Revo­lú­cia pri­chá­dza! Okam­ži­tý pre­klad hovo­re­né­ho tex­tu z 8 jazy­kov

Miroslav Lukáč / 20. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: int.datahubboston.com/akamaihd.net

Aus­trál­sky star­tup minu­lý týž­deň vo Švaj­čiar­sku pred­sta­vi­li pro­dukt, kto­rý posú­va lat­ku tlmo­če­nia na úpl­ne iný level. Okam­ži­tý pre­klad 8 jazy­kov pria­mo do tvoj­ho ucha v reál­nom čase je nie­čo, o čom sme počú­va­li len vo sci-fi fil­moch. No a teraz je to rea­li­ta, kto­rá môže úpl­ne zme­niť komu­ni­ká­ciu medzi ľuď­mi hovo­ria­ci­mi rôz­ny­mi jazyk­mi. Urči­te to však potre­bu­je ešte množ­stvo času k úpl­nej doko­na­los­ti.

Spo­loč­nosť Ling­mo Inter­na­ti­onal, zalo­že­ná v západ­nom Gos­for­de sever­ne od Syd­ney, pred­sta­vi­la ušný stroj­ček Tra­ve­lO­ne­2O­ne , kto­rý fun­gu­je na ume­lej inte­li­gen­cii a „vzde­lá­va sa“ sa na zákla­de algo­rit­mu od IBM.

Vo vše­obec­nos­ti sa pre­me­na jed­né­ho jazy­ka na iný v úst­nej for­me v reál­nom čase nazý­va tlmo­če­nie, zatiaľ čo ter­mín pre­klad sa pou­ží­va pre spra­co­va­nie tex­tu v inom jazy­ku s urči­tým one­sko­re­ním. Zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti Dan­ny May však cha­rak­te­ri­zu­je svoj pro­dukt ako „pre­klad v reál­nom čase“.

Je to plne nezá­vis­lé pre­kla­da­teľ­ské slú­chad­lo. A to, čo mám na mys­lí poj­mom nezá­vis­lý, to zna­me­ná, že nevy­ža­du­je žiad­ne pri­po­je­nie k váš­mu tele­fó­nu pomo­cou Blu­e­to­oth ale­bo wi-fi. Veľa našich kon­ku­ren­tov to robí prá­ve tak­to,“ pove­dal pre Busi­ness Insi­der.

Trans­la­te­One­2O­ne doká­že pre­lo­žiť anglič­ti­nu (USA a Veľ­kú Bri­tá­niu), japon­či­nu, fran­cúz­šti­nu, čín­šti­nu, talian­či­nu, špa­niel­či­nu, nemči­nu a por­tu­gal­či­nu.

zdroj foto: aolcdn.com

Autor ušné­ho stroj­če­ka pôvod­ne pra­co­val ako kva­li­fi­ko­va­ný inšta­la­tér a neskôr sa zamest­nal v oblas­ti solár­nej ener­ge­ti­ky. Počas tej­to fázy jeho živo­ta, pred 4 rok­mi, sa musel vyspo­ria­dať s prob­lé­ma­mi na slu­žob­nej ces­te do Číny.

Môj pas mi ukrad­li 4 hodi­ny po pri­stá­ti,“ pove­dal.

Šiel som za poli­caj­tom a hovo­ril som s ním za pomo­ci pre­kla­da­teľ­skej služ­by kon­ku­ren­cie a pove­dal som mu „ahoj, ako sa máte“, ale ono to pre­lo­ži­lo ako “ahoj, milu­jem ťa“.

Inci­dent ho inšpi­ro­val k vytvo­re­niu vlast­nej tech­no­ló­gie pre­kla­du jazy­ka, kto­rú vyví­jal počas 4 rokov, pre­to­že May nech­cel, aby bol jeho pre­kla­dač ako ostat­né, bež­ne dostup­né pre­kla­da­če vo vyhľa­dá­va­čoch a webo­vých pre­hlia­da­čoch.

Postup­ne sa od toho vzďa­ľu­je­me. Vez­me­me 30-sekun­do­vý blok, Wat­son (IBM) ho potom pre­me­ní do kohe­rent­nej vety,“ pove­dal a dodal, že tes­ty uka­zu­jú, že ľudia hovo­ria pre­važ­ne v 15-sekun­do­vých úse­koch.

Úst­ne poda­nie bolo tiež veľ­kou výzvou pop­ri prá­cach na tex­to­vom pre­kla­da­či.

Naozaj sme sa sústre­di­li na oblasť hovo­re­né­ho tex­tu – z jed­no­du­ché­ho dôvo­du, a teda, ak sa reč nezoz­bie­ra a nezaz­na­me­ná správ­ne, tak aj výsled­ný pre­klad bude nespráv­ny.“

Po vytvo­re­ní algo­rit­mu spo­loč­nosť obrá­ti­la svo­ju pozor­nosť na hard­vér slú­cha­diel. Kom­bi­ná­cia soft­vé­ru a hard­vé­ru teraz pre­chá­dza beta tes­to­va­ním a koneč­ným este­tic­kým a ergo­no­mic­kým dola­de­ním.

zdroj foto: tedxsargodha.org

Star­tup sa zame­ria­va na spot­re­bi­teľ­ský trh, pri­čom May pove­dal, že slú­chad­lo Trans­la­te­One­2O­ne by malo byť na trhu dostup­né za 212 €. Pred­pre­daj je plá­no­va­ný na ten­to týž­deň s prvým doru­če­ním v polo­vi­ci júla.

Tlmoč­ní­ka je tak­tiež mož­né stiah­nuť aj ako mobil­nú apli­ká­ciu pre smart­fó­ny.

Finál­na podo­ba slú­chad­la bude mať 3G mobil­né pri­po­je­nie, čo zna­me­ná, že sa doká­že „učiť“, ak bude pri­po­je­né k inter­ne­tu. Kva­li­ta inter­pre­tá­cie sa zlep­ší s odstu­pom času počas pou­ží­va­nia a naj­mä, ak sa budú urči­té frá­zy a slo­vá pra­vi­del­ne opa­ko­vať.

V prie­me­re ide o 85 per­cent­nú pres­nosť. Nefi­xu­je­me sa na pre­klad slo­vo po slo­ve, ale vní­ma­me frá­zy v kon­tex­te a momen­tál­ne je šta­tis­tic­ký údaj 85 per­cent pres­nos­ti to, čo sú výsled­ky našich terén­nych tes­tov.“

Spo­loč­nosť Ling­mo bola prvé 3 roky svo­jej exis­ten­cie v rôz­nych prob­lé­moch, potom v decem­bri zís­ka­la od súkrom­ných inves­to­rov 224 000 €. May pre Busi­ness Insi­der pove­dal, že v súčas­nos­ti pra­cu­je na dru­hom kole pre zís­ka­nie ďal­šie­ho kapi­tá­lu.

Spo­loč­nosť zís­ka­la pomoc aj od prog­ra­mu IBM Glo­bal Entrep­re­ne­ur, do kto­ré­ho vstú­pi­li v októb­ri minu­lé­ho roka.

Je to abso­lút­na revo­lú­cia na glo­bál­nom pre­kla­do­vom trhu, kto­rý ponú­ka znač­ný poten­ciál ako pre komerč­ný, tak aj pre sociál­ny prí­nos, kto­rým sme sa prá­ve zača­li zaobe­rať,“ pove­dal Neil Saho­ta, hlav­ný vývo­jár IBM Wat­son.

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)