Psy­cho­ló­gia loga alebo nie je farba ako farba

Simona Hanzelová / 15. októbra 2016 / Zaujímavosti

Už si nie­kedy pre­mýš­ľal nad tým, ako logo spo­loč­nosti ovplyv­ňuje tvoje roz­ho­do­va­nie, náladu a kúpych­ti­vosť? Nie je žiad­nou novin­kou, že logo je dôle­ži­tou súčas­ťou kaž­dej spo­loč­nosti. Dizajn loga by mal byť pre­dov­šet­kým pris­pô­so­bený cha­rak­teru pro­duk­tov a slu­žieb, ktoré firma ponúka tak, aby oslo­vil cie­ľovú sku­pinu zákaz­ní­kov. Roz­ho­du­júcu úlohu však nehrá iba gra­fické spra­co­va­nie a typ písma, ale aj farba loga, ktorá vraj dokáže ovplyv­niť moti­vá­ciu naku­po­vať až o 80 per­cent. Ako teda vplýva farba loga na psy­chiku poten­ciál­nych zákaz­ní­kov?

Modrá

Modrá je dobrá, hovorí sa. A je to naozaj pravda. Modrá farba nás nie­len upo­ko­juje, ale nám aj evo­kuje seba­ve­do­mie a úspech. Spo­loč­nosti ako Intel, Sam­sung, či Hewlett-Pac­kard výbe­rom farby roz­hodne nešliapli vedľa.

blue-logo-design-psychology-1

Čierna

Vieš, prečo si Hugo Boss a Nike zvo­lili z celej škály farieb práve čiernu? Pre­tože čierna farba pred­sta­vuje silu a vyvo­láva v nás pocit auto­rity.

black-logo-design-psychology

Sivá

Táto farba sa často pou­žíva najmä v spo­jení s inými far­bami. Výho­dou sivej farby je, že je neut­rálna a väč­ši­nou po nej siahnu práve spo­loč­nosti, ktoré sú sta­bilné a úspešné, čiže také, ktoré sa nepot­re­bujú chvá­liť svo­jou popu­la­ri­tou.

grey-logo-designs

Biela

Čis­tota, jed­no­du­chosť, doko­na­losť. Spo­loč­nosti, ktoré sta­vili na nevinnú bielu, bez­po­chyby vedia prečo.

Zelená

Zelené logo je najob­ľú­be­nej­šie medzi spo­loč­nos­ťami, ktoré sa zaobe­rajú finan­ciami, zdra­vím, prí­ro­dou a potra­vi­nami, keďže zelená farba vyjad­ruje čerstvosť, rešpekt a mier.

green-logo-designs

Hnedá

Dôvod, prečo si mnoho advo­kát­skych či rea­lit­ných kan­ce­lá­rií vyberá logo hne­dej farby, spo­číva v tom, že hnedá farba navo­dzuje pocit seri­óz­nosti a zod­po­ved­nosti.

logo-design-psychology

Žltá

Snáď žiadna iná farba nepri­ťa­huje pozor­nosť tak, ako práve žltá. Túto osl­ňu­júcu farbu si do svojho loga naj­čas­tej­šie dávajú rodinné reštau­rá­cie a hrač­kár­stva.

psychology-of-colour-in-logo-design

Čer­vená

Výho­dou inten­zív­nej čer­ve­nej farby je, že posil­ňuje náš záu­jem. Čer­vená farba je dravá, vyjad­ruje ener­giu a vzbu­dzuje v nás silné emó­cie.

red-logo-design-psychology

zdroj: inkbotdesign.com foto: inkbotdesign.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: greengurushowcase.com/behance.net

Pridať komentár (0)