Pre­vez sa v Uberi a pre­zen­tuj svoj nápad Tra­vi­sovi Kala­nic­kovi!

Martin Bohunický / 27. mája 2016 / Startupy

CEO Uberu si vypo­čuje 5 najús­peš­nej­ších nápa­dov.

Uber ti ponúka šancu stret­núť sa s Tra­vi­som Kala­nic­kom, CEO Uberu, a odpre­zen­to­vať mu svoj nápad. A ak sa ti to nepo­darí, stále si tvoj nápad vypo­čuje jeden z tro­j­ice Andrej Kiska (Credo Ven­tu­res), Jaro­slav Ľup­ták (Neulogy) či Adam Kočík (J&T Ven­tu­res).

Uber pri­pra­vil novú akciu Uber­Pitch, vďaka kto­rej si sad­neš 1.júna do vozidla Uberu k jed­nému z týchto pánov a sedem minút im budeš pre­zen­to­vať svoj nápad. Potom má inves­tor sedem minút na to, aby ti dal feed­back, pora­dil ti a usmer­nil ťa. Zo všet­kých slo­ven­ských nápa­dov bude vybraný jediný, ktorý sa spolu s ďal­šími 33 nápadmi z celej Európy pobije o 5 vstu­pe­niek na kon­fe­ren­ciu NOAH v Ber­líne, kde budú mať mož­nosť poroz­prá­vať sa so samot­ným Tra­vi­som.

Paris, France, December 10, 2013. LeWeb Day 1. Image by Dan Taylor/Heisenberg Media

foto: wiki

Kto iný by ti mal ponúk­nuť takúto šancu, než naj­hod­not­nejší star­tup sveta. O takúto skú­se­nosť sa bojuje raz za život. A ak nie, skú­sení slo­ven­skí inves­tori ti určite radi pove­dia, aké šance tvoj nápad reálne má. Preto nevá­haj a šup šup podať pri­hlášku.

Pri­hlá­siť sa môžeš do 30.5.2016 do 13:00 na tomto odkaze.

zdroj + foto: newsroom.uber.com

Pridať komentár (0)