Rast­lin­ná koža – alter­na­tí­va, kto­rá je úpl­ne roz­lo­ži­teľ­ná a pod­po­rí malých far­má­rov

Barbora Prochovníková, vedelisteze.sk / 10. augusta 2016 / Eko

Kým malý­mi krok­mi sme­ru­je­me k etic­kej­šie­mu živo­tu, začí­na­me si vší­mať, že sme obklo­pe­ní obrov­ským zozna­mom prob­lé­mov, kto­rým musí­me čeliť.

Väč­ši­na z nás ani nezaz­na­me­na­la ako čas­to pou­ží­va­me pro­duk­ty vyro­be­né z kože. Zvie­ra­cia koža je ľah­ko roz­poz­na­teľ­ná v pro­duk­toch, ako sú lovec­ké a kožu­ši­no­vé kabá­ty, v sku­toč­nos­ti sú však ove­ľa bež­nej­šie. Pro­duk­ty ako auto­mo­bi­ly, náby­tok, topán­ky, opas­ky, kni­hy, oble­če­nie, nie­kto­ré tape­ty, klo­bú­ky a peňa­žen­ky sú čas­to vyro­be­né z pra­vej kože.

Vo sve­te, kde sa rad­šej výrob­kom z plas­tu vyhý­ba­me, je skve­lé vedieť, že si dal nie­kto prá­cu a využil tech­ni­ku recyk­lá­cie, aby vytvo­ril alter­na­tí­vu k pra­vej koži.

ana1.jpg.156913

Piña­tex je ino­va­tív­ny pro­dukt vyro­be­ný spo­loč­nos­ťou Ana­nas Anam. Pri výro­be nie je pou­ži­týžiad­ny pria­my ale­bo ved­ľaj­ší pro­dukt živo­číš­ne­ho prie­mys­lu. Jed­na z naj­dô­le­ži­tej­ších čas­tí celé­ho toh­to plá­nu je vytvo­riť pro­dukt, kto­rý je 100% udr­ža­teľ­ný. Naroz­diel od ostat­ných ume­lých mate­riá­lov je ten­to mate­riál v prí­ro­de roz­lo­ži­teľ­ný, ako sa pre­uká­za­lo pri vývo­ji a výsku­me.

Nová “koža” bola vyro­be­ná z udr­ža­teľ­nej vyso­ko funkč­nej prí­rod­nej tex­tí­lie vytvo­re­nej z odpa­do­vých rast­lin­ných vlá­kien lis­tov ana­ná­sov­ní­ka.

Trendstop-Pinatex-Sustainable-Leather-002

Ten­to skve­lý prí­stup pod­po­rí úpl­ne novým spô­so­bom miest­nych far­má­rov. Pou­ži­tie bež­né­ho odpa­du ana­ná­so­vých fariem nebu­de totiž v tých­to kra­ji­nách vyža­do­vať žiad­ne ďal­šie hno­je­nie, vodu, pôdu či pes­ti­cí­dy.

Využiť nie­čo, čo by bolo len tak vyho­de­né, a namies­to toho vytvo­riť pro­dukt, kto­rým môže­me zasta­viť zby­toč­né zabí­ja­nie zvie­rat pre ich kožu po celom sve­te, je skve­lou myš­lien­kou. Ten­to mate­riál môže byť ľah­ko pou­ži­tý v domác­nos­ti či aute ako čalú­ne­nie ale­bo u mód­nych dopl­n­kov.

pinatex3

Pro­ces, pri kto­rom sa lis­ty ana­ná­sov­ní­ka zba­vu­jú vlá­kien sa nazý­va dekor­ti­ká­cia. Je mož­né ju vyko­nať pria­mo v oblas­ti pes­to­va­nia, čo vytvá­ra pra­cov­né mies­ta a pomá­ha miest­nym oby­va­te­ľom. Zvyš­ný rast­lin­ný mate­riál môže byť pou­ži­tý ako orga­nic­ké hno­ji­vo.

Našou vízi­ou je vytvo­re­nie tex­tí­lií a tex­til­ných mate­riá­lov, kto­ré v celom výrob­nom cyk­le využí­va­jú pro­ce­sy, kto­ré pod­po­ru­jú bla­ho­byt pla­né­ty a ľudí. Našou inšpi­rá­ci­ou je prí­stup crad­le to crad­le, kto­rý pod­po­ru­je eko­lo­gic­ké, inte­li­gent­né a ino­va­tív­ne návrhy v rám­ci dneš­né­ho eko­no­mic­ké­ho pro­stre­dia.”

Car­men Hijos zalo­ži­la spo­loč­nosť Ana­nas Anam Ltd., kto­rá sa pre­slá­vi­la v Írsku pre­da­jom kože­né­ho tova­ru medzi rok­mi 1978 a 1993. Vďa­ka svo­jej zna­los­ti odvet­via sa roz­hod­la nájsť nový prí­stup, kto­rý by uspo­ko­jil sve­to­vú potre­bu bez pou­ži­tia tra­dič­nej kože.

pinatex-1

V deväť­de­sia­tych rokoch sa Hijos roz­hod­la stať sa porad­ky­ňou na Fili­pí­nach, kde pra­co­va­la v návrhár­skom cen­tre s vývo­jom pro­duk­tov. V tom čase sa zozná­mi­la s tým, že vlák­na lis­tov ana­ná­sov­ní­ka môžu pou­žiť mno­hý­mi iný­mi spô­sob­mi ako dote­raz.

Lis­ty ana­ná­sov­ní­ka sú nie­len sil­né, ale aj kva­lit­né, čo z nich robí výbor­nú alter­na­tí­vu kože.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: psfk.com

Pridať komentár (0)