Tieto prvo­triedne Slo­ven­ské pro­te­ínové tyčinky doka­zujú, že ino­vá­cie sú dôle­žité aj v potra­vi­nár­stve

Jakub Jablonický / 19. december 2016 / Business

Pro­te­ínové tyčinky sú vo svete špor­tov­cov a aktív­nych ľudí bežné ako voda. Firma Tek­mar tvrdí, že našla recept na tie naj­lep­šie.

Spo­loč­nosť Tek­mar už 20 rokov na Slo­ven­sku vyrába pro­te­ínové a müsli tyčinky. Za ten čas sa im poda­rilo pre­ra­ziť na trh so svo­jou ino­va­tív­nou recep­tú­rou.

Zo začiatku to ale nevy­ze­ralo tak ružovo. Štyri roky musel zakla­da­teľ Jozef Mišuta so spo­loč­níkmi ich výrobu doto­vať. Jed­no­du­cho ich neve­deli pre­dať. No v ich prí­pade sa určite opla­tilo vydr­žať.

13217422_1147328748689701_6717617929877434211_o

foto: FB/Tekmar

Dnes patrí Tek­mar medzi slo­ven­ských líd­rov v tomto seg­mente. Väč­šinu svo­jej pro­duk­cie vyváža do zahra­ni­čia. Ich tyčinky náj­deš v Rusku aj v Juž­nej Kórei.

Kľú­čom k úspe­chu je zame­ra­nie na to, aby každý pro­dukt bol kva­litný, ori­gi­nálny, ino­va­tívny a samoz­rejme chutný a výživný. O tom, že niečo robia správne, sved­čia okrem úspe­chu na trhu aj vysoké hod­no­te­nia od nezá­vis­lých hod­no­ti­te­ľov.

14107728_1224075324348376_7157559447303779770_o

foto: FB/Tekmar

Tek­mar si zakladá na svo­jej ino­va­tív­nosti a s pomo­cou ved­cov a odbor­ní­kov sa snaží svoje pro­dukty stále zlep­šo­vať a vyví­jať nové.

S cie­ľom využi­tia poznat­kov vedy a výskumu sme vytvo­rili exce­lentné Cen­trum zdra­via, pre vývoj najmä funkč­ných potra­vín. Na vývoji nových typov tyči­niek sa tak podieľa tím kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­kov v spo­lu­práci s pri­zva­nými odbor­níkmi z rôz­nych oblastí vedy a výskumu. V úzkej spo­lu­práci s vedec­kými par­tnermi kon­ti­nu­álne vyví­jame ori­gi­nálne výrobky s obsa­hom nut­rične význam­ných látok, ktoré sa vďaka svo­jej vyso­kej kva­lite, vyvá­že­nosti a širo­kej škále prí­chutí stá­vajú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou dňa aktív­nych ľudí.” hovo­ria zakla­da­te­lia na svo­jej stránke.

13412175_1167732366649339_5840559552874033375_o

foto: FB/Tekmar

Tyčinky Tek­mar si obľú­bili aj rôzni špor­tovci. Medzi nimi aj naprí­klad olym­pij­ský medai­lista v chô­dzi z Ria 2016 Matej Tóth. Pro­dukty sa už dostali aj na rôzne akcie ako pre­chod Saha­rou, výprava na Severný pól, či Tour de France.

Medzi pro­duk­tami Tek­mar náj­deš kla­sické pro­te­ínové tyčinky s vyso­kou strá­vi­teľ­nos­ťou, müsli tyčinky máčané v jogurte, ale aj deli­kátne snacky ku káve a čaju.

13962930_1210142259075016_5394516505237045799_o

foto: FB/Tekmar

20 ročná his­tó­ria doka­zuje, že Tek­mar to vie robiť dobre. Na Slo­ven­sku nie je jedi­nou fir­mou vyrá­ba­jú­cou kva­litné tyčinky, no určite ho môžeme zara­diť na pop­redné miesto na trhu. Takže nabu­dúce, keď dosta­neš chuť na niečo podobné, pamä­taj, že exis­tujú aj kva­litné tyčinky Made in Slo­va­kia.

14753335_1270900859665822_6978409339720160735_o

foto: FB/Tekmar

zdroj titul­nej foto­gra­fie: FB/Tekmar

Pridať komentár (0)