Rodi­čia sa stra­chujú o deti na inter­nete, ESET vydáva mobilnú apli­ká­ciu na ich ochranu

Martin Kráľ / 18. november 2015 / Business

ESET včera vydal apli­ká­ciu ESET Paren­tal Con­trol pre Android, ktorá rodi­čom pomáha chrá­niť deti počas toho, ako cez svoj tele­fón alebo tab­let pre­skú­ma­vajú online svet. Je k dis­po­zí­cii aj v slo­ven­čine.

Rodi­čia pova­žujú za dôle­žité mať nástroj, ktorý dokáže spra­vo­vať, čo ich deti robia so svo­jimi tab­letmi a smart­fónmi. Podľa pries­kumu, kto­rého zadá­va­te­ľom bol ESET, sa 88 per­cent rodi­čov stra­chuje, k čomu všet­kému má ich dieťa na inter­nete prí­stup. Až 81 per­cent rodi­čov tiež pove­dalo, že ich zne­po­ko­juje myš­lienka, že ich deti nav­šte­vujú nevhodné stránky; 71 per­cen­tám by sa nepá­čilo, keby deti zasie­lali svoje osobné údaje cudzím ľuďom a 61 per­cent z nich spo­me­nulo prí­liš veľa času, ktorý ich dieťa trávi s tab­le­tom alebo mobi­lom.

Napriek stra­chu rodi­čov podľa pries­kumu len zopár z nich pou­žíva rodi­čov­skú apli­ká­ciu, ktorá by spra­vo­vala, k čomu všet­kému by ich deti mali prí­stup.

Na pri­po­je­nie k inter­netu deti stále čas­tej­šie pou­ží­vajú mobilné zaria­de­nia a upúš­ťajú tak od pou­ží­va­nia počí­ta­čov. Šta­tis­tiky hovo­ria, že len na Face­book sa mesačne pri­pája miliarda aktív­nych pou­ží­va­te­ľov cez mobilné zaria­de­nie. Deti pou­ží­vajú naj­čas­tej­šie andro­idové mobilné zaria­de­nie. Ana­ly­tická spo­loč­nosť Gar­tner uvá­dza, že v roku 2017 bude vo svete 1,6 miliardy andro­ido­vých zaria­dení, pre deti pred­sta­vujú pre svoju nízku cenu dostupnú hračku alebo komu­ni­kačný nástroj.

Nová apli­ká­cia ESET Paren­tal Con­trol pre Android je odpo­ve­ďou na obavy rodi­čov. Umož­ňuje im uis­tiť sa, že ich deti, nech už sú v akom­koľ­vek veku, môžu využí­vať online infor­má­cie a zábavu bez stra­chu pred online hroz­bami.

ESET Paren­tal Con­trol apli­ká­cia pre Android chráni deti pou­ží­va­júce digi­tálne zaria­de­nia bez toho, aby naru­šila výkon samot­ného zaria­de­nia,“ hovorí Bra­ni­slav Orlík, pro­duk­tový mana­žér spo­loč­nosti ESET.

ESET Paren­tal Con­trol pre Android je sys­tém rodin­nej ochrany prí­ve­tivý k deťom. Rodi­čom pomáha budo­vať zdvo­rilý vzťah so svo­jimi deťmi, ktoré pou­ží­vajú vlastné smart­fóny alebo tab­lety. Apli­ká­cia je vytvo­rená tak, aby rodi­čom pomá­hala chrá­niť svoje deti pred inter­ne­to­vými hroz­bami a nevhod­nými web­strán­kami, obsa­huje množ­stvo prv­kov chrá­nia­cich dieťa a tak­tiež pria­teľ­ské pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.

Medzi vlast­nosti pat­ria:

  • Apli­kačný ochranca: Na základe veko­vých kate­gó­rií blo­kuje nevhodné apli­ká­cie.
  • Časový limit: Rodi­čom umož­ňuje ohra­ni­čiť čas, v kto­rom sa bude dieťa hrať na zaria­dení hry alebo pou­ží­vať iné apli­ká­cie. A to aj v prí­pade, ak je dieťa mimo domova.
  • Webový ochranca: Apli­ká­cia auto­ma­ticky blo­kuje pred­de­fi­no­vané webové kate­gó­rie, ako naprí­klad stránky určené pre dospe­lých alebo stránky s násil­ným obsa­hom. Všetko na základe veku die­ťaťa. Do blo­ko­va­nia môžu byť pri­dané ďal­šie kate­gó­rie alebo kon­krétne web­stránky.
  • Poloha die­ťaťa: Kedy­koľ­vek rodi­čom umož­ňuje vyžia­dať si polohu zaria­de­nia die­ťaťa.
  • Rodi­čov­ské správy: SMS správy odo­slané z pred­de­fi­no­va­ných tele­fón­nych čísiel rodi­čov zablo­kujú obra­zovku zaria­de­nia die­ťaťa dokedy dieťa nes­tlačí, že si správu pre­čí­talo.
  • Reporty pre rodi­čov: Detailné reporty o pou­ží­va­ných apli­ká­ciách a nav­ští­ve­ných web­strán­kach. Rodič sa k nim kedy­koľ­vek dostane cez apli­ká­ciu v rodi­čov­skom mode alebo cez my.eset.com. Môžu byť tiež pra­vi­delne odo­sie­lané na e-mai­lovú adresu rodiča.

Braňo Orlík, Eset (prvý zľava)

Cez apli­ká­ciu však môžu deti požia­dať svo­jich rodi­čov o doda­točný prí­stup k iným apli­ká­ciám alebo webo­vému obsahu, prí­padne ich pop­ro­siť o vyčle­ne­nie dlh­šieho času na hra­nie alebo sur­fo­va­nie po inter­nete. „Tieto vlast­nosti robia z ESET Paren­tal Con­trol jedi­nečnú apli­ká­ciu pre Android plat­formu,” dodáva Orlík.

zdroj:eset.com

Pridať komentár (0)