Rasp­berry Pi ti umožní pou­žiť svoje vyso­ko­kva­litné slú­chadlá s počí­ta­čom za 35 dolá­rov

Sebastian Mach / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Rasp­berry Pi je asi naj­po­pu­lár­nej­ším lac­ným počí­ta­čom na jed­nej doske v súčas­nosti.

A to najmä preto, že v šia­lene malých roz­me­roch a pri šia­lene níz­kej cene zís­kaš počí­tač, s kto­rým môžeš robiť prak­ticky čokoľ­vek — pohá­ňať robo­tov, vytvá­rať rôzne mašiny a teraz aj počú­vať hudbu s najd­rah­šími slú­chad­lami.

2-Most-Expensive-Headphones-In-The-World-Top-10-1024x681

foto: alux.com

Pi 2 Design je zau­jí­mavé roz­ší­re­nie pre pôvodný počí­tač, ktoré vyzerá ako poscho­dová garáž a dovolí ti pou­žiť slú­chadlá s roz­me­dzím medzi 32 – 300 ohmov. To zna­mená, že tento malý počí­tač zvládne slú­chadlá aj za 1500 dolá­rov.

503HTA, ako sa ofi­ciálne toto roz­ší­re­nie volá, vyzbie­ralo cie­ľo­vých 20 tisíc dolá­rov na Kicks­tar­teri za 3 dni a dnes už je na dvoj­ná­sobku. Tvor­co­via stále vyví­jajú pro­to­typ, no bac­ke­rom by mali pro­dukt doru­čiť v prie­behu leta. Ceny začí­najú na 99 dolá­roch.

Zdroj: theverge.com, foto: the­verge

Pridať komentár (0)