Prynt: obal na mobil, ktorý dokáže tla­čiť Pola­roid fotky

Alexandra Dulaková / 4. februára 2016 / Tech a inovácie

Zrejme bolo len otáz­kou času, kedy moderná hips­te­rina príde s podob­ným zaria­de­ním. Spo­jiť prak­tic­kosť a kva­litu smartp­ho­no­vých foto­apa­rá­tov so staro-novou for­mou okam­ži­tého tla­če­nia fotiek je niečo, načo mnohí roky čakali. Fran­cúz­ska firma im tento sen konečne spl­nila a navyše pri­dala niečo menej tra­dičné: videové fotky. 

Odkedy pola­ro­idové foťáky pred pár rokmi zažili vďaka hips­te­rom zmŕt­vychvs­ta­nie, sa aktívne pra­co­valo na vylep­še­niach ohľa­dom ich tech­nic­kej stránky. Vyš­šia kva­lita, rých­lej­šie vyvo­la­nie, či zau­jí­ma­vejší dizajn samot­ného apa­rátu. Pola­ro­idy sa záro­veň stali pev­nou súčas­ťou dneš­nej pop kul­túry — fotili sa nimi módne kam­pane (naj­nov­šie to uro­bil Cal­vin Klein), známi ľudia na sociál­nych sie­ťach a deko­ro­vali sa nimi pries­tory.

Malá fotka v bie­lom ráme, ktorú sa dá vyvo­lať v prie­behu pár sekúnd a na ktorú sa dajú písať krátke popisky, sa rýchlo etab­lo­vala ako módny tech dopl­nok (pre­važne) mla­dých ľudí. A to aj napriek tomu, že oproti digi­tál­nym foťá­kom v kva­lite značne zaos­táva, pri­čom cena samot­ného pola­ro­ido­vého foťáku ani jeho “náplní” nie je vôbec nízka. Pod­statná je rých­losť a rela­tívne ori­gi­nálny vzhľad. Kva­lit­nej tech­niky sme sa, zdá sa, pre­jedli. Až dote­raz.

B9tlRfLCEAAFJcL.png-large

Nič nie je jed­no­duch­šie ako cva­kať fotky na smartp­hone s kva­lit­ným foťá­kom. Prob­lém nastáva len vtedy, keď si ich chceme vytla­čiť a ucho­vať v nevir­tu­ál­nej forme. Pre veľa z nás je to zby­točná snaha a strata času. Námaha, ktorú pod­stu­po­vali naši rodi­čia v časoch, keď ešte neboli bežné domáce digi­tálne tla­čiarne, aby sa dostali k vytla­če­ným fot­kám a zosta­vili albumy, je pre nás nepri­ja­teľná. Ide­álne by bolo, keby náš smartp­hone doká­zal fotky hneď aj vytla­čiť. Tam sme sa síce ešte nedop­ra­co­vali, ale sme cel­kom blízko.

160353-Prynt and photos-0e39c8-large-1427155286

Star­tup Prynt svetu pred­sta­vil prvý mobilný obal, ktorý je kom­pa­ti­bilný s iPho­nemi (5, 5S, 6, 6S) aj Sam­sung Galaxy (S5, S4) a dokáže na mieste vypro­du­ko­vať pola­ro­idové fotky pomo­cou ter­mál­nej tlače. Navyše sľu­buje, že keď zme­níš mobil, stačí si objed­nať nový adap­tér a fotiť môžeš ďalej.

Vyvo­la­nie fotiek je pri­tom rýchle a pre­bieha vrámci Prynt apli­ká­cie, ktorá záro­veň slúži aj na jednu zau­jí­mavú fun­kciu — spro­stred­ko­va­nie roz­ší­re­nej rea­lity vo forme video­vého Pola­ro­idu. Apli­ká­cia dokáže zachy­tiť pár sekund pred stla­če­ním spúšte, čo síce na samot­nej fotke vidieť nebude, ale keď naň hoci­kedy namie­riš foťák pri otvo­re­nej apli­ká­cií, krátke video je na svete. A vyzerá naozaj veľmi pôso­bivo.

0ae586_b521157426d94cfea890e7fee5475eb8

Ceny obalu sa momen­tálne pohy­bujú okolo 150 eur a balí­ček 50 fotiek sa pre­dáva za 25 eur. Momen­tálne pri prí­le­ži­tosti Valen­tína ponú­kajú rôzne zľavy — inšpi­rá­cia na dar­ček?

Viac sa dozvieš vo videu a na stránke.

Zdroj: Bored Panda, Zdroj fotiek: techly

Pridať komentár (0)