Pred­behli Google Glass svoju dobu?!

LG jr. / 22. decembra 2014 / Tech a inovácie

O tom, že „wea­rab­les mar­ket“ ras­tie niet pochýb. Dôka­zom toho je množ­stvo gad­ge­tov, ktoré v posled­nej dobe prišli na trh.

Medzi tie naj­zná­mej­šie pat­ria zdra­votné moni­tory, kro­ko­mery či rôzne trac­kery, ako sú naprí­klad Fit­bit, Jawbone, Nike Fuel­band, či Apple Watch ,ktoré majú prísť na trh v budú­com roku. Gad­get mar­ket je veľmi pre­men­livý, pre­tože mnohé zo zaria­dení sú len akousi otáz­kou trendu či módy. S týmto prob­lé­mov sa budú musieť vyspo­ria­dať aj Google Glass, ktoré však majú omnoho väčší poten­ciál ako pred­tým spo­mí­nané zaria­de­nia. Jed­nou s naj­väč­ších nevý­hod je však ich cena.

Ďaľ­ším prob­lé­mom, s kto­rým je treba sa popa­so­vať je aj otázka sociál­neho pri­ja­tia. Pre množ­stvo ľudí sú Google Glass stra­šia­kom, ktorý môže sle­do­vať ich pohyb, vidieť presne to, čo vidia oni a cel­kovo môžu trac­ko­vať ich pohyb, či priamo iden­ti­fi­ko­vať videné osoby. Všetko však má svoje hra­nice a Google tak bude musieť nejaké nasta­viť aj v tejto oblasti.

Oku­liare Google Glass si však už našli svoje využi­tie. V USA sa už teraz pou­ží­vajú v 19 nemo­ciach na zlep­še­nie výučby, spo­lu­práce a pri rie­šení zlo­ži­tých situ­ácií, ako sú náročné ope­rá­cie, pri kto­rých vám vie pomo­cou Google Glass pomôcť odbor­ník, ktorý je vzdia­lený tisícky kilo­met­rov od ope­rač­nej sály.

Spo­loč­nosť Vir­gin Atlan­tic zre­a­li­zo­vala na letisku Heath­row šesť­týž­dňovú štú­diu, počas kto­rej dostali zamest­nanci obcho­dov v Duty Free zóne oku­liare Google Glass. Následne pomo­cou nich sle­do­vali sprá­va­nie zákaz­ní­kov podľa des­ti­ná­cie, do kto­rej leteli.

Na Google Glass vzniká už aj množ­stvo apli­ká­cií. Jed­nou z prvých hier vôbec je aj bojová hra s náz­vom Glass­Battle.

V tech oblasti je nača­so­va­nie veľmi dôle­žité. Väč­ši­nou to býva tak, že prvá gene­rá­cia výrobku je skôr pre fana­ti­kov a nepos­ky­tuje ešte nejakú pri­danú hod­notu. Postu­pom času, ako sa zaria­de­nie postupne vylep­šuje a zdo­ko­na­ľuje, sa začína o výro­bok zau­jí­mať čím ďalej, tým viac ľudí. Pek­ným prí­kla­dom bol aj vývoj mobil­ného tele­fónu. Prvý mobilný tele­fón (či skôr tehla) vážil nie­koľko kilo­gra­mov, dnes schu­dol na pár gra­mov a už to ani zďa­leka nie je len mobilný tele­fón.

V blíz­kej budúc­nosti je tu preto mož­nosť stať sa podob­ným feno­mé­nom aj pre Google Glass. Ak by Google Glass pre­dá­val Apple, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by už dávno boli asi uve­dené na trhu a chcel by ich mať každý.

Pýtate sa prečo? Pre­tože jablko.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)