Retweet konečne už aj s komen­tom

Tomáš Kahn / 7. apríla 2015 / Tech a inovácie

To čo je naprí­klad na Face­bo­oku úplne bežné, teda share s komen­tom, bolo na Twit­teri nemožné, až dote­raz.

Po novom spúšťa Twit­ter fun­kciu, pomo­cou kto­rej je možné retwe­e­to­vať prís­pevky aj s pri­da­ním komentu. Tento koment môže mať dĺžku až 140 zna­kov. Retweet s komen­tom je momen­tálne možný iba na iOS zaria­de­nia a na Andro­idy by sa ma ldos­tať už čoskoro. Tes­to­va­nie tejto fun­kcie pre vybra­ných uží­va­te­ľov začalo už minulý rok v lete, avšak do ostrej pre­vádzky sa dostalo až teraz. Ako sa vyjad­rila väč­šina z opý­ta­ných, tak táto novinka ich veľmi pote­šila. Dopo­siaľ bolo aj cel­kom otáz­kou prečo Twit­ter nepod­po­ro­val túto mož­nosť, keďže jeho naj­väčší kon­ku­rent Face­book ponú­kal mož­nosť sharu s komen­tom už od jeho počiatku. Twit­ter, ktorý bol v posled­nom čase v prob­lé­moch sa teda aj touto ces­tou udr­žať s isvoju popu­la­ritu.

Aj keď na Slo­ven­sku si ešte množ­stvo svo­jich priaz­niv­cov nena­šiel, tak naprí­klad v sused­nom Česku je to úplne inú. U našich suse­dov je Twit­ter popú­lar­nejší ako dokonca aj Face­book!

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)