Pre­dajňa áut, ktorá fun­guje ako auto­mat na kávu — tu si chcem kúpiť auto!

Rišo Néveri / 15. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ame­rický pre­dajca áut Car­vana vymys­lel niečo veľmi zau­jí­mavé. Sia­hol po fun­gu­jú­com dizajne bež­ných nápo­jo­vých auto­ma­tov a apli­ko­val ho na pre­dajňu áut.

Car­vana posta­vila pre svo­jich zákaz­ní­kov v Nash­ville 5-poscho­dový “auto­mat na autá”. Stačí si zájsť do predajne(alebo si auto objed­nať online), vykli­kať si aké auto by si chcel a budova ti ho za chvíľu pri­staví. Eli­mi­nuje sa tak osobný kon­takt s pre­daj­com a urýchli pro­ces nákupu. 

Celý pro­ces trvá pri­bližne 20 minút. Do auto­matu vlo­žíš špe­ciálnu mincu (nie, zálohu nepla­tíš v hoto­vosti), zvo­líš druh finan­co­va­nia, vypl­níš doku­menty, potrebné údaje, pod­pí­šeš sa a auto­mat skla­du­júci 20 áut ti jedno “vydá”. Stačí si trpez­livo počkať na zemi. Auto si potom môžeš obzrieť, nach­víľu vyskú­šať a tiež si ho na 7 dní nechať. Peniaze sa ti z účtu strhnú, až keď opus­tíš par­ko­visko. V prí­pade nespo­koj­nosti alebo zmeny názoru ho do 7 dní môžeš bez uda­nia dôvodu vrá­tiť.

Car­vane sa výrazne poda­rilo odlí­šiť od bež­ných pre­daj­cov, ktorí musia mať na pre­dajni per­so­nál. V ich budove nie je v pod­state treba tak­mer žiad­nych zamest­nan­cov, čím si ušet­ria a šanca na návrat inves­tí­cie je teda napriek dra­hému pro­jektu vyš­šia. Na skla­do­va­nie áut treba vďaka veži menej miesta a v koneč­nom dôsledku vedia ponú­kať autá o 2000 dolá­rov lac­nej­šie ako kon­ku­ren­cia.

Mys­lím, že zákaz­níci budú mať z nákupu neza­bud­nu­teľný záži­tok,” hovorí CEO Ernie Gar­cia. “Ponú­kame im ten naju­ni­kát­nejší spô­sob nákupu a dokonca lac­nej­šie ako inde.” No Car­vana si pre zákaz­ní­kov pri­pra­vila ešte jedno obrov­ské prek­va­pe­nie! Kaž­dému zákaz­ní­kovi ponúka 200 dolá­rový kre­dit na prí­let a dopravu k pre­dajni.

Pre­dajca zatiaľ nevie, čo má od auto­matu čakať. Budú zákaz­níci pri­márne z Nash­villu? Budú za zážit­kom ces­to­vať aj z šir­šieho oko­lia, či iných štá­tov? To sa zatiaľ netuší ale auto­matu veria a je jasné, že neja­kým spô­so­bom sa na tento pre­daj dajú v budúc­nosti aj ostatní pre­daj­co­via. Jed­ným z nich môže byť práve Tesla, ktorá chce týchto dea­le­rov obísť. Bol by to ide­álny spô­sob pre­daja naprí­kad pri­pra­vo­va­ného Modelu 3, ktorý by sa mal pred­sta­viť už v marci 2016.

Pridať komentár (0)