Retwe­et koneč­ne už aj s komen­tom

Tomáš Kahn / 7. apríla 2015 / Tech a inovácie

To čo je naprí­klad na Face­bo­oku úpl­ne bež­né, teda sha­re s komen­tom, bolo na Twit­te­ri nemož­né, až dote­raz.

Po novom spúš­ťa Twit­ter fun­kciu, pomo­cou kto­rej je mož­né retwe­e­to­vať prís­pev­ky aj s pri­da­ním komen­tu. Ten­to koment môže mať dĺž­ku až 140 zna­kov. Retwe­et s komen­tom je momen­tál­ne mož­ný iba na iOS zaria­de­nia a na Andro­idy by sa ma ldos­tať už čosko­ro. Tes­to­va­nie tej­to fun­kcie pre vybra­ných uží­va­te­ľov zača­lo už minu­lý rok v lete, avšak do ostrej pre­vádz­ky sa dosta­lo až teraz. Ako sa vyjad­ri­la väč­ši­na z opý­ta­ných, tak táto novin­ka ich veľ­mi pote­ši­la. Dopo­siaľ bolo aj cel­kom otáz­kou pre­čo Twit­ter nepod­po­ro­val túto mož­nosť, keď­že jeho naj­väč­ší kon­ku­rent Face­bo­ok ponú­kal mož­nosť sha­ru s komen­tom už od jeho počiat­ku. Twit­ter, kto­rý bol v posled­nom čase v prob­lé­moch sa teda aj tou­to ces­tou udr­žať s isvo­ju popu­la­ri­tu.

Aj keď na Slo­ven­sku si ešte množ­stvo svo­jich priaz­niv­cov nena­šiel, tak naprí­klad v sused­nom Čes­ku je to úpl­ne inú. U našich suse­dov je Twit­ter popú­lar­nej­ší ako dokon­ca aj Face­bo­ok!

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)