Prečo sú troj­kári v živote úspeš­nejší

Rudolf Nečas / 18. februára 2016 / Tools a produktivita

Dobré známky na výške ti úspech nezais­tia.

Kon­com devät­nás­teho sto­ro­čia boli školy navr­hnuté a zame­rané na výučbu posluš­nosti. Počas vzo­stupu nášho prie­my­sel­ného veku potre­bo­vali veľké kor­po­rá­cie pra­cov­ní­kov pre ich továrne. Úče­lom aka­de­mic­kého sys­tému bolo vytvo­riť posluš­ných pra­cov­ní­kov, ktorí sa nikdy na nič nepý­tali. Učen­cov mali v tých časoch dosta­tok.

foto: flickr.com

Preto vznikli štan­dar­di­zo­vané testy. Aka­de­mický sys­tém sa sám o sebe stal továr­ňou na štan­dar­di­zo­va­nie všet­kých štu­den­tov, aby sa zabez­pe­čilo, že zapadnú do poža­do­va­nej podoby. Pokiaľ štu­dent zly­hal na tes­toch, konali sa o ďalší rok aby to mohol skú­siť znova.
Napriek sku­toč­nosti, že sa náš svet od konca devät­nás­teho sto­ro­čia dra­ma­ticky zme­nil, sú naše škol­ské sys­témy štruk­tú­ro­vané rov­na­kým spô­so­bom.

Jed­nou z naj­väč­ších zmien vo svete je bez­po­chyby inter­net. Inter­net zme­nil svet. Ak sa chceš dozve­dieť niečo, nemu­síš si kúpiť encyk­lo­pé­diu. Proste si to pozrieš na Wiki­pé­dií alebo You­tube, alebo mili­óne ďal­ších strá­nok, ktoré sú online. Exis­tujú tony prog­ra­mov, ktoré učia ľudí, ako sa efek­tívne učiť veci pri­me­ra­nou rých­los­ťou.

Štúdium online

foto: marble-institute.org

Svet sa mení na eko­no­miku hnanú pod­ni­ka­ním a ino­vá­ciami. Pred­po­kladá sa, že do roku 2020 bude viac ako miliarda ľudí pra­co­vať z ich domo­vov. Čím ďalej, tým menej ľudí bude pra­co­vať pre jednu spo­loč­nosť.

Svet už nepot­re­buje posluš­ných tová­ren­ských pra­cov­ní­kov. Svet potre­buje umel­cov, kre­a­tív­cov, hac­ke­rov a ino­vá­to­rov. Už nech­ceme žiť naše životy v škole a v práci od devia­tej do pia­tej. Je nám z toho zle. Máme toho dosť. A tá naj­lep­šia časť — nová eko­no­mika to vidí rov­nako.

S týmto v mysli teraz môžeme skú­mať, prečo sú štu­denti s C-čkami v inde­xoch vše­obecne lepší, ako ich nápro­tivky dostá­va­júce A-čka a B-čka. V tomto článku sú defi­no­vaní ako kre­a­tívni štu­denti, zame­raní viac na ich prí­stup než známky. Štu­denti so znám­kami A a B sú defi­no­vaní ako nespo­chyb­ni­teľný sta­tus-quo.

sleep-in-class

foto: unigo.com

Prečo sú štu­denti s C-čkami v inde­xoch vše­obecne lepší

1. Spo­chyb­ňujú aka­de­mický sys­tém

Štu­den­tov s C-čkami nezau­jíma aka­de­mický sys­tém. Vedia, že im niečo dá, ale neuc­tie­vajú ho. Vidia, že má veľa nedos­tat­kov.
Okrem toho vedia, že sa učiť dá aj iným spô­so­bom, ako ponúka sys­tém a že štu­do­vať sa dá aj mimo sys­tému. Aka­de­mický svet pre nich nie je jedi­ným prí­stu­pom k uče­niu. Títo štu­denti sa neboja napad­núť sta­tus-quo. Aj keď vyčnie­vať z radu býva neprí­jemné, je to stále menej neprí­jemné, ako ísť dopredu zlým sme­rom.

