Predstavujeme StartLab, platformu pre podporu zmysluplných projektov

Mária Ambrozová / 2. septembra 2018 / Rozhovory

  • Ak chceš in­ves­to­vať ne­jaké drobné na dobrú vec, máš nie­koľko mož­ností
  • Jed­nou z nich je aj prís­pe­vok na zmys­lu­plnú kam­paň pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­dingu
  • O pro­jekte Start­Lab sme sa po­roz­prá­vali s jeho pro­jek­to­vou ma­na­žér­kou Zuz­kou Za­ťo­vič
zdroj: Unsplash
  • Ak chceš in­ves­to­vať ne­jaké drobné na dobrú vec, máš nie­koľko mož­ností
  • Jed­nou z nich je aj prís­pe­vok na zmys­lu­plnú kam­paň pro­stred­níc­tvom cro­wd­fun­dingu
  • O pro­jekte Start­Lab sme sa po­roz­prá­vali s jeho pro­jek­to­vou ma­na­žér­kou Zuz­kou Za­ťo­vič

Ahoj Zuzka, skús pre tých, ktorí Start­Lab ne­poz­najú v krát­kosti plat­formu pred­sta­viť…

Start­Lab je pro­jek­tom Na­dá­cie Cen­tra pre fi­lan­tro­piu. Na­ším zá­me­rom je aj pro­stred­níc­tvom tejto plat­formy roz­ví­jať on­line in­di­vi­du­álne dar­cov­stvo na Slo­ven­sku. Ide o cro­wd­fun­din­gový por­tál, ktorý dáva pries­tor in­špi­ra­tív­nym, kre­a­tív­nym ve­rej­nop­ros­peš­ným pro­jek­tom, ktoré po­má­hajú zlep­šiť našu kra­jinu. Au­to­rom pro­jektu na Start­Labe môže byť kto­koľ­vek, kto pri­náša ini­cia­tívu, pro­jekt alebo pro­dukt, kto­rého úži­tok bude slú­žiť šir­šej ve­rej­nosti alebo ko­mu­nite ľudí, vďaka kto­rému sa nám tu bude žiť lep­šie. Plat­forma vznikla v marci 2015 na pod­poru hŕs­tky pro­jek­tov v rámci prog­ramu Re­Štart Slo­ven­sko a veľmi sa te­šíme, ako sa pro­jekt roz­rás­tol. K dneš­nému dňu sme po­mohli zre­a­li­zo­vať viac ako 220 pro­jek­tov s pod­po­rou in­di­vi­du­ál­nych dar­cov vo výške viac ako 700 000 eur.

Akým pro­jek­tom už od­vtedy sti­hol Start­Lab po­môcť?

Tak ako rôz­nymi ak­ti­vi­tami a ini­cia­tí­vami mô­žete skva­lit­niť váš ži­vot a pro­stre­die, v akom sa odo­hráva, tak rôz­no­rodé pro­jekty na Start­Labe náj­dete. Z pro­duk­to­vých kam­paní sú to najmä tie na knižky, aj tie však mu­sia vždy pri­niesť niečo viac ako prí­jemné čí­ta­nie. Na­prí­klad nás niečo na­učiť o kul­túre, his­to­ric­kom de­dič­stve, eko­ló­gii, men­ši­nách u nás ži­jú­cich či hroz­bách, ktoré plynú z kon­špi­rač­ných te­órií. Asi po­lo­vica kam­paní na Start­Labe má cha­rak­ter pro­jek­tov, ini­cia­tív, ktoré zlep­šujú ži­vot kon­krét­nych miest či ko­mu­nít alebo pri­ná­šajú do na­šej kra­jiny nové prvky. Ob­ľú­bené sú kam­pane na lo­kálne po­du­ja­tia – di­va­delné pred­sta­ve­nia, hody, trhy. Zá­ber je ši­roký a ťažko ho ge­ne­ra­li­zo­vať. Mali sme aj kam­pane na pod­poru slo­ven­skej módy, fil­mové do­ku­menty, vzde­lá­va­nie o du­šev­ných cho­ro­bách, či kam­paň na pod­poru ne­uro­lo­gic­kého vý­skumu.

Na čom podľa vás zá­visí úspeš­nosť pro­jektu?

