Revo­lučný dopravný sys­tém Hyper­loop zís­kava reálne kon­túry

Lukáš Timko / 12. februára 2016 / Business

Elon Musk, zakla­da­teľ spo­loč­ností Space X a Tesla, v roku 2013 pred­sta­vil kon­cept vysoko-rých­lost­ného doprav­ného sys­tému. Revo­lú­cia v doprave by sa mala zhmot­niť do kap­súl pohy­bu­jú­cich sa v uzav­re­tých tubách rých­los­ťou viac ako 1,100 km/h. Tech­no­ló­gia Hyper­lo­opu je open-source, teda voľne prí­stupná všet­kým, ktorý by sa chceli podie­ľať na tejto revo­lú­cií.

Spo­loč­nosť Space X minulý rok v júni vyhlá­sila otvo­renú súťaž pre návrh gon­doly, ktorá bude tvo­riť srdce Hyper­lo­opu. Určená bola najmä uni­ver­zit­ným štu­den­tom a nezá­vis­lým inži­nier­skym tímom. Súťaž už pozná svojho víťaza. Stal sa ním tím z MIT Hyper­loop Team. Svo­jim náčr­tom uká­zali, ako by mohla vyze­rať budúc­nosť dopravy.

pod_render_small

foto: mashable.com

Ich víťazný návrh demon­štruje tri kľú­čové tech­no­ló­gie: 1) vysoká rých­losť pri níz­kej levi­tá­cii 2) silnú postrannú kon­trolu 3) bez­pečné núdzové brz­de­nie. Gon­dola by mala vážiť iba 250 kg, čo by im malo pomôcť dosiah­nuť rých­losť 110 m/s. Jedi­nou chy­bič­kou návrhu je, že tam momen­tálne nenáj­dete miesto pre pasa­žie­rov alebo náklad.

Vyhla­so­va­nia výsled­kov sa zúčast­nil aj samotný Elon Musk. „Začí­nam si mys­lieť, že sa tento kon­cept stane rea­li­tou“ pove­dal Musk v sále plnej Hyper­loop nad­šen­cov. „Je jasné, že verej­nosť a svet si žiada niečo nové a mys­lím si, že im to spo­ločne pri­ne­sieme.“

hyperloop (1)

foto: mashable.com

Vyhla­so­va­nie výsled­kov hos­ťo­valo tech­no­lo­gické odde­le­nie Texas­kej A&M Uni­ver­zity. Súťaži sa zúčast­nilo 115 inži­nier­skych tímov z 27 ame­ric­kých uni­ver­zít a 20 tímov z iných zahra­nič­ných škôl. Iba 22 tímov postú­pilo do ďal­šieho kola, ktoré sa usku­toční v Kali­for­nii, kde budú musieť posta­viť a otes­to­vať svoje návrhy gon­doly na sku­toč­nej Hyper­loop trati posta­ve­nej spo­loč­nos­ťou Space X.

Keď Hyper­loop spojí dve miesta a ľudia uvi­dia, že to naozaj fun­guje, mys­lím si, že sa to rýchlo roz­šíri do celého sveta“

Hoci je Musk z celého kon­ceptu Hyper­lo­opu mimo­riadne nad­šený, v tomto momente sa naj­viac venuje ves­míru a elek­tric­kým autám. „Nemáme kon­krétnu pred­stavu alebo plán pod­pory spo­loč­ností venu­jú­cich sa Hyper­lo­opu“ vyjad­ril sa Musk. „Radi by sme inves­to­vali do MIT tímu, ktorý pri­nie­sol víťazný kon­cept, ale nech­ceme pod­po­ro­vať jednu spo­loč­nosť na úkor dru­hej.“

trophy

foto: mashable.com

Zdroj: mashable.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: mashable.com

Pridať komentár (0)