Prog­ra­má­to­ri z Face­bo­oku, Twit­te­ru a Netf­li­xu pri­chá­dza­jú pred­ná­šať na Slo­ven­sko

Redakcia / 23. októbra 2015 / Zaujímavosti

Star­tu­pis­ti pri­pra­vu­jú v Bra­ti­sla­ve sve­to­vú kon­fe­ren­ciu, akú Slo­ven­sko ešte neza­ži­lo. Aj napriek níz­ke­mu roz­poč­tu na ňu prí­du pred­ná­šať hviezd­ni prog­ra­má­to­ri z Face­bo­oku, Yahoo, Mozil­ly a ďal­ších firiem z celé­ho sve­ta.

Na Slo­ven­sku už 2. novem­bra začne jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších tech­no­lo­gic­kých uda­los­tí v Euró­pe. Kon­fe­ren­cia Reac­ti­ve 2015 pred­sta­ví tech­no­ló­giu, na kto­rej sú posta­ve­né Face­bo­ok, Ins­ta­gram či Uber a pred­ná­šať o nej bude 25 top reč­ní­kov z USA, Aus­trá­lie, Rus­ka či Nemec­ka.

React je tech­no­ló­gia, kto­rú vytvo­ril Face­bo­ok. Kto­koľ­vek môže pou­ží­vať React zdar­ma a podie­ľať sa na jeho roz­vo­ji,” hovo­rí šéf kon­fe­ren­cie Samu­el Hapák. “V IT komu­ni­te sa za 2 roky od svoj­ho vzni­ku stal veľ­mi obľú­be­ným nástro­jom.”

Na Reac­ti­ve sa zúčast­ní viac než 500 prog­ra­má­to­rov z celej Euró­py nie­len pre exlu­zív­ne pred­náš­ky a works­ho­py, ale hlav­ne pre mož­nosť spoz­nať naj­dô­le­ži­tej­ších ľudí z medzi­ná­rod­nej scé­ny.

Gigan­ti ako Goog­le či Face­bo­ok hľa­da­jú talen­ty v našich kon­či­nách a Slo­ven­sko má poten­ciál stať sa líd­rom v IT. “Uká­že­me sve­tu, že máme špič­ko­vých a talen­to­va­ných prog­ra­má­to­rov a našim prog­ra­má­to­rom uká­že­me svet. Prá­ve na to má slú­žiť Reac­ti­ve kon­fe­ren­cia.”

Pridať komentár (0)