Repor­térka našla che­aty na GTA IV a mys­lela si, že sú to tajné vojen­ské kódy

Dárius Polák / 9. augusta 2016 / Zaujímavosti

Každý raz za čas urobí pre­šľap. :-)

V neprí­jem­nej turec­kej atmo­sfére po neús­peš­nom vojen­skom pre­vrate došlo k úsmev­nej situ­ácii. Repor­térka našla v odpad­koch notes, v kto­rom údajne našla prí­sne tajné infor­má­cie. Stre­lila však vedľa.

Exklu­zívna repor­táž odha­lila neuve­ri­teľný objav — tajné vojen­ské kódy pou­žité počas pokusu o pre­vrat v Istan­bule. Po bliž­šom pohľade sa však zis­tilo, že v sku­toč­nosti išlo o GTA 4 che­aty (kódy) pre zdra­vie, zbrane a brne­nie.

Svo­jim divá­kom pove­dala v repor­táži nasle­dovné:

Týmto spô­so­bom komu­ni­kujú medzi sebou. Hoci je tu napí­sané “che­ats,” zdra­vie a zbrane, zdra­vie a brne­nie, poča­sie sú všetko veci, ktoré boli pou­žité pri pokuse o pre­vrate.”

Zatiaľ, čo na poznám­kach je napí­sané:

GTA IV

Che­ats

I/Health and Gun

II/Health and Armor

Ale hej, nikto z nás predsa nie je doko­nalý :)

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej fotky: koláž

Pridať komentár (0)