V reb­ríčku 500 naj­lep­ších biz­ni­sov v stred­nej Európe sa umiest­nilo aj 32 slo­ven­ských firiem!

Jakub Jablonický / 10. septembra 2016 / Business

V kaž­do­ročne vydá­va­nom reb­ríčku Delo­itte CE TOP 500 sa tento rok umiest­nilo spolu 32 slo­ven­ských spo­loč­ností.

Spo­loč­nosť Delo­itte zve­rej­nila naj­nov­šie vyda­nie reb­ríčka naj­väč­ších spo­loč­ností stred­nej Európy. Medzi 500 spo­loč­nos­ťami, ktoré sa do CE Top 500 dostali, je aj 32 slo­ven­ských firiem.

Rov­nako ako minulý rok, aj v roku 2016 sa naj­lep­šie umiest­ne­nou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou stala auto­mo­bilka Volk­swa­gen Slo­va­kia. Obsa­dila cel­kovú ôsmu priečku.

Zastú­pe­nie slo­ven­ských firiem sa v reb­ríčku v pod­state oproti minu­lému roku veľmi neme­nilo. Z 33 firiem sme klesli na 32, pri­čom do reb­ríčka pri­budli dve nové slo­ven­ské firmy. Dá sa pove­dať, že naj­väč­šie slo­ven­ské firmy si aj naďa­lej udr­žali sta­bilnú finančnú pozí­ciu v regi­óne,” uvie­dol pre­zi­dent Delo­itte na Slo­ven­sku Vla­di­mír Masár.

vw_slovakia_main_gate_076_1055x500

foto: sk.volkswagen.sk

Firmy na pop­red­ných pozí­ciách sa veľmi neme­nili ani v oko­li­tých kra­ji­nách. Prvých päť miest v reb­ríčku obsa­dili rov­naké spo­loč­nosti ako minulý rok. Na prvom mieste skon­čila poľ­ská PKN Orlen a to aj napriek poklesu výno­sov až o 17,2%.

Druhý skon­čil maďar­ský MOL, kto­rému medzi­ročne klesli výnosy o 15,6%. Tre­tia priečka patrí čes­kej auto­mo­bilke Škoda Auto, ktorá od minu­lého roka nará­stla o 6,3%. Prvú päticu uzat­vá­rajú ďal­šie dve poľ­ské spo­loč­nosti – Jero­nimo Mar­tins Poland a Pol­skie Gór­nictwo Naf­tofe i Gazo­wnic­tvo.

Cel­kové výnosy 500 naj­väč­ších spo­loč­ností narástli o 1,7% na 685 miliárd eur. Podľa Delo­itte bol rast spô­so­bený najmä zvý­še­nou spot­re­bou súkrom­ných sek­to­rov naj­väč­ších eko­no­mík. Nebyť napä­tia na Ukra­jine a níz­kych cien ropy, ktoré spô­so­bili zní­že­nie výno­sov rop­ných spo­loč­ností o 8,1%, mohol byť tento nárast ešte vyšší.

slovnaft_-_new_polypropylenr

foto: wikipedia.org/Slovnaft

Na súčasnú situ­áciu má stále vplyv pre­tr­vá­va­júca slabá výkon­nosť spo­loč­ností v sek­tore ener­ge­tiky a prí­rod­ných zdro­jov, ktoré naďa­lej trpia pre pokles cien ropy a uhlia. Vďaka lep­šej efek­tív­nosti ener­ge­tic­kých spo­loč­ností v regi­óne však daný sek­tor ako celok stag­no­val,“ hod­notí Delo­itte.

Silný nárast bol naopak zazna­me­naný vo výrob­nom sek­tore, kde ho hnali najmä auto­mo­bilky a v sta­veb­nom prie­mysle.

Slo­ven­ské spo­loč­nosti, ktoré sa umiest­nili v prvej stovke CE TOP500:

8. Volk­swa­gen Slo­va­kia – 7,23 mld. eur

17. Kia Motors Slo­va­kia – 5,07 mld. eur

32. Slov­naft – 3,56 mld. eur

43. Sam­sung Elect­ro­nics Slo­va­kia – 2,77 mld. eur

56. PCA Slo­va­kia – 2,45 mld. eur

58. Slo­ven­ské Elek­trárne – 2,36 mld. eur

69. U.S. Steel Košice – 2,08 mld. eur

Celý reb­rí­ček náj­deš TU.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: sk.volkswagen.sk / wikipedia.org/Slovnaft

Pridať komentár (0)