Roz­bie­haš biz­nis? Hľa­daj sku­toč­ných kli­en­tov, nie star­tu­pis­tov!

Martin Bohunický / 18. november 2015 / Tools a produktivita

Keď sle­du­jem svet začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ako roz­bie­hajú svoj prvý biz­nis, vždy sa čudu­jem, že cie­lia na ľudí, ktorí sa okolo star­tu­pov pohy­bujú. Sna­žia sa zau­jať ľudí, ktorí takisto ako oni niečo veľké začí­najú.

A asi to dáva zmy­sel: cie­liš na ľudí, ktorí sú pri­pra­vení pri­jať niečo nové, ktorí milujú nové veci a expe­ri­men­to­va­nie. A keď náho­dou pro­dukt nie je dotia­hnutý, odpus­tia ti to a ešte ti aj pora­dia. Budem tvr­diť, že komu­nita star­tu­pis­tov je skvelá pre zís­ka­nie spät­nej väzby a vychy­ta­nie múch.

No zame­rať sa čisto na star­tu­pis­tov ako svo­jich zákaz­ní­kov je záro­veň úplne hlúpe.

Star­tu­pisti sú pre málo­koho sku­točná cie­ľovka (snáď asi pre nás :)). Sú to ľudia, ktorí akcep­tujú, že pro­dukty sú vo fáze beta, res­pek­tíve nedo­kon­čené. V tejto komu­nite však natra­fíš na pomerne podob­ných ľudí a nezís­kaš rôz­no­rodý feed­back.

Je to veľmi odlišná skú­se­nosť v porov­naní so spus­te­ním pro­duktu do mimos­tar­tu­po­vých vôd. Medzi ľudí, ktorí nie sú zvyk­nutí odpúš­ťať chyby. Pre kto­rých budeš musieť sku­točne makať.

Tá náročná časť kaž­dého biz­nisu je opti­ma­li­zo­vať ho pre ľudí v sku­toč­nom svete. Aby boli ochotní ti pla­tiť. Tí zákaz­níci, ktorí keď ti dajú peniaze, tak o tom nena­píše celý svet. Tie peniaze, z kto­rých si reálne zapla­tíš nájom a účty.

Aby som bol kon­krétny. Nemô­žeš spus­tiť biz­nis s donáš­kou jedla ak cie­liš na star­tupy. Tvoji sku­toční zákaz­níci sú v tvo­jej oblasti, ktorí sa chcú len najesť a nechcú pri­tom opus­tiť svoj domov, či kan­ce­lá­riu. A to platí pre všetky typy pro­duk­tov. 

Takže chceš kon­krétnu radu? Nájdi si sku­točnú kli­en­telu!

Nájdi ľudí, ktorí sku­točne potre­bujú tvoj pro­dukt.

Nájdi ľudí, ktorí potre­bujú tvo­jim pro­duk­tom vypl­niť vážnu dieru v ich živote alebo biz­nise.

Nájdi ľudí, ktorí ani neve­dia, čo star­tup je.

Nájdi ľudí, ktorí sú ochotní pla­tiť.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)