Prvá nekon­fe­ren­cia ana­ly­tic­kej komu­ni­ty v Bra­ti­sla­ve

Alexandra Krchnavá / 19. januára 2016 / Lifehacking

V sobo­tu 6. feb­ru­ára 2016 sa v Con­nec­te môžeš nabu­diť a vyzb­ro­jiť vedo­mos­ťa­mi pre svo­ju kari­é­ru v digi­tál­nej ana­ly­ti­ke, ale­bo naopak, zdie­ľať svo­je skú­se­nos­ti a poznat­ky s ostat­ný­mi pro­fe­si­onál­mi v rám­ci celo­sve­to­vo zná­me­ho for­má­tu Mea­su­re­Camp. Účast­ní­ci majú vstup zadar­mo, všet­ky nákla­dy sú hra­de­né zo spon­zor­ských darov.

Mea­su­re­Camp je ne-kon­fe­ren­cia o digi­tál­nej ana­ly­ti­ke, kto­rá sa usku­toč­ňu­je raz ale­bo dva­krát za rok. Podu­ja­tie býva v sobo­tu, teší sa otvo­re­nej a zábav­nej atmo­sfé­re a je bez­plat­né. V súčas­nos­ti pri­pra­vu­je­me his­to­ric­ky prvý (a verí­me, že nie posled­ný) Mea­su­re­Camp na Slo­ven­sku. Filo­zo­fia Mea­su­re­Camp je rov­na­ká bez ohľa­du na mies­to ale­bo kra­ji­nu kona­nia. Hlav­ným cie­ľom podu­ja­tia je networ­king, výme­na myš­lie­nok a rie­še­nie prob­lé­mov pre mla­dé a roz­ví­ja­jú­ce sa odvet­vie pro­fe­si­oná­lov.

Počas kon­fe­ren­cie sa účast­ní­ci môžu dozve­dieť o nových pro­duk­toch a fun­kci­ona­li­tách, zdie­ľať osved­če­né postu­py a dis­ku­to­vať o kľú­čo­vých otáz­kach, kto­rým čelí odvet­vie. Mea­su­re­Camp je ink­lu­zív­ny, nezá­le­ží na tom, či si na začiat­ku svoj­ho kari­ér­ne­ho reb­ríč­ka ale­bo bliž­šie k jeho vrcho­lu.

Začiatok MeasureCamp London 2015

Začia­tok Mea­su­re­Camp Lon­don 2015, Zdroj: http://www.measurecamp.org/measurecampviwrap/


Mea­su­re­Camp si kla­die za cieľ vybu­do­vať robust­nú a ink­lu­zív­nu komu­ni­tu digi­tál­nych ana­ly­ti­kov a pris­pieť k roz­vo­ju jej čle­nov.“ Prvý Mea­su­re­Camp sa konal v Lon­dý­ne v sep­tem­bri 2012 a zúčast­ni­lo sa ho pri­bliž­ne 110 náv­štev­ní­kov. Podu­ja­tie zoža­lo veľ­ký úspech a nie­kto­rí účast­ní­ci ho ozna­či­li za ich naj­lep­šiu kon­fe­ren­ciu vôbec! Odvte­dy sa Mea­su­re­Camp teší pra­vi­del­né­mu záuj­mu pro­fe­si­oná­lov nie­len v Bri­tá­nii, ale aj bliž­šie k našim hra­ni­ciam. To sa potvr­di­lo aj pri nedáv­nom, his­to­ric­ky prvom Mea­su­re­Camp v Čes­kej repub­li­ke 12. sep­tem­bra 2015, kto­ré­mu sa poda­ri­lo úspeš­ne etab­lo­vať túto tra­dí­ciu aj v našich kon­či­nách. Naším cie­ľom je budo­vať na úspe­chu čes­kých kole­gov a pod­po­riť roz­voj ana­ly­tic­kej komu­ni­ty aj u nás, na Slo­ven­sku.

Kto sa zúčast­ní na Mea­su­re­Camp?

Pri­bliž­ne 100 – 150 pro­fe­si­oná­lov z oblas­ti onli­ne sve­ta so spo­loč­ným záuj­mom o digi­tál­nu analytiku.Účastníci pri­ces­tu­jú zo všet­kých čas­tí Slo­ven­ska, ale aj Čes­kej repub­li­ky, Veľ­kej Bri­tá­nie a ďal­ších kra­jín.

Sessions board MeasureCamp London

Ses­si­ons board Mea­su­re­Camp Lon­don, Zdroj: http://www.measurecamp.org/measurecampviwrap/

Čo je to ne-kon­fe­ren­cia (uncon­fe­ren­ce)?

Ne-kon­fe­ren­cie sú navr­hnu­té tak, aby pod­po­ro­va­li dis­ku­siu a výme­nu myš­lie­nok a sú pro­ti­kla­dom tra­dič­ných kon­fe­ren­cií s pasív­nou účas­ťou účast­ní­kov. Mea­su­re­Camp je zalo­že­ný na dis­ku­siách v men­ších sku­pi­nách na zákla­de prog­ra­mu, kto­rý bol zosta­ve­ný účast­ník­mi. Mea­su­re­Camp tak dáva náv­štev­ní­kom jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť roz­ví­jať sa a networ­ko­vať s kole­ga­mi, kon­zul­tant­mi a dodá­va­teľ­mi.

Ako vyze­rá prie­beh?

V Con­nec­te máme šty­ri miest­nos­ti a osem 30-minú­to­vých blo­kov medzi 10.00 — 17.00 hodi­nou. Účast­ní­ci, kto­rí si žela­jú uro­biť neja­kú pred­náš­ku (ses­si­on), si môžu vybrať svoj pre­fe­ro­va­ný čas a miest­nosť, v kto­rej bude ich ses­si­on pre­bie­hať. Na ste­ne bude tabu­ľa, kde sa roz­vrh pred­ná­šok určí na začiat­ku dňa. Je to vte­dy vždy tro­chu cha­otic­ké, ale aj to je súčas­ťou Mea­su­re­Camp!

Kde zís­kam lís­t­ky?

Lís­t­ky mož­no zís­kať bez­plat­nou regis­trá­ci­ou na http://bratislava.measurecamp.org/registration. Regis­trá­ciu otvá­ra­me už po dru­hý­krát budú­cu stre­du, 20.1.2016 o 10:00 hodi­ne, stre­do­európ­ske­ho času. 

Pridať komentár (0)