Rodi­čia, kto­rí kŕmia deti vegán­skou stra­vou môžu ísť do väze­nia

Alica J, vedelisteze.sk / 21. augusta 2016 / Zaujímavosti

Rodi­čia, kto­rí dáva­jú svo­jim deťom vegán­ske jed­lo by moh­li ísť do väze­nia na zákla­de kon­tro­verz­né­ho záko­na navr­hnu­té­ho v talian­skom par­la­men­te.

Návrh záko­na bol pred­lo­že­ný v nedáv­nej dobe talian­skou poli­tič­kou Elvi­rou Savi­no zo stra­ny For­za Ita­lia­na. Navrhu­je, aby rodi­čia, kto­rí kŕmia deti (16 rokov a menej) vegán­skou stra­vou, boli za to legál­ne zod­po­ved­ní. Tak­tiež navrhu­je rok vo väze­ní za výcho­vu die­ťa­ťa na vegán­skej stra­ve, 4 roky v prí­pa­de, že die­ťa je trva­lo cho­ré zo stra­vy a až 7 rokov v prí­pa­de, že die­ťa zomrie.

Nemám nič pro­ti vegá­nom či vegán­stvu, je to slo­bod­ná voľ­ba dospe­lých.” pove­da­la Elvi­ro Savi­no pre agen­tú­ru Reuters. “Len je pre mňa absurd­né, že nie­kto­rí rodi­čia toto svo­je pre­sved­če­nie vnu­cu­jú deťom čas­to bez riad­nych vedec­kých poznat­kov ale­bo lekár­skej kon­zul­tá­cie.”

vegan-veggies-forks-headerfoto: aetherforce.com

Táto sprá­va pri­chá­dza ako reak­cia na 4 prí­pa­dy detí, kto­ré boli hos­pi­ta­li­zo­va­né v Talian­sku za posled­ných 18 mesia­cov po tom, čo boli kŕme­né vegán­skou stra­vou.

The Ame­ri­can Die­te­tic Asso­cia­ti­on tvr­dí, že zdra­vot­ný stav vegán­skych detí je len veľ­mi málo pre­skú­ma­ný. Avšak dodá­va­jú, že deti dodr­žu­jú­ce vegán­sku dié­tu dosiah­li svo­je nut­rič­né potre­by a dosta­li tiež dosta­tok ener­ge­tic­kej hod­no­ty.

Ten­to návrh aj pod­ľa oča­ká­va­ní vyvo­lal búr­li­vú deba­tu v Talian­sku. Nie­kto­rí namie­ta­li, že počet detí s obe­zi­tou stá­le ras­tie a je to vraj závaž­nej­ší prob­lém. Iní argu­men­to­va­li, že lep­šie vzde­lá­va­nie v oblas­ti zdra­via a výži­vy by bol ove­ľa účin­nej­ším rie­še­ním toh­to prob­lé­mu.

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: aetherforce.com

Pridať komentár (0)