Rast­linná koža – alter­na­tíva, ktorá je úplne roz­lo­ži­teľná a pod­porí malých far­má­rov

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 10. augusta 2016 / Eko

Kým malými krokmi sme­ru­jeme k etic­kej­šiemu životu, začí­name si vší­mať, že sme obklo­pení obrov­ským zozna­mom prob­lé­mov, kto­rým musíme čeliť.

Väč­šina z nás ani nezaz­na­me­nala ako často pou­ží­vame pro­dukty vyro­bené z kože. Zvie­ra­cia koža je ľahko roz­poz­na­teľná v pro­duk­toch, ako sú lovecké a kožu­ši­nové kabáty, v sku­toč­nosti sú však oveľa bež­nej­šie. Pro­dukty ako auto­mo­bily, náby­tok, topánky, opasky, knihy, oble­če­nie, nie­ktoré tapety, klo­búky a peňa­ženky sú často vyro­bené z pra­vej kože.

Vo svete, kde sa rad­šej výrob­kom z plastu vyhý­bame, je skvelé vedieť, že si dal nie­kto prácu a využil tech­niku recyk­lá­cie, aby vytvo­ril alter­na­tívu k pra­vej koži.

ana1.jpg.156913

Piña­tex je ino­va­tívny pro­dukt vyro­bený spo­loč­nos­ťou Ana­nas Anam. Pri výrobe nie je pou­žitýžiadny priamy alebo ved­ľajší pro­dukt živo­číš­neho prie­myslu. Jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších častí celého tohto plánu je vytvo­riť pro­dukt, ktorý je 100% udr­ža­teľný. Naroz­diel od ostat­ných ume­lých mate­riá­lov je tento mate­riál v prí­rode roz­lo­ži­teľný, ako sa pre­uká­zalo pri vývoji a výskume.

Nová “koža” bola vyro­bená z udr­ža­teľ­nej vysoko funkč­nej prí­rod­nej tex­tí­lie vytvo­re­nej z odpa­do­vých rast­lin­ných vlá­kien lis­tov ana­ná­sov­níka.

Trendstop-Pinatex-Sustainable-Leather-002

Tento skvelý prí­stup pod­porí úplne novým spô­so­bom miest­nych far­má­rov. Pou­ži­tie bež­ného odpadu ana­ná­so­vých fariem nebude totiž v týchto kra­ji­nách vyža­do­vať žiadne ďal­šie hno­je­nie, vodu, pôdu či pes­ti­cídy.

Využiť niečo, čo by bolo len tak vyho­dené, a namiesto toho vytvo­riť pro­dukt, kto­rým môžeme zasta­viť zby­točné zabí­ja­nie zvie­rat pre ich kožu po celom svete, je skve­lou myš­lien­kou. Tento mate­riál môže byť ľahko pou­žitý v domác­nosti či aute ako čalú­ne­nie alebo u mód­nych dopl­n­kov.

pinatex3

Pro­ces, pri kto­rom sa listy ana­ná­sov­níka zba­vujú vlá­kien sa nazýva dekor­ti­ká­cia. Je možné ju vyko­nať priamo v oblasti pes­to­va­nia, čo vytvára pra­covné miesta a pomáha miest­nym oby­va­te­ľom. Zvyšný rast­linný mate­riál môže byť pou­žitý ako orga­nické hno­jivo.

Našou víziou je vytvo­re­nie tex­tí­lií a tex­til­ných mate­riá­lov, ktoré v celom výrob­nom cykle využí­vajú pro­cesy, ktoré pod­po­rujú bla­ho­byt pla­néty a ľudí. Našou inšpi­rá­ciou je prí­stup cradle to cradle, ktorý pod­po­ruje eko­lo­gické, inte­li­gentné a ino­va­tívne návrhy v rámci dneš­ného eko­no­mic­kého pro­stre­dia.”

Car­men Hijos zalo­žila spo­loč­nosť Ana­nas Anam Ltd., ktorá sa pre­slá­vila v Írsku pre­da­jom kože­ného tovaru medzi rokmi 1978 a 1993. Vďaka svo­jej zna­losti odvet­via sa roz­hodla nájsť nový prí­stup, ktorý by uspo­ko­jil sve­tovú potrebu bez pou­ži­tia tra­dič­nej kože.

pinatex-1

V deväť­de­sia­tych rokoch sa Hijos roz­hodla stať sa porad­ky­ňou na Fili­pí­nach, kde pra­co­vala v návrhár­skom cen­tre s vývo­jom pro­duk­tov. V tom čase sa zozná­mila s tým, že vlákna lis­tov ana­ná­sov­níka môžu pou­žiť mno­hými inými spô­sobmi ako dote­raz.

Listy ana­ná­sov­níka sú nie­len silné, ale aj kva­litné, čo z nich robí výbornú alter­na­tívu kože.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: psfk.com

Pridať komentár (0)