Úspech cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane je vždy sú­hra via­ce­rých okol­ností. Sa­moz­rejme, zá­kla­dom je zau­jí­mavý pro­jekt, teda to, na čo sa sna­žím zís­kať od ľudí fi­nančnú pod­poru. Dô­le­žitý je spô­sob, akým au­tori svoj zá­mer na plat­forme od­pre­zen­tujú, ten by mal byť pú­tavý, zro­zu­mi­teľný, trans­pa­rentný a „cat­chy“. Mo­ti­vá­ciu ľudí, aby pro­jekt pod­po­rili, možno zvy­šo­vať od­me­nami, ktoré au­tori pro­jek­tov dar­covi za­sie­lajú za jeho pod­poru ako po­ďa­ko­va­nie. Nie­kedy sa stane, že od­meny sú tak pú­tavé, že dar­co­via k nim pri­stu­pujú ako k ná­kupu a sa­motná pod­pora zá­meru je až dru­ho­radá, vtedy mu­síme dar­com vy­svet­ľo­vať, že ide o cro­wd­fun­din­govú kam­paň a nie ná­kup v e-shope.
Naj­dô­le­ži­tej­ším prv­kom úspe­chu je však ko­mu­ni­kačná kam­paň, ktorú musí mať au­tor kam­pane dô­kladne pri­pra­venú a v čase jej trva­nia pro­jektu ve­no­vať do­sta­tok času a ener­gie tak, aby sa mu po­da­rilo oslo­viť celú svoju cie­ľovú sku­pinu a mo­ti­vo­vať ju k pod­pore.

Kto všetko sa môže so svo­jou myš­lien­kou pri­hlá­siť?

Kto­koľ­vek, kto má pri­pra­vený pro­jekt, chce me­niť za­be­hané spô­soby, uka­zuje nový prí­stup, či roz­bieha zau­jí­mavý star­tup, kto­rého ži­vo­ta­schop­nosť si chce otes­to­vať. Pri­bližne po­lo­vica au­to­rov pro­jek­tov sú ne­zis­kové or­ga­ni­zá­cie, na­sle­dujú fy­zické osoby a naj­men­šiu časť au­to­rov tvo­ria práv­nické osoby. Zvy­šuje sa po­čet pro­jek­tov, kde je au­to­rom sku­pina žia­kov či štu­den­tov, čo je su­per.

Ra­díte ľu­ďom, ako dlho by mala kam­paň tr­vať, ako si správne ur­čiť pub­li­kum a iné dô­le­žité de­taily?

Na kva­litnú kam­paň po­stačí pri­bližne 30, ma­xi­málne 40 dní. Av­šak, kva­litne od­ve­dená kam­paň si vy­ža­duje pri­bližne me­sačnú príp­ravu. Tá je zá­kla­dom úspe­chu. Ok­rem tex­tov je treba pri­pra­viť vi­deo (krátke, zro­zu­mi­teľné, au­ten­tické), vy­mys­lieť od­meny, do­hod­núť ich vý­robu, na­plá­no­vať ko­mu­ni­kačnú kam­paň.
20 – 30 per­cent cie­ľo­vej sumy zís­kate z pod­pory najb­liž­šieho oko­lia, ro­diny a ka­ma­rá­tov, ale treba ísť ďa­lej. Dô­le­žité je de­fi­no­vať si, kto je vaša cie­ľová sku­pina, kde žije, čo robí, čo číta, čo ju zau­jíma, čím ju do­ká­žete sti­mu­lo­vať, mo­ti­vo­vať. Podľa toho na­sta­víte ob­sah ko­mu­ni­kač­nej kam­pane a tiež ka­nály, kto­rými s ňou bu­dete ko­mu­ni­ko­vať.

Ktoré pro­jekty sú pre vás pa­mätné a prečo?

Za pri­bližne rok, čo pra­cu­jem pre Na­dá­ciu Cen­trum pre fi­lan­tro­piu, bolo na Start­Labe zve­rej­ne­ných viac ako 110 pro­jek­tov a pa­mä­tám si väč­šinu z nich. Každý pro­jekt je je­di­nečný a mnoho kam­paní je osobne kon­zul­to­va­ných, vďaka čomu sa zo­zná­mim s úžas­nými ľuďmi a už to je pred­po­klad toho, že si ich pro­jekt bu­dem pa­mä­tať.

