Pycon SK odštar­tuje pod záš­ti­tou pre­zi­denta SR Andreja Kisku

Rišo Néveri / 19. februára 2016 / Zo Slovenska

Na kon­fe­ren­cii vystúpi tak­mer 30 hostí, zastú­pe­nie bude mať aj Google, Red Hat či JP Mor­gan Chase.

Pre­mi­é­rový roč­ník kon­fe­ren­cie PyCon SK sa usku­toční pod záš­ti­tou pre­zi­denta SR Andreja Kisku. O pre­vzatí pat­ro­nátu nad podu­ja­tím infor­mo­vala orga­ni­zá­to­rov kon­fe­ren­cie kan­ce­lá­ria pre­zi­denta.
Kon­fe­ren­cie PyCon sú orga­ni­zo­vané komu­ni­tou priaz­niv­cov prog­ra­mo­va­cieho jazyka Pyt­hon, ktorý patrí medzi naj­po­pu­lár­nej­šie jazyky na svete. Dosiaľ boli zor­ga­ni­zo­vané vo viac ako 40 kra­ji­nách sveta. „Pre­vza­tie záš­tity nad slo­ven­skou kon­fe­ren­ciou PyCon je úžas­ným povzbu­de­ním pre všet­kých dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí stoja za jej príp­ra­vou. Je to moti­vá­cia, ale aj závä­zok pri­pra­viť podu­ja­tie hodné také­hoto pat­ro­nátu,“ hovorí Richard Kell­ner z občian­skeho zdru­že­nia SPy, ktoré sa usi­luje o popu­la­ri­zá­ciu prog­ra­mo­va­nia najmä medzi deťmi a mla­dými ľudmi.

Prezident

foto: archív

Prvý roč­ník kon­fe­ren­cie PyCon SK sa usku­toční v dňoch 11. až 13. marca 2016. Účasť na nej potvr­dili tak­mer tri desiatky domá­cich a zahra­nič­ných hostí, ktorí vystú­pia s vlast­nými pre­zen­tá­ciami. Zastú­pe­nie medzi nimi budú mať zvučné mená kor­po­rát­neho sveta, vrá­tane spo­loč­ností Google, Red Hat a JP Mor­gan Chase. Prog­ram kon­fe­ren­cie ale pamätá aj na tých, ktorí sa prog­ra­mo­va­niu neve­nujú pro­fe­si­onálne.

Súčas­ťou kon­fe­ren­cie bude aj Django Girls works­hop, ktorý je určený pre diev­čatá a ženy bez akých­koľ­vek náro­kov na zna­losti počí­ta­čo­vých jazy­kov. Počas works­hopu zís­kajú pod vede­ním skú­se­ných men­to­rov nie­len základné zna­losti jazyka Pyt­hon, ale počas jed­ného dňa ich budú môcť využiť aj na vytvo­re­nie vlast­nej webo­vej apli­ká­cie,” dodáva R. Kell­ner.
Lís­tky na kon­fe­ren­ciu PyCon SK sú dostupné výlučne na stránke podu­ja­tia ( www.pycon.sk).

Pycon

foto: pycon

Zdroj: Tla­čová správa, zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív

Pridať komentár (0)