Pre­ná­jom v San Fran­ciscu je šia­lene vysoký, tento cha­lan žije v búdke za $508 mesačne

Michaela Líšková / 31. marca 2016 / Zaujímavosti

San Fran­cisco je okrem mno­hých krás známe aj svo­jim nie práve lac­ným živo­tom. Nie­kedy je potrebné vziať veci do vlast­ných rúk, ako to spra­vil mladý Peter Ber­ko­witz. Pozri si, ako si pora­dil s vyso­kými cenami nájmu.

Čo sa týka pre­nájmu apart­mánu, San Fran­cisco je to najd­rah­šie mesto v Štá­toch. Podľa stránky Zumper.com je prie­merná cena jed­no­iz­bo­vého apart­mánu v marci $3 590. To je o $310 viac ako prie­merný jed­no­iz­bový apart­mán za $3 280 v New York City a tak­mer 2x toľko, čo $1 700 za apart­mán v Seattli.

darkhannews

Táto vysoká cena je dôvod, prečo si ilus­trá­tor Peter Ber­ko­witz posta­vil “búdku”, v kto­rej žije.
Svoj “domov” ma zapar­ko­vaný v obý­vačke svojho kama­ráta. Platí $400 mesačne a výrobná cena jeho kra­bi­co­vého dom­čeka po roz­rá­taní vychá­dza na $108 mesačne, čo po sčí­taní činí $508 mesačne.

Áno, žiť v kra­bici je hlúpe. Ale čo je sku­točne hlúpe, je absurdne vysoká cena pre­nájmu v San Fran­ciscu,” píše 25-ročný Ber­ko­witz na svo­jom blogu. “Toto je rie­še­nie, ktoré fun­guje.”

Navyše, podľa slov Ber­ko­witza býva­nie v búdke nie je take zlé. S tro­chou ino­va­tív­neho dizajnu je jeho búdka dosť kom­fortná.

20160329040827-1

Ľudia sú dosť prek­va­pení, že by som chcel žiť v búdke, ale mys­lím si, že pod­ce­ňujú fakt, aká môže byť prí­jemná, keď tro­chu pre­mys­líte dizajn. Je to najp­rí­jem­nej­šia spálňa, akú som kedy mal,“ píše Ber­ko­witz. “Je to jediná posteľ, akú som mal s výsuv­ným sto­lí­kom, naklo­ne­ným a vystu­že­ným ope­rad­lom a jed­not­ným svet­lom ide­ál­nym na číta­nie (môžem si pohodlne čítať kde­koľ­vek na posteli. Znie to tri­viálne, ale nie je).”

20160329045826-2

Ako ďalej hovorí, býva­nie v búdke je prak­tic­kej­šia alter­na­tíva ako zave­siť pre­de­lo­vací záves, pre­tože búdka posky­tuje viac súkro­mia a ticha. Nebola to posledná zúfalá mož­nosť, len tá naj­lep­šia.

V žiad­nom prí­pade nie som v úzkych. Môžem a mohol som si dovo­liť pla­tiť účty. Skrátka som v tomto videl mož­nosť pla­tiť menej bez toho, aby som sa (z môjho pohľadu) vzdá­val neja­kej veľ­kej hod­noty.”

Ber­ko­wit­zova búdka. Posúď sám. Čo viac by si si mohol priať, keď si sám. Spá­nok budeš mať rov­nako prí­jemný ako keby si si pri­pla­til o pár sto­viek dolá­rov naviac.

20160329044726-320160329044425-720160329040426-620160329041626-520160329042931-4

Zdroj: entrepreneur.com Titulná foto:vemaybayonline.net.vn, foto­gra­fie: dark­han­news

Pridať komentár (0)