Pria­mo opro­ti síd­lu Sam­sun­gu vyras­tie nový App­le Sto­re

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ako väč­ši­na z nás vie, Juž­ná Kórea je rod­ným mies­tom Sam­sun­gu. V tom­to kúte sve­ta však ešte nie je App­le Sto­re a mož­no prá­ve pre­to to spo­loč­nosť App­le už one­dl­ho napra­ví.

V štvr­ti Gang­namSam­sung troj­pos­cho­do­vý obchod, kde náj­deš obrov­ské množ­stvo jeho výrob­kov. A prá­ve opro­ti tomu­to obcho­du by mal vyrásť veľ­ký kon­ku­rent — App­le Sto­re. Plá­ny však ešte nie sú dokon­če­né, a tak pres­ne nevie­me, kedy sa začne s výstav­bou. App­le však na seba urči­te nene­chá dlho čakať.

Zdroj: 9tana.comfoto: 9tana.com

Keď­že v Juž­nej Kórei sú iPho­ny a cel­ko­vo App­le výrob­ky dosť pre­dá­va­né, fir­ma App­le sa roz­hod­la pre ten­to krok. Zatiaľ sa tu jabl­ko­vé pro­duk­ty pre­dá­va­jú iba pro­stred­níc­tvom malo­ob­cho­dov a vzhľa­dom na to, bude mať App­le Sto­re urči­te úspech. Či je však naj­lep­ší nápad posta­viť ho pria­mo opro­ti kon­ku­renč­né­mu Sam­sun­gu, to už asi nemož­no hod­no­tiť. Mož­no sa roz­hod­li pre takú­to mož­nosť prá­ve pre­to, že v Kali­for­nii opro­ti hlav­ným App­le obcho­dom otvá­ra svoj obchod zasa Sam­sung.

Okrem Sam­sun­gu v Juž­nej Kórei domi­nu­je aj LG Elect­ro­nics a spo­lu pred­sta­vu­jú asi 80 % trhu v tej­to kra­ji­ne.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: marketwatch.com

Pridať komentár (0)