Pred­beh­li Goog­le Glass svo­ju dobu?!

LG jr. / 22. decembra 2014 / Tech a inovácie

O tom, že „wea­rab­les mar­ket“ ras­tie niet pochýb. Dôka­zom toho je množ­stvo gad­ge­tov, kto­ré v posled­nej dobe priš­li na trh.

Medzi tie naj­zná­mej­šie pat­ria zdra­vot­né moni­to­ry, kro­ko­me­ry či rôz­ne trac­ke­ry, ako sú naprí­klad Fit­bit, Jawbo­ne, Nike Fuel­band, či App­le Watch ,kto­ré majú prí­sť na trh v budú­com roku. Gad­get mar­ket je veľ­mi pre­men­li­vý, pre­to­že mno­hé zo zaria­de­ní sú len akou­si otáz­kou tren­du či módy. S tým­to prob­lé­mov sa budú musieť vyspo­ria­dať aj Goog­le Glass, kto­ré však majú omno­ho väč­ší poten­ciál ako pred­tým spo­mí­na­né zaria­de­nia. Jed­nou s naj­väč­ších nevý­hod je však ich cena.

Ďaľ­ším prob­lé­mom, s kto­rým je tre­ba sa popa­so­vať je aj otáz­ka sociál­ne­ho pri­ja­tia. Pre množ­stvo ľudí sú Goog­le Glass stra­šia­kom, kto­rý môže sle­do­vať ich pohyb, vidieť pres­ne to, čo vidia oni a cel­ko­vo môžu trac­ko­vať ich pohyb, či pria­mo iden­ti­fi­ko­vať vide­né oso­by. Všet­ko však má svo­je hra­ni­ce a Goog­le tak bude musieť neja­ké nasta­viť aj v tej­to oblas­ti.

Oku­lia­re Goog­le Glass si však už našli svo­je využi­tie. V USA sa už teraz pou­ží­va­jú v 19 nemo­ciach na zlep­še­nie výuč­by, spo­lu­prá­ce a pri rie­še­ní zlo­ži­tých situ­ácií, ako sú nároč­né ope­rá­cie, pri kto­rých vám vie pomo­cou Goog­le Glass pomôcť odbor­ník, kto­rý je vzdia­le­ný tisíc­ky kilo­met­rov od ope­rač­nej sály.

Spo­loč­nosť Vir­gin Atlan­tic zre­a­li­zo­va­la na letis­ku Heath­row šesť­týž­dňo­vú štú­diu, počas kto­rej dosta­li zamest­nan­ci obcho­dov v Duty Free zóne oku­lia­re Goog­le Glass. Násled­ne pomo­cou nich sle­do­va­li sprá­va­nie zákaz­ní­kov pod­ľa des­ti­ná­cie, do kto­rej lete­li.

Na Goog­le Glass vzni­ká už aj množ­stvo apli­ká­cií. Jed­nou z prvých hier vôbec je aj bojo­vá hra s náz­vom Glass­Batt­le.

V tech oblas­ti je nača­so­va­nie veľ­mi dôle­ži­té. Väč­ši­nou to býva tak, že prvá gene­rá­cia výrob­ku je skôr pre fana­ti­kov a nepos­ky­tu­je ešte neja­kú pri­da­nú hod­no­tu. Postu­pom času, ako sa zaria­de­nie postup­ne vylep­šu­je a zdo­ko­na­ľu­je, sa začí­na o výro­bok zau­jí­mať čím ďalej, tým viac ľudí. Pek­ným prí­kla­dom bol aj vývoj mobil­né­ho tele­fó­nu. Prvý mobil­ný tele­fón (či skôr teh­la) vážil nie­koľ­ko kilo­gra­mov, dnes schu­dol na pár gra­mov a už to ani zďa­le­ka nie je len mobil­ný tele­fón.

V blíz­kej budúc­nos­ti je tu pre­to mož­nosť stať sa podob­ným feno­mé­nom aj pre Goog­le Glass. Ak by Goog­le Glass pre­dá­val App­le, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou by už dáv­no boli asi uve­de­né na trhu a chcel by ich mať kaž­dý.

Pýta­te sa pre­čo? Pre­to­že jabl­ko.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)