Pre­daj­ňa áut, kto­rá fun­gu­je ako auto­mat na kávu — tu si chcem kúpiť auto!

Rišo Néveri / 15. novembra 2015 / Tech a inovácie

Ame­ric­ký pre­daj­ca áut Car­va­na vymys­lel nie­čo veľ­mi zau­jí­ma­vé. Sia­hol po fun­gu­jú­com dizaj­ne bež­ných nápo­jo­vých auto­ma­tov a apli­ko­val ho na pre­daj­ňu áut.

Car­va­na posta­vi­la pre svo­jich zákaz­ní­kov v Nash­vil­le 5-poscho­do­vý “auto­mat na autá”. Sta­čí si zájsť do predajne(alebo si auto objed­nať onli­ne), vykli­kať si aké auto by si chcel a budo­va ti ho za chví­ľu pri­sta­ví. Eli­mi­nu­je sa tak osob­ný kon­takt s pre­daj­com a urých­li pro­ces náku­pu. 

Celý pro­ces trvá pri­bliž­ne 20 minút. Do auto­ma­tu vlo­žíš špe­ciál­nu min­cu (nie, zálo­hu nepla­tíš v hoto­vos­ti), zvo­líš druh finan­co­va­nia, vypl­níš doku­men­ty, potreb­né úda­je, pod­pí­šeš sa a auto­mat skla­du­jú­ci 20 áut ti jed­no “vydá”. Sta­čí si trpez­li­vo počkať na zemi. Auto si potom môžeš obzrieť, nach­ví­ľu vyskú­šať a tiež si ho na 7 dní nechať. Penia­ze sa ti z účtu strh­nú, až keď opus­tíš par­ko­vis­ko. V prí­pa­de nespo­koj­nos­ti ale­bo zme­ny názo­ru ho do 7 dní môžeš bez uda­nia dôvo­du vrá­tiť.

Car­va­ne sa výraz­ne poda­ri­lo odlí­šiť od bež­ných pre­daj­cov, kto­rí musia mať na pre­daj­ni per­so­nál. V ich budo­ve nie je v pod­sta­te tre­ba tak­mer žiad­nych zamest­nan­cov, čím si ušet­ria a šan­ca na návrat inves­tí­cie je teda napriek dra­hé­mu pro­jek­tu vyš­šia. Na skla­do­va­nie áut tre­ba vďa­ka veži menej mies­ta a v koneč­nom dôsled­ku vedia ponú­kať autá o 2000 dolá­rov lac­nej­šie ako kon­ku­ren­cia.

Mys­lím, že zákaz­ní­ci budú mať z náku­pu neza­bud­nu­teľ­ný záži­tok,” hovo­rí CEO Ernie Gar­cia. “Ponú­ka­me im ten naju­ni­kát­nej­ší spô­sob náku­pu a dokon­ca lac­nej­šie ako inde.” No Car­va­na si pre zákaz­ní­kov pri­pra­vi­la ešte jed­no obrov­ské prek­va­pe­nie! Kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi ponú­ka 200 dolá­ro­vý kre­dit na prí­let a dopra­vu k pre­daj­ni.

Pre­daj­ca zatiaľ nevie, čo má od auto­ma­tu čakať. Budú zákaz­ní­ci pri­már­ne z Nash­vil­lu? Budú za zážit­kom ces­to­vať aj z šir­šie­ho oko­lia, či iných štá­tov? To sa zatiaľ netu­ší ale auto­ma­tu veria a je jas­né, že neja­kým spô­so­bom sa na ten­to pre­daj dajú v budúc­nos­ti aj ostat­ní pre­daj­co­via. Jed­ným z nich môže byť prá­ve Tes­la, kto­rá chce tých­to dea­le­rov obísť. Bol by to ide­ál­ny spô­sob pre­da­ja naprí­kad pri­pra­vo­va­né­ho Mode­lu 3, kto­rý by sa mal pred­sta­viť už v mar­ci 2016.

Pridať komentár (0)