Reb­ríčku top zamest­ná­va­te­ľov štu­den­tov opäť domi­nuje Google

Luky Gašparík Sr. / 3. novembra 2014 / Business

Až polo­vica štu­den­tov eko­nó­mie či manaž­mentu na Slo­ven­sku túži pra­co­vať pre Google. Ame­rický gigant, ktorý svo­jím inter­ne­to­vým vyhľa­dá­va­čom uľah­čil život mili­ó­nom ľudí na celom svete, kra­ľuje reb­ríčku naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov občian­skeho zdru­že­nia Nex­te­ria už štvrtý rok po sebe. Čím láka tech­no­lo­gická firma vyso­koš­ko­lá­kov orien­tu­jú­cich sa na biz­nis?

Ďal­šie dve miesta v reb­ríčku už tra­dične pat­ria Esetu a Tatra banke. Viac ako 40 % oslo­ve­ných štu­den­tov sa vyjad­rilo, že opus­tiť teplú posteľ práve pre tieto dve firmy sa im oplatí. Do pries­kumu sa zapo­jilo vyše 460 štu­den­tov a absol­ven­tov pre­važne eko­no­mic­kých sme­rov.

Všetci traja víťazi impo­nujú štu­den­tom hlavne svo­jimi ino­vá­ciami a úspeš­ným ras­tom v prí­ťaž­li­vých odvet­viach. Google má medzi štu­dentmi vysokú pre­stíž. Na Slo­ven­sku má veľmi kva­litný tím a ponúka novým zamest­nan­com aj ori­gi­nálne pra­covné pro­stre­die a cel­kovo zau­jí­mavú kul­túru. Hoci je to celo­sve­tový gigant, dokáže zakom­po­no­vať aj slo­ven­ské prvky. Eset púta pozor­nosť ako najús­peš­nejší slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh a Tatra banka popri ino­vá­ciách aj svo­jou vyso­kou pro­fe­si­ona­li­tou,“ hovorí Rado­slav Tau­sin­ger, ges­tor pro­jektu Night of Chan­ces v orga­ni­zá­cii Nex­te­ria.

Ďal­šie dve miesta obsa­dili inter­ne­toví obchod­níci, slo­ven­ský Mar­ti­nus a ame­rický Ama­zon. Potvr­dzujú silnú pozí­ciu firiem, ktoré sa pohy­bujú veľmi blízko inter­netu a tech­no­ló­giám – tých sú až štyri medzi prvými pia­timi. Medzi štu­dentmi opäť rezo­no­vali stá­lice pries­kumu Volk­swa­gen, Adi­das či Accen­ture. O tom, že vyso­koš­ko­láci nesní­vajú iba o práci vo veľ­kých nad­ná­rod­ných fir­mách, svedčí úspech ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo. Za jed­ného z top zamest­ná­va­te­ľov na Slo­ven­sku ju totiž ozna­čilo až 24 % res­pon­den­tov. V spo­loč­nosti 15 najob­ľú­be­nej­ších chle­bo­dar­cov sa ocitli aj EY, KPMG, Dell, Lenovo, Slo­ven­ská spo­ri­teľňa a PwC s podie­lom od 20 do 27 %.

Uspeli slo­ven­ské prí­behy

Aj ten­to­krát sme okrem reb­ríčka naj­žia­da­nej­ších zamest­ná­va­te­ľov zis­ťo­vali, ktorý z nich je pre štu­den­tov „dream jobom“. Aj tu s veľ­kým násko­kom zví­ťa­zil Google, nasle­do­vaný veľ­kými fir­mami ako Tatra banka, KPMG, Adi­das, Dell a Accen­ture. Novin­kou ale je, že až tri slo­ven­ské firmy sa dostali do naj­lep­šej desiatky – Eset, Bubo tra­vel agency a Made by Vacu­lik. Všetky tri sú líd­rami v atrak­tív­nych odvet­viach,“ dodáva Tau­sin­ger.

Nex­te­ria kla­die veľký dôraz na etiku firiem. „Vní­mame, že tole­ran­cia spo­loč­nosti voči neetic­kému sprá­va­niu firiem sa z roka na rok zni­žuje. Veľmi nás to teší, lebo Nex­te­ria vo všet­kých svo­jich pro­jek­toch dlho­dobo pod­po­ruje etický prí­stup k pod­ni­ka­niu. Štu­den­tom, ktorí sa zúčast­nia Night of Chan­ces, ponú­kame iba pod­ni­ka­teľ­ské vzory, ktoré sú hodné nasle­do­va­nia,“ pove­dal Tomáš Hasala, nový CEO orga­ni­zá­cie Nex­te­ria, ktorý na tejto pozí­cii nedávno vys­trie­dal Sta­ni­slava Bole­do­viča, spo­lu­za­kla­da­teľa Nex­te­rie.

S pred­sta­vi­teľmi spo­loč­ností, ktoré si štu­denti zvo­lili v pries­kume, sa budú môcť stret­núť a poroz­prá­vať už 20. novem­bra 2014 na 4. roč­níku kari­ér­neho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Busi­ness 2014, ktoré sa usku­toční na Fakulte mana­ge­mentu Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave. K svojmu vysní­va­nému jobu tak môžu byť bliž­šie, ako pri vypĺňaní reb­ríčka.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)