Pro­dukty s naj­lep­ším mar­ke­tin­gom na slo­ven­skom Face­bo­oku

Martina Ditrichová / 23. november 2016 / Zaujímavosti

Sociálne siete sú v tejto dobe skve­lým mar­ke­tin­go­vým nástro­jom. Veľa firiem si to uve­do­muje a vyna­kladá veľké úsi­lie na to, aby ich face­bo­okový či ins­ta­gra­mový pro­fil vyze­ral tip-top. Veľa­krát pri­oritne ani nejde o to naviesť ľudí na pro­dukt, ktorý pro­fil repre­zen­tuje. Hlav­ným záme­rom je byť virálny a šíriť sa samo­voľne sie­ťou. Práve toto si sta­no­vujú ako hlavný cieľ mnohé spo­loč­nosti. Na svo­jich pro­fi­loch zdie­ľajú fotky, ktoré nás dostanú emó­ciou a úplne samo­voľne klik­neme na palec hore, prí­padne rovno zdie­ľame. A takto jed­no­du­cho sa šíria do sveta. Vybrali sme tie naj face­bo­okové pro­fily s najk­raj­šími fot­kami, ktoré like-neš len preto, že sa na ne skrátka dobre pozerá.

KOUN

Ich motto na Fb je: „Naj­lep­šie gelato v meste, tak príďte a ochut­najte hviezdy. :)“

Na sociál­nej sieti sa Koun pre­zen­tuje vkusne a nená­silne. Väč­šina fotiek, ktoré postujú, obsa­huje pekne nasty­lo­vané pochúťky, ktoré u nich v pre­dajni môžeš ochut­nať. Člo­vek má pri pohľade na ne chuť vybrať sa tam, nech je to kde­koľ­vek, kúpiť si svoj kolá­čik a tiež si spra­viť takú peknú fotku. 

fb_marketing-2_op-doc

foto: facebook.com

Star­bucks Slo­ven­sko

Star­bucks je povestný svo­jou virál­nos­ťou. So #star­bucks nemá núdzu o priam ume­lecké zábery na den­nej báze od svo­jich zákaz­ní­kov. Keď ľudia pijú kávu so sta­rým zná­mym zeleno-bie­lym logom, majú nut­ka­nie si to odfo­tiť a post­núť. Môžeš pomer ich ceny-kva­lity kávy odsu­dzo­vať koľko len chceš, sociálne média im prajú.

star

foto: facebook.com

Cit­roën

Cit­roën si na správe svojho face­bo­oko­vého pro­filu dá zále­žať. Nevi­díme tu len nablýs­kané modely v rôz­nom pro­stredí ako u ostat­ných auto­mo­bi­liek. Snaží sa byť čo najb­liž­šie k svo­jim „fol­lo­we­rom“. Veľa­krát vidíme fotky od spo­koj­ných zákaz­ní­kov z ich jázd, pod­po­ril aj Sagana, keď sa stal maj­strom sveta, čo aspoň podľa like-ov a zdie­ľaní malo obrov­ský dosah. Veľa podob­ných pro­duk­tov z vyš­šej ceno­vej kate­gó­rie často pod­ce­ňuje sociálne siete ako vhodnú mar­ke­tin­govú stra­té­giu. To ale nie je prí­pad Cit­ro­ënu. Či už im to v pre­daji pomáha, je už druhá vec.

fb_marketing-2_op

foto: facebook.com

Sim­ply cola

Red Bull pre­zen­tuje Sim­ply colu na Face­book-u pre­krás­nymi „pin­te­rest“ fot­kami, ktoré sú zame­rané na mla­dosť, zábavu a mla­dých a slo­bod­ných ľudí. Fotky šíria prí­jemný pocit a dobrú náladu a vždy na nich figu­ruje Sim­ply Cola. Vzbu­dia v tebe pocit, že keď si ju dáš, aj ty budeš taký pekný a šťastný. Čo viac si od pro­duk­to­vej Fb stránky priať?

fb_marketing-2_op-doc

foto: facebook.com

Grand Hotel Kem­pin­ski High Tatras

Kem­pin­ski musí na správu svo­jich sociál­nych sietí vyna­lo­žiť veľa peňazí alebo veľa úsi­lia. Samoz­rejme, foto­ge­nické pro­stre­die Vyso­kých Tatier im hrá do karát. Kaž­do­pádne túto stránku like-ni len pre to pote­še­nie z fotky ako z pohľad­nice, ktoré pohľadí dušu v práci. A ak máš na to pros­triedky, garan­tu­jem ti, že rovno aj book­neš izbu, lebo kto by odo­lal tomu luxus­nému výhľadu.

kemp

foto: facebook.com

Nike Sport­swear Česko / Slo­ven­sko

Nike, čo sa týka špor­to­vých zna­čiek, jed­no­značne vedie. Popri základ­ných fot­kách svo­jich teni­siek a oble­če­nia v pek­nom pre­ve­dení, postuje foto­gra­fie s moti­vač­nými citátmi, GIF-ká a najmä videá. Krátke videá sú teraz na sociál­nych sie­ťach úplne top a majú naj­väčší dosah a Nike to vie. Je ale vidieť, že dostá­vajú mate­riál a jasný návod zo zahra­ni­čia.

fb_marketing-2_op-doc

foto: facebook.com

Tak čo, nemáš chuť ich lik­nuť? Ani nemu­síš mať zámer ísť do Tatier behať v Nike­ách a popí­jať pri tom Sim­ply Colu. Proste len kvôli tomu, že sa na ich fotky dobre pozerá.

zdroj titul­nekj foto­gra­fie: facebook.com

Pridať komentár (0)