Pre­vez sa v Ube­ri a pre­zen­tuj svoj nápad Tra­vi­so­vi Kala­nic­ko­vi!

Martin Bohunický / 27. mája 2016 / Startupy

CEO Ube­ru si vypo­ču­je 5 najús­peš­nej­ších nápa­dov.

Uber ti ponú­ka šan­cu stret­núť sa s Tra­vi­som Kala­nic­kom, CEO Ube­ru, a odpre­zen­to­vať mu svoj nápad. A ak sa ti to nepo­da­rí, stá­le si tvoj nápad vypo­ču­je jeden z tro­j­i­ce Andrej Kis­ka (Cre­do Ven­tu­res), Jaro­slav Ľup­ták (Neulo­gy) či Adam Kočík (J&T Ven­tu­res).

Uber pri­pra­vil novú akciu Uber­Pitch, vďa­ka kto­rej si sad­neš 1.júna do vozid­la Ube­ru k jed­né­mu z tých­to pánov a sedem minút im budeš pre­zen­to­vať svoj nápad. Potom má inves­tor sedem minút na to, aby ti dal feed­back, pora­dil ti a usmer­nil ťa. Zo všet­kých slo­ven­ských nápa­dov bude vybra­ný jedi­ný, kto­rý sa spo­lu s ďal­ší­mi 33 nápad­mi z celej Euró­py pobi­je o 5 vstu­pe­niek na kon­fe­ren­ciu NOAH v Ber­lí­ne, kde budú mať mož­nosť poroz­prá­vať sa so samot­ným Tra­vi­som.

Paris, France, December 10, 2013. LeWeb Day 1. Image by Dan Taylor/Heisenberg Media

foto: wiki

Kto iný by ti mal ponúk­nuť takú­to šan­cu, než naj­hod­not­nej­ší star­tup sve­ta. O takú­to skú­se­nosť sa boju­je raz za život. A ak nie, skú­se­ní slo­ven­skí inves­to­ri ti urči­te radi pove­dia, aké šan­ce tvoj nápad reál­ne má. Pre­to nevá­haj a šup šup podať pri­hláš­ku.

Pri­hlá­siť sa môžeš do 30.5.2016 do 13:00 na tom­to odka­ze.

zdroj + foto: newsroom.uber.com

Pridať komentár (0)