Pre­ná­jom v San Fran­cis­cu je šia­le­ne vyso­ký, ten­to cha­lan žije v búd­ke za $508 mesač­ne

Michaela Líšková / 31. marca 2016 / Zaujímavosti

San Fran­cis­co je okrem mno­hých krás zná­me aj svo­jim nie prá­ve lac­ným živo­tom. Nie­ke­dy je potreb­né vziať veci do vlast­ných rúk, ako to spra­vil mla­dý Peter Ber­ko­witz. Pozri si, ako si pora­dil s vyso­ký­mi cena­mi náj­mu.

Čo sa týka pre­náj­mu apart­má­nu, San Fran­cis­co je to najd­rah­šie mes­to v Štá­toch. Pod­ľa strán­ky Zumper.com je prie­mer­ná cena jed­no­iz­bo­vé­ho apart­má­nu v mar­ci $3 590. To je o $310 viac ako prie­mer­ný jed­no­iz­bo­vý apart­mán za $3 280 v New York City a tak­mer 2x toľ­ko, čo $1 700 za apart­mán v Seatt­li.

darkhannews

Táto vyso­ká cena je dôvod, pre­čo si ilus­trá­tor Peter Ber­ko­witz posta­vil “búd­ku”, v kto­rej žije.
Svoj “domov” ma zapar­ko­va­ný v obý­vač­ke svoj­ho kama­rá­ta. Pla­tí $400 mesač­ne a výrob­ná cena jeho kra­bi­co­vé­ho dom­če­ka po roz­rá­ta­ní vychá­dza na $108 mesač­ne, čo po sčí­ta­ní činí $508 mesač­ne.

Áno, žiť v kra­bi­ci je hlú­pe. Ale čo je sku­toč­ne hlú­pe, je absurd­ne vyso­ká cena pre­náj­mu v San Fran­cis­cu,” píše 25-roč­ný Ber­ko­witz na svo­jom blo­gu. “Toto je rie­še­nie, kto­ré fun­gu­je.”

Navy­še, pod­ľa slov Ber­ko­wit­za býva­nie v búd­ke nie je take zlé. S tro­chou ino­va­tív­ne­ho dizaj­nu je jeho búd­ka dosť kom­fort­ná.

20160329040827-1

Ľudia sú dosť prek­va­pe­ní, že by som chcel žiť v búd­ke, ale mys­lím si, že pod­ce­ňu­jú fakt, aká môže byť prí­jem­ná, keď tro­chu pre­mys­lí­te dizajn. Je to najp­rí­jem­nej­šia spál­ňa, akú som kedy mal,“ píše Ber­ko­witz. “Je to jedi­ná posteľ, akú som mal s výsuv­ným sto­lí­kom, naklo­ne­ným a vystu­že­ným ope­rad­lom a jed­not­ným svet­lom ide­ál­nym na číta­nie (môžem si pohodl­ne čítať kde­koľ­vek na poste­li. Znie to tri­viál­ne, ale nie je).”

20160329045826-2

Ako ďalej hovo­rí, býva­nie v búd­ke je prak­tic­kej­šia alter­na­tí­va ako zave­siť pre­de­lo­va­cí záves, pre­to­že búd­ka posky­tu­je viac súkro­mia a ticha. Nebo­la to posled­ná zúfa­lá mož­nosť, len tá naj­lep­šia.

V žiad­nom prí­pa­de nie som v úzkych. Môžem a mohol som si dovo­liť pla­tiť účty. Skrát­ka som v tom­to videl mož­nosť pla­tiť menej bez toho, aby som sa (z môj­ho pohľa­du) vzdá­val neja­kej veľ­kej hod­no­ty.”

Ber­ko­wit­zo­va búd­ka. Posúď sám. Čo viac by si si mohol priať, keď si sám. Spá­nok budeš mať rov­na­ko prí­jem­ný ako keby si si pri­pla­til o pár sto­viek dolá­rov naviac.

20160329044726-320160329044425-720160329040426-620160329041626-520160329042931-4

Zdroj: entrepreneur.com Titul­ná foto:vemaybayonline.net.vn, foto­gra­fie: dark­han­ne­ws

Pridať komentár (0)