Rodi­čia, ktorí kŕmia deti vegán­skou stra­vou môžu ísť do väze­nia

Alica J, vedelisteze.sk / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Rodi­čia, ktorí dávajú svo­jim deťom vegán­ske jedlo by mohli ísť do väze­nia na základe kon­tro­verz­ného zákona navr­hnu­tého v talian­skom par­la­mente.

Návrh zákona bol pred­lo­žený v nedáv­nej dobe talian­skou poli­tič­kou Elvi­rou Savino zo strany Forza Ita­liana. Navrhuje, aby rodi­čia, ktorí kŕmia deti (16 rokov a menej) vegán­skou stra­vou, boli za to legálne zod­po­vední. Tak­tiež navrhuje rok vo väzení za výchovu die­ťaťa na vegán­skej strave, 4 roky v prí­pade, že dieťa je trvalo choré zo stravy a až 7 rokov v prí­pade, že dieťa zomrie.

Nemám nič proti vegá­nom či vegán­stvu, je to slo­bodná voľba dospe­lých.” pove­dala Elviro Savino pre agen­túru Reuters. “Len je pre mňa absurdné, že nie­ktorí rodi­čia toto svoje pre­sved­če­nie vnu­cujú deťom často bez riad­nych vedec­kých poznat­kov alebo lekár­skej kon­zul­tá­cie.”

vegan-veggies-forks-headerfoto: aetherforce.com

Táto správa pri­chá­dza ako reak­cia na 4 prí­pady detí, ktoré boli hos­pi­ta­li­zo­vané v Talian­sku za posled­ných 18 mesia­cov po tom, čo boli kŕmené vegán­skou stra­vou.

The Ame­ri­can Die­te­tic Asso­cia­tion tvrdí, že zdra­votný stav vegán­skych detí je len veľmi málo pre­skú­maný. Avšak dodá­vajú, že deti dodr­žu­júce vegán­sku diétu dosiahli svoje nut­ričné potreby a dostali tiež dosta­tok ener­ge­tic­kej hod­noty.

Tento návrh aj podľa oča­ká­vaní vyvo­lal búr­livú debatu v Talian­sku. Nie­ktorí namie­tali, že počet detí s obe­zi­tou stále ras­tie a je to vraj závaž­nejší prob­lém. Iní argu­men­to­vali, že lep­šie vzde­lá­va­nie v oblasti zdra­via a výživy by bol oveľa účin­nej­ším rie­še­ním tohto prob­lému.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: aetherforce.com

Pridať komentár (0)