Prynt: obal na mobil, kto­rý doká­že tla­čiť Pola­ro­id fot­ky

Alexandra Dulaková / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

Zrej­me bolo len otáz­kou času, kedy moder­ná hips­te­ri­na prí­de s podob­ným zaria­de­ním. Spo­jiť prak­tic­kosť a kva­li­tu smartp­ho­no­vých foto­apa­rá­tov so sta­ro-novou for­mou okam­ži­té­ho tla­če­nia fotiek je nie­čo, načo mno­hí roky čaka­li. Fran­cúz­ska fir­ma im ten­to sen koneč­ne spl­ni­la a navy­še pri­da­la nie­čo menej tra­dič­né: video­vé fot­ky.

Odke­dy pola­ro­ido­vé foťá­ky pred pár rok­mi zaži­li vďa­ka hips­te­rom zmŕt­vychvs­ta­nie, sa aktív­ne pra­co­va­lo na vylep­še­niach ohľa­dom ich tech­nic­kej strán­ky. Vyš­šia kva­li­ta, rých­lej­šie vyvo­la­nie, či zau­jí­ma­vej­ší dizajn samot­né­ho apa­rá­tu. Pola­ro­idy sa záro­veň sta­li pev­nou súčas­ťou dneš­nej pop kul­tú­ry — foti­li sa nimi mód­ne kam­pa­ne (naj­nov­šie to uro­bil Cal­vin Kle­in), zná­mi ľudia na sociál­nych sie­ťach a deko­ro­va­li sa nimi pries­to­ry.

Malá fot­ka v bie­lom ráme, kto­rú sa dá vyvo­lať v prie­be­hu pár sekúnd a na kto­rú sa dajú písať krát­ke popis­ky, sa rých­lo etab­lo­va­la ako mód­ny tech dopl­nok (pre­važ­ne) mla­dých ľudí. A to aj napriek tomu, že opro­ti digi­tál­nym foťá­kom v kva­li­te znač­ne zaos­tá­va, pri­čom cena samot­né­ho pola­ro­ido­vé­ho foťá­ku ani jeho “nápl­ní” nie je vôbec níz­ka. Pod­stat­ná je rých­losť a rela­tív­ne ori­gi­nál­ny vzhľad. Kva­lit­nej tech­ni­ky sme sa, zdá sa, pre­jed­li. Až dote­raz.

B9tlRfLCEAAFJcL.png-large

Nič nie je jed­no­duch­šie ako cva­kať fot­ky na smartp­ho­ne s kva­lit­ným foťá­kom. Prob­lém nastá­va len vte­dy, keď si ich chce­me vytla­čiť a ucho­vať v nevir­tu­ál­nej for­me. Pre veľa z nás je to zby­toč­ná sna­ha a stra­ta času. Náma­ha, kto­rú pod­stu­po­va­li naši rodi­čia v časoch, keď ešte nebo­li bež­né domá­ce digi­tál­ne tla­čiar­ne, aby sa dosta­li k vytla­če­ným fot­kám a zosta­vi­li albu­my, je pre nás nepri­ja­teľ­ná. Ide­ál­ne by bolo, keby náš smartp­ho­ne doká­zal fot­ky hneď aj vytla­čiť. Tam sme sa síce ešte nedop­ra­co­va­li, ale sme cel­kom blíz­ko.

160353-Prynt and photos-0e39c8-large-1427155286

Star­tup Prynt sve­tu pred­sta­vil prvý mobil­ný obal, kto­rý je kom­pa­ti­bil­ný s iPho­ne­mi (5, 5S, 6, 6S) aj Sam­sung Gala­xy (S5, S4) a doká­že na mies­te vypro­du­ko­vať pola­ro­ido­vé fot­ky pomo­cou ter­mál­nej tla­če. Navy­še sľu­bu­je, že keď zme­níš mobil, sta­čí si objed­nať nový adap­tér a fotiť môžeš ďalej.

Vyvo­la­nie fotiek je pri­tom rých­le a pre­bie­ha vrám­ci Prynt apli­ká­cie, kto­rá záro­veň slú­ži aj na jed­nu zau­jí­ma­vú fun­kciu — spro­stred­ko­va­nie roz­ší­re­nej rea­li­ty vo for­me video­vé­ho Pola­ro­idu. Apli­ká­cia doká­že zachy­tiť pár sekund pred stla­če­ním spúš­te, čo síce na samot­nej fot­ke vidieť nebu­de, ale keď naň hoci­ke­dy namie­riš foťák pri otvo­re­nej apli­ká­cií, krát­ke video je na sve­te. A vyze­rá naozaj veľ­mi pôso­bi­vo.

0ae586_b521157426d94cfea890e7fee5475eb8

Ceny oba­lu sa momen­tál­ne pohy­bu­jú oko­lo 150 eur a balí­ček 50 fotiek sa pre­dá­va za 25 eur. Momen­tál­ne pri prí­le­ži­tos­ti Valen­tí­na ponú­ka­jú rôz­ne zľa­vy — inšpi­rá­cia na dar­ček?

Viac sa dozvieš vo videu a na strán­ke.

Zdroj: Bored Pan­da, Zdroj fotiek: tech­ly

Pridať komentár (0)