Priamo oproti sídlu Sam­sungu vyras­tie nový Apple Store

Daška Vanková, thinkapple.sk / 26. septembra 2016 / Tech a inovácie

Ako väč­šina z nás vie, Južná Kórea je rod­ným mies­tom Sam­sungu. V tomto kúte sveta však ešte nie je Apple Store a možno práve preto to spo­loč­nosť Apple už one­dlho napraví.

V štvrti Gang­namSam­sung troj­pos­cho­dový obchod, kde náj­deš obrov­ské množ­stvo jeho výrob­kov. A práve oproti tomuto obchodu by mal vyrásť veľký kon­ku­rent — Apple Store. Plány však ešte nie sú dokon­čené, a tak presne nevieme, kedy sa začne s výstav­bou. Apple však na seba určite nene­chá dlho čakať.

Zdroj: 9tana.comfoto: 9tana.com

Keďže v Juž­nej Kórei sú iPhony a cel­kovo Apple výrobky dosť pre­dá­vané, firma Apple sa roz­hodla pre tento krok. Zatiaľ sa tu jabl­kové pro­dukty pre­dá­vajú iba pro­stred­níc­tvom malo­ob­cho­dov a vzhľa­dom na to, bude mať Apple Store určite úspech. Či je však naj­lepší nápad posta­viť ho priamo oproti kon­ku­renč­nému Sam­sungu, to už asi nemožno hod­no­tiť. Možno sa roz­hodli pre takúto mož­nosť práve preto, že v Kali­for­nii oproti hlav­ným Apple obcho­dom otvára svoj obchod zasa Sam­sung.

Okrem Sam­sungu v Juž­nej Kórei domi­nuje aj LG Elect­ro­nics a spolu pred­sta­vujú asi 80 % trhu v tejto kra­jine.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: marketwatch.com

Pridať komentár (0)