Reso­nance – pro­jekt, ktorý nám doka­zuje, že eko­ló­gia už dávno nie je nuda

Veronika Horváthová / 28. mája 2016 / Rozhovory

Roz­prá­vali sme sa so zakla­da­teľmi pozi­tív­neho pro­jektu Reso­nance, Zuz­kou Aicho­vou a Pat­ri­kom Gubom, ktorí chcú ľuďom uká­zať, aké dôle­žité je robiť eko-friendly roz­hod­nu­tia v živote a že nie je až také ťažké to dosiah­nuť, ak člo­vek sku­točne chce. A dali nám aj pár drob­ných rád, ako na to. 

Ako vzni­kol pro­jekt Reso­nance?

S mojim kole­gom Pat­ri­kom Gubom sme mali podobnú myš­lienku, spus­tiť ori­gi­nálny eko­lo­gický pro­jekt. Chceli sme vytvo­riť plat­formu, ktorá bude náv­štev­ní­kom posky­to­vať nový obzor v oblasti eko­ló­gie a záro­veň sku­pi­nám i jed­not­liv­com, ktorí sa eko­ló­gii a eko­lo­gic­kým pro­duk­tom a služ­bám venujú, poskyt­núť pries­tor na pre­zen­tá­ciu.

Zme­nilo sa sme­ro­va­nie pro­jektu od kedy ste začali?

Iste, ako každý pro­jekt, aj Reso­nance sa vyvíja v čase a vplý­vajú naňho rôzne fak­tory od finanč­ných cez reak­cie verej­nosti až po naše vnú­torné pre­sved­če­nie a dozrie­va­nie.

Pove­dzte nám o ľuďoch, s kto­rými spo­lu­pra­cu­jete.

Sme malá mini firma, v pod­state sme dvaja, takže spo­lu­pra­cu­jeme veľa s exter­nými dodá­va­teľmi. Sú to zväčša ove­rení ľudia a firmy, s kto­rými máme dlho­ročný a korektný vzťah.

ZAPOJ SA Jazda bez aut

Akcia: Zapoj sa — JAZDA BEZ ÁUT, foto: Domi­nika F.otography

Je veľmi jed­no­du­ché si navyk­núť na kon­zumný spô­sob života, ktorý je všade pro­pa­go­vaný okolo nás. Čo si mys­líte je dôvod, prečo sa ľudia začali viac zau­jí­mať o zmenu a viac eko­lo­gický prí­stup?

Kon­zum vládne svetu v istej podobe odkedy je člo­vek člo­ve­kom, pre­tože ponúka jed­no­du­chý a pohodlný recept na čokoľ­vek a istým spô­so­bom nám vyho­vuje. V kaž­dej dobe fun­guje tento prin­cíp, člo­vek vždy pod­ve­dome siahne rad­šej po tom, čo sa mu ponúka jed­no­du­chou for­mou, než po tom, čo vyža­duje ana­ly­tické uva­žo­va­nie a vyhod­no­co­va­nie. Je to vedecky doká­zaný fakt, že ľudia sú proste takí, bez roz­dielu rasy, vzde­la­nia, roz­hľadu či IQ. Takže je vždy veľmi ťažké pre­sa­diť niečo, myš­lienku či spô­sob života, ktorý vyža­duje od nás nadš­tan­dardné úsi­lie. A to eko­lo­gický životný štýl vyža­duje. To, že sme v ostat­ných rokoch zazna­me­nali nárast záujmu o bio potra­viny a eko­lo­gický prí­stup k životu a svetu okolo nás je pozi­tívny dôsle­dok vplyvu oko­li­tých kra­jín a trendu, ktorý odtiaľ pri­chá­dza. Je to tiež mar­ke­ting. V súčas­nosti je trendy byť eko a jesť bio. Ale je to fajn, pre­tože v tomto prí­pade sa vďaka tejto komu­ni­ká­cii do verej­nosti pre­pa­šuje množ­stvo veľmi pozi­tív­nych infor­má­cií a vply­vov.