2. Nie sú poslušní nasle­dov­níci

Mys­lia sami za seba. Necho­dia medzi riad­kami, bez toho aby sa najprv spý­tali, prečo tieto riadky exis­tujú. Rad­šej, než by im nie­kto iný pove­dal, ako žiť svoje životy, pri­chá­dzajú s vlast­nými prog­ra­mami. Oni robia “tik”, keď všetci ostatní robia “tak”.

-40bf3bfecd89faf4

foto: mlive.com

3. Nesna­žia sa pote­šiť a zapô­so­biť na svo­jich nad­ria­de­ných

Nemí­ňajú ohromné množ­stvo ener­gie, aby zapô­so­bili na svo­jich nad­ria­de­ných. Rešpek­tujú a milujú svo­jich uči­te­ľov, ale neuc­tie­vajú ich a nepo­čú­vajú každú ich požia­davku. Nevi­dia svo­jich uči­te­ľov ako stráž­cov ich úspe­chu. Nie sú závislí na refe­ren­ciách alebo živo­to­pi­soch. Uve­do­mujú si, že v dneš­nom svete ich práca hovorí sama za seba — je on-line aby ju všetci videli.

4. Ich sta­ros­ťami sú väč­šie veci

Je iró­niou, že ak si posad­nutý svo­jimi znám­kami, nepre­mýš­ľaš dosť o svo­jej budúc­nosti. Ľudia, ktorí dostanú C-čka lep­šie vedia, ako trá­via svoj čas. Zatiaľ čo ich spo­lu­žiaci dávajú tony ener­gie aby dostali čo naj­lep­šiu známku, oni sku­točne nasle­dujú svoje sny. Neča­kajú na ukon­če­nie školy, aby začali žiť.

PC

foto: lifehack.org

5. Majú vlastnú defi­ní­ciu úspe­chu

A-čkari a B-čkari sa usi­lujú moti­vo­vať dob­rým pros­pe­chom a budo­vať na ňom svoju budúc­nosť, ale C-čkari vedia, že na ňom sa úspech neza­kladá. Oni vedia, kto sú. Žiadny externý štan­dard úspe­chu sa nemôže porov­ná­vať s ich vlast­ným sebau­ve­do­me­ním — oni si defi­no­vali úspech pre seba. Nezau­jíma ich o čo súťa­žia masy, mapujú svoje vlastné cesty.

6. Vedia, ako využiť schop­nosti iných ľudí

Zatiaľ, čo štu­denti s A-čkami a B-čkami sa sna­žia robiť všetko sami, štu­denti s C-čkami okolo seba budujú armádu talen­to­va­ných ľudí, ktorí kom­pen­zujú ich sla­biny. Rov­nako ako Henry Ford sa neboja pri­znať, že neve­dia všetko. Pri jed­nej prí­le­ži­tosti bol Ford napá­daný za to, že nebol inte­li­gentný. V reak­cii na útočnú líniu otá­zok uká­zal prs­tom na vypy­tu­jú­ceho sa práv­nika a odpo­ve­dal:

Dovoľte, aby som vám pri­po­me­nul, že na stole mám rad elek­tric­kých tla­či­diel a stla­če­ním toho pra­vého môžem pri­vo­lať svo­jich pomoc­ní­kov, ktorí dokážu odpo­ve­dať na akú­koľ­vek otázku týka­júcu sa pod­ni­ka­nia, kto­rému venu­jem väč­šinu mojich snáh. Teraz mi lás­kavo pove­dzte, prečo by som mal zahl­co­vať svoju myseľ vše­obec­nými vedo­mos­ťami za úče­lom byť schopný odpo­ve­dať na otázky, keď mám okolo seba ľudí, ktorí sú schopní poskyt­núť mi aké­koľ­vek zna­losti, o aké požia­dam?”

