Psy­cho­ló­gia loga ale­bo nie je far­ba ako far­ba

Simona Hanzelová / 15. októbra 2016 / Zaujímavosti

Už si nie­ke­dy pre­mýš­ľal nad tým, ako logo spo­loč­nos­ti ovplyv­ňu­je tvo­je roz­ho­do­va­nie, nála­du a kúpych­ti­vosť? Nie je žiad­nou novin­kou, že logo je dôle­ži­tou súčas­ťou kaž­dej spo­loč­nos­ti. Dizajn loga by mal byť pre­dov­šet­kým pris­pô­so­be­ný cha­rak­te­ru pro­duk­tov a slu­žieb, kto­ré fir­ma ponú­ka tak, aby oslo­vil cie­ľo­vú sku­pi­nu zákaz­ní­kov. Roz­ho­du­jú­cu úlo­hu však neh­rá iba gra­fic­ké spra­co­va­nie a typ pís­ma, ale aj far­ba loga, kto­rá vraj doká­že ovplyv­niť moti­vá­ciu naku­po­vať až o 80 per­cent. Ako teda vplý­va far­ba loga na psy­chi­ku poten­ciál­nych zákaz­ní­kov?

Mod­rá

Mod­rá je dob­rá, hovo­rí sa. A je to naozaj prav­da. Mod­rá far­ba nás nie­len upo­ko­ju­je, ale nám aj evo­ku­je seba­ve­do­mie a úspech. Spo­loč­nos­ti ako Intel, Sam­sung, či Hewlett-Pac­kard výbe­rom far­by roz­hod­ne nešliap­li ved­ľa.

blue-logo-design-psychology-1

Čier­na

Vieš, pre­čo si Hugo Boss a Nike zvo­li­li z celej šká­ly farieb prá­ve čier­nu? Pre­to­že čier­na far­ba pred­sta­vu­je silu a vyvo­lá­va v nás pocit auto­ri­ty.

black-logo-design-psychology

Sivá

Táto far­ba sa čas­to pou­ží­va naj­mä v spo­je­ní s iný­mi far­ba­mi. Výho­dou sivej far­by je, že je neut­rál­na a väč­ši­nou po nej siah­nu prá­ve spo­loč­nos­ti, kto­ré sú sta­bil­né a úspeš­né, čiže také, kto­ré sa nepot­re­bu­jú chvá­liť svo­jou popu­la­ri­tou.

grey-logo-designs

Bie­la

Čis­to­ta, jed­no­du­chosť, doko­na­losť. Spo­loč­nos­ti, kto­ré sta­vi­li na nevin­nú bie­lu, bez­po­chy­by vedia pre­čo.

Zele­ná

Zele­né logo je najob­ľú­be­nej­šie medzi spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré sa zaobe­ra­jú finan­cia­mi, zdra­vím, prí­ro­dou a potra­vi­na­mi, keď­že zele­ná far­ba vyjad­ru­je čerstvosť, rešpekt a mier.

green-logo-designs

Hne­dá

Dôvod, pre­čo si mno­ho advo­kát­skych či rea­lit­ných kan­ce­lá­rií vybe­rá logo hne­dej far­by, spo­čí­va v tom, že hne­dá far­ba navo­dzu­je pocit seri­óz­nos­ti a zod­po­ved­nos­ti.

logo-design-psychology

Žltá

Snáď žiad­na iná far­ba nepri­ťa­hu­je pozor­nosť tak, ako prá­ve žltá. Túto osl­ňu­jú­cu far­bu si do svoj­ho loga naj­čas­tej­šie dáva­jú rodin­né reštau­rá­cie a hrač­kár­stva.

psychology-of-colour-in-logo-design

Čer­ve­ná

Výho­dou inten­zív­nej čer­ve­nej far­by je, že posil­ňu­je náš záu­jem. Čer­ve­ná far­ba je dra­vá, vyjad­ru­je ener­giu a vzbu­dzu­je v nás sil­né emó­cie.

red-logo-design-psychology

zdroj: inkbotdesign.com foto: inkbotdesign.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: greengurushowcase.com/behance.net

Pridať komentár (0)