Prog­ra­má­tori z Face­bo­oku, Twit­teru a Netf­lixu pri­chá­dzajú pred­ná­šať na Slo­ven­sko

Redakcia / 23. októbra 2015 / Zaujímavosti

Star­tu­pisti pri­pra­vujú v Bra­ti­slave sve­tovú kon­fe­ren­ciu, akú Slo­ven­sko ešte neza­žilo. Aj napriek níz­kemu roz­počtu na ňu prídu pred­ná­šať hviezdni prog­ra­má­tori z Face­bo­oku, Yahoo, Mozilly a ďal­ších firiem z celého sveta.

Na Slo­ven­sku už 2. novem­bra začne jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších tech­no­lo­gic­kých uda­lostí v Európe. Kon­fe­ren­cia Reac­tive 2015 pred­staví tech­no­ló­giu, na kto­rej sú posta­vené Face­book, Ins­ta­gram či Uber a pred­ná­šať o nej bude 25 top reč­ní­kov z USA, Aus­trá­lie, Ruska či Nemecka.

React je tech­no­ló­gia, ktorú vytvo­ril Face­book. Kto­koľ­vek môže pou­ží­vať React zdarma a podie­ľať sa na jeho roz­voji,” hovorí šéf kon­fe­ren­cie Samuel Hapák. “V IT komu­nite sa za 2 roky od svojho vzniku stal veľmi obľú­be­ným nástro­jom.”

Na Reac­tive sa zúčastní viac než 500 prog­ra­má­to­rov z celej Európy nie­len pre exlu­zívne pred­nášky a works­hopy, ale hlavne pre mož­nosť spoz­nať naj­dô­le­ži­tej­ších ľudí z medzi­ná­rod­nej scény.

Giganti ako Google či Face­book hľa­dajú talenty v našich kon­či­nách a Slo­ven­sko má poten­ciál stať sa líd­rom v IT. “Uká­žeme svetu, že máme špič­ko­vých a talen­to­va­ných prog­ra­má­to­rov a našim prog­ra­má­to­rom uká­žeme svet. Práve na to má slú­žiť Reac­tive kon­fe­ren­cia.”

Pridať komentár (0)