Prvá nekon­fe­ren­cia ana­ly­tic­kej komu­nity v Bra­ti­slave

Alexandra Krchnavá / 19. januára 2016 / Tools a produktivita

V sobotu 6. feb­ru­ára 2016 sa v Con­necte môžeš nabu­diť a vyzb­ro­jiť vedo­mos­ťami pre svoju kari­éru v digi­tál­nej ana­ly­tike, alebo naopak, zdie­ľať svoje skú­se­nosti a poznatky s ostat­nými pro­fe­si­onálmi v rámci celo­sve­tovo zná­meho for­mátu Mea­su­re­Camp. Účast­níci majú vstup zadarmo, všetky náklady sú hra­dené zo spon­zor­ských darov.

Mea­su­re­Camp je ne-kon­fe­ren­cia o digi­tál­nej ana­ly­tike, ktorá sa usku­toč­ňuje raz alebo dva­krát za rok. Podu­ja­tie býva v sobotu, teší sa otvo­re­nej a zábav­nej atmo­sfére a je bez­platné. V súčas­nosti pri­pra­vu­jeme his­to­ricky prvý (a veríme, že nie posledný) Mea­su­re­Camp na Slo­ven­sku. Filo­zo­fia Mea­su­re­Camp je rov­naká bez ohľadu na miesto alebo kra­jinu kona­nia. Hlav­ným cie­ľom podu­ja­tia je networ­king, výmena myš­lie­nok a rie­še­nie prob­lé­mov pre mladé a roz­ví­ja­júce sa odvet­vie pro­fe­si­oná­lov.

Počas kon­fe­ren­cie sa účast­níci môžu dozve­dieť o nových pro­duk­toch a fun­kci­ona­li­tách, zdie­ľať osved­čené postupy a dis­ku­to­vať o kľú­čo­vých otáz­kach, kto­rým čelí odvet­vie. Mea­su­re­Camp je ink­lu­zívny, nezá­leží na tom, či si na začiatku svojho kari­ér­neho reb­ríčka alebo bliž­šie k jeho vrcholu.

Začiatok MeasureCamp London 2015

Začia­tok Mea­su­re­Camp Lon­don 2015, Zdroj: http://www.measurecamp.org/measurecampviwrap/


Mea­su­re­Camp si kla­die za cieľ vybu­do­vať robustnú a ink­lu­zívnu komu­nitu digi­tál­nych ana­ly­ti­kov a pris­pieť k roz­voju jej čle­nov.“ Prvý Mea­su­re­Camp sa konal v Lon­dýne v sep­tem­bri 2012 a zúčast­nilo sa ho pri­bližne 110 náv­štev­ní­kov. Podu­ja­tie zožalo veľký úspech a nie­ktorí účast­níci ho ozna­čili za ich naj­lep­šiu kon­fe­ren­ciu vôbec! Odvtedy sa Mea­su­re­Camp teší pra­vi­del­nému záujmu pro­fe­si­oná­lov nie­len v Bri­tá­nii, ale aj bliž­šie k našim hra­ni­ciam. To sa potvr­dilo aj pri nedáv­nom, his­to­ricky prvom Mea­su­re­Camp v Čes­kej repub­like 12. sep­tem­bra 2015, kto­rému sa poda­rilo úspešne etab­lo­vať túto tra­dí­ciu aj v našich kon­či­nách. Naším cie­ľom je budo­vať na úspe­chu čes­kých kole­gov a pod­po­riť roz­voj ana­ly­tic­kej komu­nity aj u nás, na Slo­ven­sku.

Kto sa zúčastní na Mea­su­re­Camp?

Pri­bližne 100 – 150 pro­fe­si­oná­lov z oblasti online sveta so spo­loč­ným záuj­mom o digi­tálnu analytiku.Účastníci pri­ces­tujú zo všet­kých častí Slo­ven­ska, ale aj Čes­kej repub­liky, Veľ­kej Bri­tá­nie a ďal­ších kra­jín.

Sessions board MeasureCamp London

Ses­si­ons board Mea­su­re­Camp Lon­don, Zdroj: http://www.measurecamp.org/measurecampviwrap/

Čo je to ne-kon­fe­ren­cia (uncon­fe­rence)?

Ne-kon­fe­ren­cie sú navr­hnuté tak, aby pod­po­ro­vali dis­ku­siu a výmenu myš­lie­nok a sú pro­ti­kla­dom tra­dič­ných kon­fe­ren­cií s pasív­nou účas­ťou účast­ní­kov. Mea­su­re­Camp je zalo­žený na dis­ku­siách v men­ších sku­pi­nách na základe prog­ramu, ktorý bol zosta­vený účast­níkmi. Mea­su­re­Camp tak dáva náv­štev­ní­kom jedi­nečnú prí­le­ži­tosť roz­ví­jať sa a networ­ko­vať s kole­gami, kon­zul­tantmi a dodá­va­teľmi.

Ako vyzerá prie­beh?

V Con­necte máme štyri miest­nosti a osem 30-minú­to­vých blo­kov medzi 10.00 — 17.00 hodi­nou. Účast­níci, ktorí si želajú uro­biť nejakú pred­nášku (ses­sion), si môžu vybrať svoj pre­fe­ro­vaný čas a miest­nosť, v kto­rej bude ich ses­sion pre­bie­hať. Na stene bude tabuľa, kde sa roz­vrh pred­ná­šok určí na začiatku dňa. Je to vtedy vždy tro­chu cha­otické, ale aj to je súčas­ťou Mea­su­re­Camp!

Kde zís­kam lís­tky?

Lís­tky možno zís­kať bez­plat­nou regis­trá­ciou na http://bratislava.measurecamp.org/registration. Regis­trá­ciu otvá­rame už po dru­hý­krát budúcu stredu, 20.1.2016 o 10:00 hodine, stre­do­európ­skeho času. 

Pridať komentár (0)