Prečo sú dlho­dobé ciele kľú­čové pre začí­na­júci biz­nis?

Linda Cebrová / 15. mája 2016 / Business

Sle­do­va­nie kaž­dého kroku náv­štev­níka na stránke znie skvele. Avšak to, že to pre­že­nieš s opti­ma­li­zá­ciou webu, môže byť často krát skôr na škodu, ako na úži­tok. Platí to najmä pre začí­na­júce star­tupy, kde je kľú­čom k úspe­chu hlavne zákaz­ník a jeho spo­koj­nosť.

Či už je to kli­ent alebo člen mar­ke­tin­go­vého tímu, vždy sa nájde nie­kto, kto pri kaž­dej mož­nej prí­le­ži­tosti neza­budne vyz­dvi­hnúť dôle­ži­tosť kon­ver­zií a takz­va­ného kon­verz­ného lie­viku v biz­nise. Pre­tože to, čo na prvý pohľad nepri­náša zisk, akoby ani nebolo.

0*xnpYXmemOnDwgkjj

V online pod­ni­kaní, kde je všetko posta­vené na A/B tes­to­vaní a virál­nych fak­to­roch, nie­kedy zabú­dame na to, že máme v prvom rade budo­vať pro­dukt, ktorý budú ľudia milo­vať. Namiesto toho plyt­váme našim časom na opti­ma­li­zá­ciu odtieňa farby Call To Action tla­čítka, pre­tože správny odtieň zele­nej zvýši počet kon­ver­zií o astro­no­mic­kých 0,012345 per­cent.

Michael Cho, ktorý je tvor­com Pickc­rew a Unsp­lash, vidí nahá­ňa­nie sa za krát­ko­do­bými cieľmi takto: „Veľa ľudí sa snaží ísť stále viac a viac do hĺbky a opti­ma­li­zujú aj to, čo už dávno zop­ti­ma­li­zo­vané je. A to len preto, aby zís­kali nárast o 3 alebo 4 per­centá. Ale čím viac času strá­viš robe­ním týchto vecí, tým menej času ti zostane na obzre­tie sa dozadu a náj­dení lep­ších prí­le­ži­tostí, ktoré môžu zabez­pe­čiť nárast aj o 100% a za kratší čas.”

cho
Väč­ši­nou sú kroky, ktoré vedú k pre­mie­ňa­niu náv­štev­ní­kov na zákaz­ní­kov a zís­ka­va­niu skve­lého kon­verz­ného pomeru, pova­žo­vané za kľú­čové. Mar­ke­téri sa potom sústre­dia pri­márne len na to, aby zákaz­níka zau­jali, nemys­lia však na to, ako ho uspo­ko­jiť.

Exis­tuje však aj veľa takých pod­ni­ka­te­ľov, ktorí vlastne ani netu­šia prečo ich biz­nis tak pros­pe­ruje. Ako naprí­klad Ben a jeho Huck­le­berry Bicyc­les. Jeho obchod čelí veľ­kému úspe­chu aj napriek tomu, že sa nachá­dza v nesláv­nej štvrti San Fran­cisca. „V posled­ných rokoch sa nám naozaj darí a stále ras­tieme. Avšak na otázku prečo, odpo­ve­dať neviem. Samoz­rejme, že vždy keď nie­kto do nášho obchodu vstúpi, poskyt­neme mu ten naj­lepší záži­tok z nákupu a sna­žíme, aby bol šťastný a spo­kojný. Ale prečo stále pri­chá­dzajú nový ľudia? To neviem pove­dať,” pove­dal.

bike

Je možné, že to je kúzlom malo­ob­chod­ného pod­ni­ka­nia. V režime off­line biz­nisu naozaj kon­ver­zie sle­do­vať nemô­žete. Joh Wana­ma­ker bol úplne prvým obchod­ní­kom v his­tó­rií, ktorý umiest­nil v roku 1874 reklamu v novi­nách. Keď sa ho opý­tali na výnosy, ktoré mu reklama pri­niesla odpo­ve­dal: „Polo­vica roz­počtu, ktorý som do reklamy vlo­žil bola zby­točná. Prob­lém je ten, že neviem, ktorá polo­vica to bola.”

His­tó­ria uká­zala, že mnoho biz­ni­sov, ktoré nemali potrebné tech­no­ló­gie na mera­nie kon­ver­zií, sa aj tak stalo úspeš­nými. Väč­šina z nich sa pri­tom spo­lie­hala najmä na doru­če­nie zákaz­ní­kom, čo možno naj­lepší záži­tok a na to, ako ich uro­biť šťast­nými. Ale môžeme tento prin­cíp z off­line biz­nisu využiť aj v online biz­nise?

Otoč lie­vik opačne

0*UAe9wSAFzSruF1K6

Ľudia, ktorí nie sú zás­tan­cami kon­verz­ných lie­vi­kov, majú spo­ločnú jednu vec – neza­me­ria­vajú sa na zís­ka­va­nie nových zákaz­ní­kov, ale pre­dov­šet­kým na udr­žia­va­nie tých exis­tu­jú­cich. Zakla­da­teľ emai­lo­vého giganta Mail­chip, kto­rého pomo­cou bolo za minulý rok posla­ných 204,383,657,109 mai­lov, je zás­tan­com opač­ného kon­verz­ného lie­vika.

Ja jed­no­du­cho zobe­riem kon­verzný lie­vik a oto­čím ho opačne. Tento model fun­guje pre­dov­šet­kým na začí­na­júce biz­nisy. Začí­na­júci star­tup nemá bud­get na mar­ke­ting. Prav­de­po­dobne nebu­deš mať na veci tohto typu ani talent. Jediná vec, ktorú máš je väč­ši­nou len silné zanie­te­nie pre daný pro­jekt. Zober svoju vášeň a upriam ju na svo­jich zákaz­ní­kov. Poskytni im ten naj­lepší ser­vis, poteš ich a daj im hod­notu,” pove­dal.

zdroj: Ali Mese, medium.com, zdroj fotoghrafií:medium.com

Pridať komentár (0)