Revo­luč­ný doprav­ný sys­tém Hyper­lo­op zís­ka­va reál­ne kon­tú­ry

Lukáš Timko / 12. februára 2016 / Business

Elon Musk, zakla­da­teľ spo­loč­nos­tí Spa­ce X a Tes­la, v roku 2013 pred­sta­vil kon­cept vyso­ko-rých­lost­né­ho doprav­né­ho sys­té­mu. Revo­lú­cia v dopra­ve by sa mala zhmot­niť do kap­súl pohy­bu­jú­cich sa v uzav­re­tých tubách rých­los­ťou viac ako 1,100 km/h. Tech­no­ló­gia Hyper­lo­opu je open-sour­ce, teda voľ­ne prí­stup­ná všet­kým, kto­rý by sa chce­li podie­ľať na tej­to revo­lú­cií.

Spo­loč­nosť Spa­ce X minu­lý rok v júni vyhlá­si­la otvo­re­nú súťaž pre návrh gon­do­ly, kto­rá bude tvo­riť srd­ce Hyper­lo­opu. Urče­ná bola naj­mä uni­ver­zit­ným štu­den­tom a nezá­vis­lým inži­nier­skym tímom. Súťaž už pozná svoj­ho víťa­za. Stal sa ním tím z MIT Hyper­lo­op Team. Svo­jim náčr­tom uká­za­li, ako by moh­la vyze­rať budúc­nosť dopra­vy.

pod_render_small

foto: mashable.com

Ich víťaz­ný návrh demon­štru­je tri kľú­čo­vé tech­no­ló­gie: 1) vyso­ká rých­losť pri níz­kej levi­tá­cii 2) sil­nú postran­nú kon­tro­lu 3) bez­peč­né núdzo­vé brz­de­nie. Gon­do­la by mala vážiť iba 250 kg, čo by im malo pomôcť dosiah­nuť rých­losť 110 m/s. Jedi­nou chy­bič­kou návrhu je, že tam momen­tál­ne nenáj­de­te mies­to pre pasa­žie­rov ale­bo náklad.

Vyhla­so­va­nia výsled­kov sa zúčast­nil aj samot­ný Elon Musk. „Začí­nam si mys­lieť, že sa ten­to kon­cept sta­ne rea­li­tou“ pove­dal Musk v sále plnej Hyper­lo­op nad­šen­cov. „Je jas­né, že verej­nosť a svet si žia­da nie­čo nové a mys­lím si, že im to spo­loč­ne pri­ne­sie­me.“

hyperloop (1)

foto: mashable.com

Vyhla­so­va­nie výsled­kov hos­ťo­va­lo tech­no­lo­gic­ké odde­le­nie Texas­kej A&M Uni­ver­zi­ty. Súťa­ži sa zúčast­ni­lo 115 inži­nier­skych tímov z 27 ame­ric­kých uni­ver­zít a 20 tímov z iných zahra­nič­ných škôl. Iba 22 tímov postú­pi­lo do ďal­šie­ho kola, kto­ré sa usku­toč­ní v Kali­for­nii, kde budú musieť posta­viť a otes­to­vať svo­je návrhy gon­do­ly na sku­toč­nej Hyper­lo­op tra­ti posta­ve­nej spo­loč­nos­ťou Spa­ce X.

Keď Hyper­lo­op spo­jí dve mies­ta a ľudia uvi­dia, že to naozaj fun­gu­je, mys­lím si, že sa to rých­lo roz­ší­ri do celé­ho sve­ta“

Hoci je Musk z celé­ho kon­cep­tu Hyper­lo­opu mimo­riad­ne nad­še­ný, v tom­to momen­te sa naj­viac venu­je ves­mí­ru a elek­tric­kým autám. „Nemá­me kon­krét­nu pred­sta­vu ale­bo plán pod­po­ry spo­loč­nos­tí venu­jú­cich sa Hyper­lo­opu“ vyjad­ril sa Musk. „Radi by sme inves­to­va­li do MIT tímu, kto­rý pri­nie­sol víťaz­ný kon­cept, ale nech­ce­me pod­po­ro­vať jed­nu spo­loč­nosť na úkor dru­hej.“

trophy

foto: mashable.com

Zdroj: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)