Ted-Takeover-Detail-2

foto: risd.edu

7. Dávajú pred­nosť nezá­vis­lému uče­niu

Naozaj majú radi uče­nie sa. Ale rad­šej si sami určia smer — nechcú nie­koho iného, aby im pove­dal, ako mys­lieť. Dávajú pred­nosť vlast­nému skú­ma­niu a obja­vo­va­niu, aby pre­skú­mali, čo ich pri­ro­dzene pri­ťa­huje. Nesna­žia sa robiť veci nasilu, ale namiesto toho sa spo­lie­hajú na svoje vášne.

8. Nie sú per­fek­ci­onisti

Ak nie si v roz­pa­koch po uve­dení prvej ver­zie svojho pro­duktu, vydal si ho prí­liš neskoro.” — Reid Hoff­man.
Hotové je lep­šie, ako per­fektné. Chápu to a žijú tým. Sú zame­raní na výsledky a sku­točné maka­nie. Vedia, že per­fek­ci­oniz­mus vedie k otá­ľa­niu. Rad­šej sa na niečo vrhnú priamo a učia sa pro­stred­níc­tvom svo­jich chýb.
To je dôvod, prečo sa mno­hým úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom neda­rilo v škole. Chápu, že neús­pech je krásny uči­teľ, aj keď mno­hých z nich vyho­dili zo školy.

boredom-class2

foto: kars4kids.org

9. Neplyt­vajú ener­giou bez­myš­lien­ko­vito

Voda sa pri nor­mál­nom tlaku vzdu­chu varí, keď dosiahne 100°C. Vrená je vrená — vyš­šie tep­loty nedo­siahnu nič iné, než že bude viac vrieť. Ak tvoje telo potre­buje 15 minút na slnku, aby spus­tilo odozvu v podobe mela­nínu, 15 minút je tvoja “tep­lota varu” pre opa­ľo­va­nie. Viac ako 15 minút je nad­by­toč­ných a bude mať za násle­dok len spá­le­nie a vynú­tenú pre­stávku od pláže.

Štu­denti s C-čkami to chápu. Ich cie­ľom je uče­nie. Čokoľ­vek nad to je nehos­po­dárne. Ener­gia vyna­lo­žená, aby si na miesto A- zís­kal A má vše­obecne oveľa väčší dopad, ako daný výsle­dok. Je to proste plyt­va­nie ener­giou. Štu­denti s C-čkami nev­kla­dajú viac ener­gie do vecí, ako potre­bujú. Sú účinní, efek­tívni a sústre­dení.

doodles

foto: entertainment.ie

10. Sú snílci

Kým štu­denti idúci na A a B sta­rost­livo počú­vajú, aby pocho­pili, čo bude na skúške, štu­denti, čo chcú C sa poze­rajú z okna na mraky a kra­jiny. Už načer­pali to pod­statné z pred­nášky. V dôsledku toho si uvoľ­nili nie­koľko hodín každý deň, aby mohli sní­vať o lep­šom svete. Pre­mýš­ľajú o veľ­kých veciach, ktoré budú v živote robiť. Rie­šia dôle­žité prob­lémy v ich mys­liach.

Mys­líš, že si zazna­me­ná­vajú poznámky z pred­nášky? Zle. Popi­sujú svoje nápady a plány. Keď prídu domov, spra­via do školy toľko, čo musia a väč­šinu svojho času trá­via s pria­teľmi alebo prá­cou na svo­jich snoch.

Ale nemysli si, že recep­tom na vše­obecný úspech je mať na výške iba samé C-čka. To určite nie. Musíš si vedieť správne roz­vr­hnúť svoj čas a ener­giu. Nene­chaj školu, aby ťa obrala o všetko z oboch. Pra­cuj na sebe, rob to, čo máš rád, v čom si dobrý, čo ťa napĺňa. Škola je len malým kús­kom z hor­skej dráhy menom život. A to, či ďalej pôj­deš hore alebo dole je len na tebe.

Trendy-Student-on-Laptop-Ashford-University

foto: ashford.edu

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: huffingtonpost.com,

Pridať komentár (0)