V reb­ríč­ku 500 naj­lep­ších biz­ni­sov v stred­nej Euró­pe sa umiest­ni­lo aj 32 slo­ven­ských firiem!

Jakub Jablonický / 10. septembra 2016 / Business

V kaž­do­roč­ne vydá­va­nom reb­ríč­ku Delo­it­te CE TOP 500 sa ten­to rok umiest­ni­lo spo­lu 32 slo­ven­ských spo­loč­nos­tí.

Spo­loč­nosť Delo­it­te zve­rej­ni­la naj­nov­šie vyda­nie reb­ríč­ka naj­väč­ších spo­loč­nos­tí stred­nej Euró­py. Medzi 500 spo­loč­nos­ťa­mi, kto­ré sa do CE Top 500 dosta­li, je aj 32 slo­ven­ských firiem.

Rov­na­ko ako minu­lý rok, aj v roku 2016 sa naj­lep­šie umiest­ne­nou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou sta­la auto­mo­bil­ka Volk­swa­gen Slo­va­kia. Obsa­di­la cel­ko­vú ôsmu prieč­ku.

Zastú­pe­nie slo­ven­ských firiem sa v reb­ríč­ku v pod­sta­te opro­ti minu­lé­mu roku veľ­mi neme­ni­lo. Z 33 firiem sme kles­li na 32, pri­čom do reb­ríč­ka pri­bud­li dve nové slo­ven­ské fir­my. Dá sa pove­dať, že naj­väč­šie slo­ven­ské fir­my si aj naďa­lej udr­ža­li sta­bil­nú finanč­nú pozí­ciu v regi­ó­ne,” uvie­dol pre­zi­dent Delo­it­te na Slo­ven­sku Vla­di­mír Masár.

vw_slovakia_main_gate_076_1055x500

foto: sk.volkswagen.sk

Fir­my na pop­red­ných pozí­ciách sa veľ­mi neme­ni­li ani v oko­li­tých kra­ji­nách. Prvých päť miest v reb­ríč­ku obsa­di­li rov­na­ké spo­loč­nos­ti ako minu­lý rok. Na prvom mies­te skon­či­la poľ­ská PKN Orlen a to aj napriek pokle­su výno­sov až o 17,2%.

Dru­hý skon­čil maďar­ský MOL, kto­ré­mu medzi­roč­ne kles­li výno­sy o 15,6%. Tre­tia prieč­ka pat­rí čes­kej auto­mo­bil­ke Ško­da Auto, kto­rá od minu­lé­ho roka nará­stla o 6,3%. Prvú päti­cu uzat­vá­ra­jú ďal­šie dve poľ­ské spo­loč­nos­ti – Jero­ni­mo Mar­tins Poland a Pol­skie Gór­nict­wo Naf­to­fe i Gazo­wnic­tvo.

Cel­ko­vé výno­sy 500 naj­väč­ších spo­loč­nos­tí narást­li o 1,7% na 685 miliárd eur. Pod­ľa Delo­it­te bol rast spô­so­be­ný naj­mä zvý­še­nou spot­re­bou súkrom­ných sek­to­rov naj­väč­ších eko­no­mík. Nebyť napä­tia na Ukra­ji­ne a níz­kych cien ropy, kto­ré spô­so­bi­li zní­že­nie výno­sov rop­ných spo­loč­nos­tí o 8,1%, mohol byť ten­to nárast ešte vyš­ší.

slovnaft_-_new_polypropylenr

foto: wikipedia.org/Slovnaft

Na súčas­nú situ­áciu má stá­le vplyv pre­tr­vá­va­jú­ca sla­bá výkon­nosť spo­loč­nos­tí v sek­to­re ener­ge­ti­ky a prí­rod­ných zdro­jov, kto­ré naďa­lej trpia pre pokles cien ropy a uhlia. Vďa­ka lep­šej efek­tív­nos­ti ener­ge­tic­kých spo­loč­nos­tí v regi­ó­ne však daný sek­tor ako celok stag­no­val,“ hod­no­tí Delo­it­te.

Sil­ný nárast bol naopak zazna­me­na­ný vo výrob­nom sek­to­re, kde ho hna­li naj­mä auto­mo­bil­ky a v sta­veb­nom prie­mys­le.

Slo­ven­ské spo­loč­nos­ti, kto­ré sa umiest­ni­li v prvej stov­ke CE TOP500:

8. Volk­swa­gen Slo­va­kia – 7,23 mld. eur

17. Kia Motors Slo­va­kia – 5,07 mld. eur

32. Slov­naft – 3,56 mld. eur

43. Sam­sung Elect­ro­nics Slo­va­kia – 2,77 mld. eur

56. PCA Slo­va­kia – 2,45 mld. eur

58. Slo­ven­ské Elek­trár­ne – 2,36 mld. eur

69. U.S. Ste­el Koši­ce – 2,08 mld. eur

Celý reb­rí­ček náj­deš TU.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: sk.volkswagen.sk / wikipedia.org/Slovnaft

Pridať komentár (0)