Ak by som mala nie­ktoré vy­brať, tak to bude isto kam­paň Roz­práv­kari, ktorá zís­kala pod­poru viac ako 45 000 eur, čo bol na­ozaj ob­rov­ský úspech, ktorý prek­va­pil aj sa­mot­ných au­to­rov. Pa­mätný je pre mňa pro­jekt „V zdra­vom dome žijú šťastní ľu­dia“, hlavne kvôli veľmi mi­lej au­torke pro­jektu, ktorá kam­paň veľmi poc­tivo „od­ma­kala“. Srd­cov­kou bol pro­jekt „Aby veda ne­bola bieda“, ktorý fi­nan­co­val časť ne­uro­lo­gic­kého vý­skumu. Pod­pora ve­rej­nosti na roz­voj vedy u nás nie je vô­bec bežná a dú­fam, že ta­kýchto pro­jek­tov bude pri­bú­dať.

Ne­dávno na Star­ti­tup vy­šiel člá­nok, v kto­rom sme sa pre­hra­bali kam­pa­ňami Start­Labu a zis­tili, že ve­rej­nosť rada pod­porí všetko, čo sa vy­tvára s dob­rým úmys­lom. Sú to po­môcky pre školy, zve­ľa­ďo­va­nie ve­rej­ných pries­to­rov aj po­li­tika. Sch­va­ľuje Start­Lab kam­pane, ktoré chce pod­po­riť?

Áno, pa­leta tém kam­paní je na­ozaj ši­roká. Na cro­wd­fun­dingu je úžasné, že na­ozaj iba ve­rej­nosť roz­hodne, či pro­jekt bude úspešný a získa po­trebné fi­nan­cie na re­a­li­zá­ciu, alebo nie. Žiadna téma teda sama osebe nie je vo­pred od­sú­dená na ne­ús­pech. Aby pro­jekty, ktoré na plat­forme sú, boli v sú­lade s hod­no­tami Cen­tra pre fi­lan­tro­piu, ktoré plat­formu pre­vádz­kuje, každý pro­jekt pre­chá­dza sch­va­ľo­va­cím pro­ce­som.

Po­su­dzu­jeme v pr­vom rade ve­rej­nop­ros­peš­nosť zá­meru a sa­moz­rejme ne­sch­va­ľu­jeme ne­etické, ra­sis­tické, či inak ne­ko­rektné pro­jekty. Ná­sledne s au­to­rmi kon­zul­tu­jeme pre­zen­tá­ciu pro­jektu na Start­Labe, čo je možné vy­lep­šiť a ako na­sta­viť ko­mu­ni­kačnú kam­paň. Tento pro­ces trvá pri­bližne 3 – 5 dní. V ide­ál­nom prí­pade sa s pro­jek­tom a au­to­rmi zo­zná­mime ešte v príp­rav­nej fáze, aby sme au­to­rom po­mohli čo naj­lep­šie pri­pra­viť kam­paň, čo po­tom aj urýchli sch­va­ľo­vací pro­ces.

Ok­rem pod­pory ve­rej­nosti je tu však aj mož­nosť „mat­chingu“. Čo to vlastne zna­mená?

Mat­ching je uni­kátna forma pod­pory, kedy má pro­jekt par­tnera, inú or­ga­ni­zá­ciu či práv­nickú osobu, ktorá ná­sobí každý dar. Teda keď darca dá 30 eur, mat­chin­gový par­tner k tomu pri­loží ďal­ších 30 eur, a to až do výšky do­hod­nu­tej sumy. Vý­hody mat­chingu sú na oboch stra­nách. Au­tor kam­pane získa cie­ľovú sumu jed­no­duch­šie a rých­lej­šie, mat­chin­gový par­tner získa vďaka ne­vy­hnut­nej ko­mu­ni­ká­cii au­tora (ktorý svoju kam­paň ko­mu­ni­kuje, aby zís­kal po­treb­ných dar­cov) ďalší re­klamný ka­nál spo­jený s pod­po­rou ne­ja­kej ak­ti­vity či pro­duktu s po­zi­tív­nou pri­da­nou hod­no­tou.

Prečo je podľa vás dô­le­žité pod­po­ro­vať pro­jekty touto for­mou?

