Rene­san­cia Bra­ti­sla­vy: Keď krí­za zme­ni­la Sta­ré Mes­to na nepoz­na­nie!

Martin Bohunický / 30. decembra 2015 / Business

Celý život bývam neďa­le­ko Bra­ti­sla­vy, pre­to som od sko­ré­ho det­stva mal mož­nosť čas­to toto mes­to nav­šte­vo­vať.

Mož­no aj ovplyv­ne­ný mojim kon­zer­va­tív­nym otcom som Bra­ti­sla­vu nikdy prí­liš v lás­ke nemal. Oča­ká­va­nia boli vždy nena­pl­ne­né. Čakal som, že v hlav­nom mes­te pred­sa nebu­dem nachá­dzať tie isté pod­ni­ky, ako v hoci­ja­kej dedi­ne neďa­le­ko Hnúš­te. S hnus­ný­mi plas­to­vý­mi stol­mi, veľ­ký­mi dážd­nik­mi so znač­kou piva ale­bo sla­de­né­ho nápo­ja a aro­gant­nou obslu­hou, kto­rá si priš­la svo­ju šich­tu pre­tr­pieť a znep­rí­jem­niť deň kaž­dé­mu zákaz­ní­ko­vi. Keď mi ani nebo­li ochot­ní doniesť pohár vody, lebo “vedú­ca je v robo­te”. Po rokoch ten­to pod­nik na moje prek­va­pe­nie ešte sto­jí..

V Sta­rom Mes­te to bolo vša­de o tom istom. Bied­na obslu­ha, nulo­vý záži­tok, na výber vyprá­ža­ný syr a rezeň, vyso­ké ceny. Nie nadar­mo sa sta­lo Slo­ven­sko zná­me ako domov tých naj­hor­ších posky­to­va­te­ľov slu­žieb. Pove­dz­me si prav­du, situ­ácia vte­dy pre­kro­či­la únos­nú mie­ru. Slo­vá­ci majú radi pek­né veci, majú cit pre este­ti­ku, no štan­dard bol taký níz­ky, že sme sa s tým málom rad­šej uspo­ko­ji­li. Buď­me ale úprim­ní, aj v spo­loč­nos­ti nebo­la tá ocho­ta míňať penia­ze na tie den­né pre­žit­ky taká, ako dnes.

Promenada_Eurovea_Bratislava

A potom priš­la krí­za, kto­rá para­dox­ne všet­ko zachrá­ni­la.

V časoch, keď krí­za na Slo­ven­sku vrcho­li­la, vyrá­stla na náb­re­ží Duna­ja Euro­vea. Osob­ne nie som fanú­ši­kom nákup­ných cen­tier, no čo sa v Bra­ti­sla­ve sta­lo, to neča­kal asi nikto. Ľudia zača­li fun­go­vať na náb­re­ží a Sta­ré Mes­to prak­tic­ky zomre­lo. Vše­tok život sa pre­su­nul tam. Tri roky už niko­ho cen­trum nezau­jí­ma­lo. Kávič­ky sa pili inde. Vyso­ké ceny náj­mov a sla­bá kli­en­te­la pri­nú­ti­la nese­ri­óz­nych gas­tro-pod­ni­ka­te­ľov zavrieť krám. A moh­li sa sťa­žo­vať na čokoľ­vek.

8cbf1858c1845fc40d7d0c5e9e252afd

Ceny náj­mov v Sta­rom Mes­te kles­li, čoho sa chy­ti­li koneč­ne kre­a­tív­ni a ino­va­tív­ni mla­dí ľudia (mohol by som ich nazvať aj hips­te­ri). Bra­ti­sla­va sa zobu­di­la. Na mies­tach sta­rých, hnus­ných pod­ni­kov bez nápa­du vyrást­li nové kafe­té­rie, urban hou­sy, bis­trá a reštau­rá­cie, kto­ré mali svo­je skve­lé kon­cep­ty, mali svoj­ho ducha, svoj bran­ding. Nene­cha­li si za pár korún vtla­čiť do pod­ni­ku hnus­né kože­né sedač­ky od Coca Coly. Pre­sta­li nalie­vať do hnus­ných pohá­rov potla­če­ných znač­kou piva. Dnes už sa na nejed­nom mies­te napi­ješ aj zo zavá­ra­ni­no­vé­ho pohá­ra. Je to drob­nosť, ale sú to prá­ve drob­nos­ti, kto­ré dotvá­ra­jú iden­ti­tu a robia roz­diel.

6953a97d0a97f426377c0a53bcaeba66_1445257605

Zme­ni­li sa aj ľudia. Slo­vá­ci si (naroz­diel od Čechov) už rad­šej pri­pla­tia za kva­li­tu, než aby hľa­da­li, kde ušet­ria koru­nu navy­še. Už sme ochot­ní oce­niť toho, kto nám okrem dob­ré­ho jed­la ponúk­ne aj prí­jem­ný záži­tok. Pre­sta­li sme tole­ro­vať zlé reštau­rá­cie a našli sme si svo­je obľú­be­né pod­ni­ky. Pre­po­ji­li sme sa a odpo­rú­ča­me jeden dru­hé­mu, kam sa sku­toč­ne opla­tí ísť najesť.

545026_463134443715562_1016696467_n

Chví­ľu to trva­lo, no momen­tál­ne Sta­ré Mes­to opäť dýcha živo­tom. Ľudia sa vrá­ti­li a posled­né dva roky to tu žije. Waga­ma­ma, Anti­ca Tos­ca­na, Urban Hou­se, Urban Bis­tro, Hava­na, Bar­rock, Orbis Stre­et Food, Gre­en Budd­ha, Soho — to sú len nie­kto­ré z pod­ni­kov, kam cho­dím fakt rád. To zlé z cen­tra odiš­lo, nevr­losť obslu­hy vys­trie­da­li milé a pria­teľ­ské úsme­vy. Čaš­ní­kom už nie je kto­koľ­vek, kto une­sie tác­ku, ale sku­toč­ne šikov­ný a vyštu­do­va­ný člo­vek. Trú­fam si tvr­diť, že kva­li­tou slu­žieb sa Bra­ti­sla­va dosta­la na európ­sku úro­veň a čo-to závi­dieť nám môže aj Pra­ha.

Aby ale nasle­do­va­li aj ďal­šie slo­ven­ské mes­tá, to bude chcieť ešte poriad­ne veľa trpez­li­vos­ti.

Pridať komentár (0)