­ní, kde je všet­ko posta­ve­né na A/B tes­to­va­ní a virál­nych fak­to­roch, nie­ke­dy zabú­da­me na to, že máme v prvom rade budo­vať pro­dukt, kto­rý budú ľudia milo­vať. Namies­to toho plyt­vá­me našim časom na opti­ma­li­zá­ciu odtie­ňa far­by Call To Acti­on tla­čít­ka, pre­to­že správ­ny odtieň zele­nej zvý­ši počet kon­ver­zií o astro­no­mic­kých 0,012345 per­cent.

Micha­el Cho, kto­rý je tvor­com Pickc­rew a Unsp­lash, vidí nahá­ňa­nie sa za krát­ko­do­bý­mi cieľ­mi tak­to: „Veľa ľudí sa sna­ží ísť stá­le viac a viac do hĺb­ky a opti­ma­li­zu­jú aj to, čo už dáv­no zop­ti­ma­li­zo­va­né je. A to len pre­to, aby zís­ka­li nárast o 3 ale­bo 4 per­cen­tá. Ale čím viac času strá­viš robe­ním tých­to vecí, tým menej času ti zosta­ne na obzre­tie sa doza­du a náj­de­ní lep­ších prí­le­ži­tos­tí, kto­ré môžu zabez­pe­čiť nárast aj o 100% a za krat­ší čas.”

cho
Väč­ši­nou sú kro­ky, kto­ré vedú k pre­mie­ňa­niu náv­štev­ní­kov na zákaz­ní­kov a zís­ka­va­niu skve­lé­ho kon­verz­né­ho pome­ru, pova­žo­va­né za kľú­čo­vé. Mar­ke­té­ri sa potom sústre­dia pri­már­ne len na to, aby zákaz­ní­ka zau­ja­li, nemys­lia však na to, ako ho uspo­ko­jiť.

Exis­tu­je však aj veľa takých pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí vlast­ne ani netu­šia pre­čo ich biz­nis tak pros­pe­ru­je. Ako naprí­klad Ben a jeho Huck­le­ber­ry Bicyc­les. Jeho obchod čelí veľ­ké­mu úspe­chu aj napriek tomu, že sa nachá­dza v nesláv­nej štvr­ti San Fran­cis­ca. „V posled­ných rokoch sa nám naozaj darí a stá­le ras­tie­me. Avšak na otáz­ku pre­čo, odpo­ve­dať neviem. Samoz­rej­me, že vždy keď nie­kto do náš­ho obcho­du vstú­pi, poskyt­ne­me mu ten naj­lep­ší záži­tok z náku­pu a sna­ží­me, aby bol šťast­ný a spo­koj­ný. Ale pre­čo stá­le pri­chá­dza­jú nový ľudia? To neviem pove­dať,” pove­dal.

bike

Je mož­né, že to je kúzlom malo­ob­chod­né­ho pod­ni­ka­nia. V reži­me off­li­ne biz­ni­su naozaj kon­ver­zie sle­do­vať nemô­že­te. Joh Wana­ma­ker bol úpl­ne prvým obchod­ní­kom v his­tó­rií, kto­rý umiest­nil v roku 1874 rekla­mu v novi­nách. Keď sa ho opý­ta­li na výno­sy, kto­ré mu rekla­ma pri­nies­la odpo­ve­dal: „Polo­vi­ca roz­poč­tu, kto­rý som do rekla­my vlo­žil bola zby­toč­ná. Prob­lém je ten, že neviem, kto­rá polo­vi­ca to bola.”

His­tó­ria uká­za­la, že mno­ho biz­ni­sov, kto­ré nema­li potreb­né tech­no­ló­gie na mera­nie kon­ver­zií, sa aj tak sta­lo úspeš­ný­mi. Väč­ši­na z nich sa pri­tom spo­lie­ha­la naj­mä na doru­če­nie zákaz­ní­kom, čo mož­no naj­lep­ší záži­tok a na to, ako ich uro­biť šťast­ný­mi. Ale môže­me ten­to prin­cíp z off­li­ne biz­ni­su využiť aj v onli­ne biz­ni­se?

Otoč lie­vik opač­ne

0*UAe9wSAFzSruF1K6

Ľudia, kto­rí nie sú zás­tan­ca­mi kon­verz­ných lie­vi­kov, majú spo­loč­nú jed­nu vec – neza­me­ria­va­jú sa na zís­ka­va­nie nových zákaz­ní­kov, ale pre­dov­šet­kým na udr­žia­va­nie tých exis­tu­jú­cich. Zakla­da­teľ emai­lo­vé­ho gigan­ta Mail­chip, kto­ré­ho pomo­cou bolo za minu­lý rok posla­ných 204,383,657,109 mai­lov, je zás­tan­com opač­né­ho kon­verz­né­ho lie­vi­ka.

Ja jed­no­du­cho zobe­riem kon­verz­ný lie­vik a oto­čím ho opač­ne. Ten­to model fun­gu­je pre­dov­šet­kým na začí­na­jú­ce biz­ni­sy. Začí­na­jú­ci star­tup nemá bud­get na mar­ke­ting. Prav­de­po­dob­ne nebu­deš mať na veci toh­to typu ani talent. Jedi­ná vec, kto­rú máš je väč­ši­nou len sil­né zanie­te­nie pre daný pro­jekt. Zober svo­ju vášeň a upriam ju na svo­jich zákaz­ní­kov. Poskyt­ni im ten naj­lep­ší ser­vis, poteš ich a daj im hod­no­tu,” pove­dal.

zdroj: Ali Mese, medium.com, zdroj fotoghrafií:medium.com

Pridať komentár (0)