Prí­rod­ná optic­ká ilú­zia medzi Islan­dom a Nór­skom

vedelisteze.sk / 8. októbra 2016 / Zaujímavosti

Faer­ské ostro­vy sa nachá­dza­jú medzi Islan­dom a Nór­skom. V tom­to veter­nom súos­tro­ví sa nachá­dza neoby­čaj­né jaze­ro Sør­vágs­vatn.

Jaze­ro leží na okra­ji skal­na­té­ho úte­su, rov­no nad hla­di­nou oce­ánu. Ide o zau­jí­ma­vú optic­kú ilú­ziu, kto­rá sa ti naskyt­ne pri pohľa­de z toho správ­ne­ho uhla. Budeš mať pocit, že jaze­ro sa nachá­dza na rov­na­kej úrov­ni ako vyso­ké skal­na­té úte­sy. V sku­toč­nos­ti sa však jaze­ro nachá­dza vo výš­ke 30 met­rov a úte­sy až 100 met­rov nad morom. Ak rád ces­tu­ješ, nene­chaj si ujsť ten­to zau­jí­ma­vý prí­rod­ný úkaz.

faroeconnordiymus

img: mymodernmet.com

faroefffound

img: mymodernmet.com

faroeconnor3

img: mymodernmet.com

faroejeroeon

img: mymodernmet.com

faroeeileen

img: mymodernmet.com

faroeconnor2

img: mymodernmet.com

faroeconnor1

img: mymodernmet.com

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)