Záu­jem o vaše eventy ras­tie a ľudia sa viac zau­jí­majú o prob­le­ma­tiku. Aký je pre vás naj­lepší spô­sob ako komu­ni­ko­vať s ľudmi? Nejaký mar­ke­tin­gový trik? :)

Náš mar­ke­ting je od začiatku posta­vený na odľah­če­nej forme komu­ni­ko­va­nia eko­lo­gic­kých prin­cí­pov a tém. Odpo­zo­ro­vali sme, že ľudia na pre­tlak infor­má­cií nere­a­gujú dobre. Dôle­žitá je myš­lienka a pocit, s kto­rým odchá­dzajú z našich podu­jatí. S takým poci­tom sa k nám budú vra­cať. Preto sa sna­žíme vyva­žo­vať infor­má­cie zábav­nou for­mou.

Fasion Show 2015 Stara Trznica

Akcia: Fas­hion Show Stará trž­nica 2015, Autor fotky: Domi­nika Faj­ko­šová

Veľa veľ­ko­miest má prob­lém s naras­ta­jú­cim množ­stvom áut a zhor­šu­jú­cou sa doprav­nou situ­áciou. Ako si mys­líte, že by sme my verej­nosť mohli pris­pieť k jej zlep­še­niu?

Dopravná situ­ácia vo veľ­ko­mes­tách je špe­ci­fická a roz­siahla téma. Mňa zaráža kon­krétne jedna vec a to je obrov­ský nárast veľ­kých a neprak­tic­kých áut v Bra­ti­slave. V porov­naní s inými európ­skymi veľ­ko­mes­tami, ktoré štan­dardne bojujú s prob­lé­mom dopravy, sme v Bra­ti­slave stále nepo­cho­pili, že veľ­kosť člo­veka sa neme­ria podľa veľ­kosti auta.

Naše staré mamy pre­ší­vali oble­če­nie, štop­kali ponožky, aby sa všetko čo naj­viac využilo. Je veľký roz­diel medzi našou gene­rá­ciou a gene­rá­ciou našich rodi­čov?

Tejto téme sa venu­jeme v našom pro­jekte Fas­hion Show recyk­lo­va­nej módy. Roz­diely v gene­rá­ciách sú veľmi veľké. Naše staré mamy žili v úplne inom svete, často bojo­vali o pre­ži­tie a oble­če­nie roz­hodne nezoh­rá­valo takú rolu v ich živo­toch ako v tých našich. Neboli na to však ani také prí­le­ži­tosti. V tých dobách sa dbalo viac na to, aby boli oble­čení v čis­tom a tiež pat­rične na každú prí­le­ži­tosť. Do kos­tola sa išlo v tých naj­lep­ších šatách a čistí, pri zvlášt­nych spo­lo­čen­ských či kul­túr­nych prí­le­ži­tos­tiach si okol­nosť uctili tiež nále­ži­tým oble­če­ním. Obá­vam sa, že tento prin­cíp už vyšiel z módy a hra­nice spo­loč­nen­skej normy akoby pre­stá­vali exis­to­vať. Dnes nám viac záleží na tom, či naše oble­če­nie o nás pre­zradí, či dobre zará­bame a ideme s tren­dom, než to, či sme slušní ľudia a vážime si našu kul­túru a ľudí, s kto­rými sa stý­kame.

EKODEN 2015

Akcia: EKO­deň 2015

Veľa mód­nych zna­čiek vytvára eko­ko­lek­cie a pro­pa­guje recyk­lá­ciu oble­če­nia. Do akej miery je to mar­ke­ting a do akej miery je to ich úprimný záu­jem o zmenu kon­zum­ného spô­so­bou života?

Vždy je to mar­ke­ting ☺ Veľké firmy však majú aj istú povinnú kvótu a vrámci nej si plnia svoje povin­nosti a záväzky zod­po­ved­nosti. To je však veľmi pozi­tívne a fakt, že je to mar­ke­ting vôbec neuberá na fakte, že je to veľ­ko­dušné a zod­po­vedné sprá­va­nie.

Orga­ni­zu­jete rôzne eventy v slo­ven­ských mes­tách. Máte pocit, že sa aj reálne veci pohli a rad­nice sa zau­jí­majú o to, ako by sa dalo zme­niť pro­stre­die?

