Repor­tér­ka našla che­a­ty na GTA IV a mys­le­la si, že sú to taj­né vojen­ské kódy

Dárius Polák / 9. augusta 2016 / Zaujímavosti

Kaž­dý raz za čas uro­bí pre­šľap. :-)

V neprí­jem­nej turec­kej atmo­sfé­re po neús­peš­nom vojen­skom pre­vra­te doš­lo k úsmev­nej situ­ácii. Repor­tér­ka našla v odpad­koch notes, v kto­rom údaj­ne našla prí­sne taj­né infor­má­cie. Stre­li­la však ved­ľa.

Exklu­zív­na repor­táž odha­li­la neuve­ri­teľ­ný objav — taj­né vojen­ské kódy pou­ži­té počas poku­su o pre­vrat v Istan­bu­le. Po bliž­šom pohľa­de sa však zis­ti­lo, že v sku­toč­nos­ti išlo o GTA 4 che­a­ty (kódy) pre zdra­vie, zbra­ne a brne­nie.

Svo­jim divá­kom pove­da­la v repor­tá­ži nasle­dov­né:

Tým­to spô­so­bom komu­ni­ku­jú medzi sebou. Hoci je tu napí­sa­né “che­ats,” zdra­vie a zbra­ne, zdra­vie a brne­nie, poča­sie sú všet­ko veci, kto­ré boli pou­ži­té pri poku­se o pre­vra­te.”

Zatiaľ, čo na poznám­kach je napí­sa­né:

GTA IV

Che­ats

I/Health and Gun

II/Health and Armor

Ale hej, nikto z nás pred­sa nie je doko­na­lý :)

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fot­ky: koláž

Pridať komentár (0)