Start­Lab je je­di­nečný pries­tor, ktorý umož­ňuje na­ozaj kaž­dému pris­pieť k tomu, aby sa na Slo­ven­sku roz­ši­ro­vala mapa dob­rých pro­jek­tov, ak­ti­vít a vzni­kali pro­dukty s pri­da­nou hod­no­tou.
Máme u nás veľa ak­tív­nych ľudí, ktorí tvo­ria zá­klad toho, aby sme sa tu mali lep­šie. Nie­kto vy­myslí na­prí­klad di­gi­tálnu módnu mapu, be­z­o­ba­lový ob­chod či chce ot­vo­riť ko­mu­nálne záh­rady. Nie každý má ta­kéto am­bí­cie. Ak cho­dím do práce a sta­rám sa o ro­dinu, v pia­tok ve­čer som rád, že mám svätý po­koj. Ne­zna­mená to však, že ne­mô­žem pris­pieť k roz­voju dob­rých vecí u nás. Dá sa to na­prí­klad tým, že pro­jekt pod­po­rím fi­nančne alebo in­for­má­ciu o ňom po­su­niem svo­jim zná­mym a ka­ma­rá­tom. Po­môcť ku vzniku dob­rých vecí teda môže na­ozaj tak­mer každý z nás.
Vďaka tomu, že pro­jekty a pro­dukty, kto­rým Start­Lab dáva pries­tor, vzni­kajú so za­po­je­ním veľ­kého množ­stva ľudí, ve­rej­nosť po­tom k ta­kýmto pro­jek­tom zís­kava osobný, po­zi­tívny vzťah. Spolu teda vy­tvá­rame aj pod­mienky pre zod­po­ved­nosť za pries­tor okolo nás a ži­vot v ňom.

Start­Lab je je­diná slo­ven­ská cro­wd­fun­din­gová plat­forma, no od­nie­kiaľ mu­síte čer­pať in­špi­rá­ciu, od­kiaľ?

In­ter­net je plný in­špi­rá­cií rôz­neho druhu. Pri pre­mýš­ľaní o tom, čo zlep­šíme vy­chá­dzame najmä z toho, akú spätnú väzbu do­stá­vame od po­u­ží­va­te­ľov, teda au­to­rov kam­paní a dar­cov, ktorí sú naj­lep­ším zrkad­lom na­šej práce. Vďaka osob­nej skú­se­nosti nám naj­lep­šie ve­dia po­ve­dať, na čom máme pop­ra­co­vať.

Ako sa nie­kto s dob­rým ná­pa­dom o vás môže do­zve­dieť?

Start­Lab z roka na rok ras­tie a vi­díme ná­rast ako v množ­stve kam­paní, tak v množ­stve náv­štev­ní­kov. Už to nie je star­tup či ma­ličký pro­jekt, ale pekne fun­gu­júci por­tál, ktorý si na­šiel svoje miesto aj me­dzi ve­rej­nos­ťou.
Naj­čas­tej­ším zdro­jom, ako sa o nás noví au­tori kam­paní do­zve­dia, je po­zi­tívna re­fe­ren­cia od nie­koho z ich oko­lia. Vďaka ši­ro­kému spek­tru tém, ktoré kam­pane majú, sa o Start­Labe do­zve­dia ľu­dia z rôz­nych ob­lastí a kú­tov Slo­ven­ska.
V spo­lu­práci s inými sub­jek­tami sa zú­čast­ňu­jeme po­du­jatí, ktoré sa tý­kajú star­tu­pov a ich fi­nan­co­va­nia alebo po­du­jatí pre ľudí, ktorí sú ak­tívni v is­tej kon­krét­nej téme a Start­Lab im môže po­môcť ako fi­nančne, tak mar­ke­tin­govo. Nie­koľ­ko­krát za rok sa tiež ob­ja­víme na ak­ciách pre štu­den­tov vy­so­kých, ale aj stred­ných škôl, ktorí sú čo­raz ak­tív­nejší. Sa­moz­rejme, ne­chý­bame ani na Fa­ce­bo­oku.

Pre­zraďte nám, čo plá­nu­jete v bu­dúc­nosti?

Naše plány sa sna­žíme za­me­rať na dve ob­lasti, kto­rými sú roz­voj plat­formy a ko­mu­ni­ká­cia. Tá je v sú­čas­nosti najmä osobná, čo me­niť ur­čite ne­bu­deme, ale chceli by sme, aby sa po­ve­do­mie o Start­Labe ší­rilo ďa­lej aj cez mé­diá a on­line pries­tor vo všet­kom, čo po­núka. Už te­raz vieme o nie­koľ­kých krás­nych kam­pa­niach, čo sa chys­tajú na je­seň a te­šíme sa na silný ko­niec roka.

Člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci so Start­La­bom.

Pridať komentár (0)