Naše podu­ja­tia orga­ni­zu­jeme v Bra­ti­slave a v Koši­ciach, takže naše úsudky vychá­dzajú z týchto skú­se­ností. Súvisí to tro­chu aj s pre­doš­lou otáz­kou. Postupne sa eko-mar­ke­ting stáva popu­lár­nej­ším a tla­kom verej­ného záujmu sa veľké firmy a teda aj obce a mest­ské zastu­pi­teľ­stvá zaobe­rajú touto témou via­cej. Z našich skú­se­ností z roz­ho­vo­rov s verej­nos­ťou aj s fir­mami, ktoré ponú­kajú eko­lo­gické služby či pro­dukty môžem pove­dať, že para­doxne sa toho via­cej na poli eko­ló­gie deje v obciach než v mes­tách. Tam fun­guje prin­cíp komu­nity. Keď sa im kopí čierny odpad za dedi­nou, trápi to všet­kých sluš­ných ľudí, cho­dia za sta­ros­tom, posťa­žujú sa i vyna­dajú mu aj pri pive v krčme a veci sa oveľa rých­lej­šie pohnú. Ďal­ším zásad­ným prin­cí­pom je auto­rita. Keď sa v miest­nom roz­hlase vyhlási, že sa každú prvú sobotu zbie­rajú plasty a nie­koľ­ko­krát sa to pri­po­me­nie, suse­dia si o tom roz­prá­vajú a pred­bie­hajú sa, aby každý vylo­žil pred dom čo naj­viac naz­bie­ra­ného plastu. Keby to ešte aj pán farár v kos­tole pove­dali, tak môžeme súťa­žiť aj so sused­ným Rakús­kom.

Rwsonujuce Vianoce 2015 sek

Akcia: Reso­nu­júce Via­noce 2015, Autor fotky: Domi­nik Pet­rík

Veľa ľudí by aj chcelo zme­niť svoj životný štýl, ale nevie ako na to. Daj nám nejaké tipy, čo by sme mohli zme­niť, aby sme boli viac pria­teľ­skí k život­nému pro­stre­diu!

Neve­rím, že nie­kto, kto sku­točne chce zme­niť svoj životný štýl, nevie, ako na to ☺ Začať treba od seba a seba­ref­le­xie. Skúste sa pozo­ro­vať: koľko vody miniete za jeden bežný deň? Keby ste za kaž­dým, keď máte pus­tenú vodu pod kohú­tik dali nádobu a zachy­tili do nej všetku vodu, zis­tili by ste, aké kvan­tum vody púš­ťate úplne zby­točne. Plyt­va­nie vodou je jed­ným z naj­zá­važ­nej­ších prob­lé­mov, ktoré ohro­zujú život na našej pla­néte. Alebo na to môžeme ísť naopak – každý to zažil, keď nám vypnú vodu, napus­tíme si do kýb­lov vodu a potom sa ju sna­žíme postupne čo naje­ko­no­mic­kej­šie zúžit­ko­vať, kým voda opäť pote­čie. Znie to možno extrémne, ale vysta­číme si s oveľa men­ším obje­mom vody, než sku­točne minieme. Tento prin­cíp pozo­ro­va­nia môžeme apli­ko­vať na úplne všetko v našom živote. Koľko naku­pu­jeme jedla, oble­če­nia, plas­to­vých oba­lov a nádob?, atď. Stačí tro­chu seba­ref­le­xie a obme­dziť objem spot­reby vo všet­kých sfé­rach. Keby sme to spra­vili všetci, je to hotový zázrak.

A nako­niec nám povedz o vašich plá­noch do budúc­nosti. Aké sú vaše najb­liž­šie ciele?

Najb­liž­šie pri­pra­vu­jeme 24. júna v Koši­ciach 3. roč­ník podu­ja­tia EKO­DEŇ. Tento rok je pod­ná­zov Naj­väčší pik­nik v meste. V srdci Košíc na Hlav­nej ulici bude celý deň veno­vaný zábave, dob­rému a lokál­nemu jedlu a náv­štev­níci sa budú môcť na ekos­tán­koch inšpi­ro­vať rôz­nymi zlep­šo­vákmi pre svoj životný štýl. Pri­pra­vený je bohatý prog­ram na pódiu, súťaže a na záver dňa hudobné kon­certy.

Zdroj fotky: Archív Reso­nance

Pridať komentár (0)