Rasp­ber­ry Pi ti umož­ní pou­žiť svo­je vyso­ko­kva­lit­né slú­chad­lá s počí­ta­čom za 35 dolá­rov

Sebastian Mach / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Rasp­ber­ry Pi je asi naj­po­pu­lár­nej­ším lac­ným počí­ta­čom na jed­nej doske v súčas­nos­ti.

A to naj­mä pre­to, že v šia­le­ne malých roz­me­roch a pri šia­le­ne níz­kej cene zís­kaš počí­tač, s kto­rým môžeš robiť prak­tic­ky čokoľ­vek — pohá­ňať robo­tov, vytvá­rať rôz­ne maši­ny a teraz aj počú­vať hud­bu s najd­rah­ší­mi slú­chad­la­mi.

2-Most-Expensive-Headphones-In-The-World-Top-10-1024x681

foto: alux.com

Pi 2 Design je zau­jí­ma­vé roz­ší­re­nie pre pôvod­ný počí­tač, kto­ré vyze­rá ako poscho­do­vá garáž a dovo­lí ti pou­žiť slú­chad­lá s roz­me­dzím medzi 32 – 300 ohmov. To zna­me­ná, že ten­to malý počí­tač zvlád­ne slú­chad­lá aj za 1500 dolá­rov.

503H­TA, ako sa ofi­ciál­ne toto roz­ší­re­nie volá, vyzbie­ra­lo cie­ľo­vých 20 tisíc dolá­rov na Kicks­tar­te­ri za 3 dni a dnes už je na dvoj­ná­sob­ku. Tvor­co­via stá­le vyví­ja­jú pro­to­typ, no bac­ke­rom by mali pro­dukt doru­čiť v prie­be­hu leta. Ceny začí­na­jú na 99 dolá­roch.

Zdroj: theverge.com, foto: the­ver­ge

Pridať komentár (0)