Ak roz­bi­ješ disp­lej na Sam­sungu Galaxy Note 7, kúp si rovno Xia­omi Mi5

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 24. augusta 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung Galaxy Note 7 je momen­tálne jeden z naj­lep­ších smart­fó­nov na trhu, kto­rého kva­lita sa odra­zila aj na kon­co­vej cene. Ak sa však pre kúpu roz­hod­nete, v prí­pade poško­de­nia sa stret­nete s ďal­šími neprí­jem­nými poplat­kami.

Sam­sung Galaxy Note 7 dis­po­nuje veľmi kva­lit­ným 5,7-palcovým Super AMO­LED disp­le­jom s 2K roz­lí­še­ním a ochran­ným sklom Gorilla Glass 5. Ten je navyše po bokoch zahnutý, čím pri­dáva na pré­mi­ovom dizajne. Naj­nov­šie ochranné sklo Gorilla Glass 5 by síce malo disp­lej pred roz­bi­tím ochrá­niť viac ako pre­došlá gene­rá­cia, no v nie­kto­rých prí­pa­doch to proste nie je možné a disp­lej neza­chráni už ani ochranné sklo. V prí­pade, že si plá­nu­jete Note 7-čku kúpiť, vyhnite sa roz­bi­tiu disp­leja. Ak totiž disp­lej roz­bi­jete, naskytnú sa vám dve mož­nosti. Buď si zapla­títe za opravu, alebo si za rov­naké peniaze kúpite nový Xia­omi Mi5.

xiaomi-mi5-cierna

Podľa infor­má­cií z webu Pho­ne­A­rena, nie­kto kon­tak­to­val pod­poru Sam­sungu ohľa­dom výmeny disp­leja. Dozve­del sa samoz­rejme aj cenu, ktorá je až 270 dolá­rov, teda pre nás okolo 240 €. Táto cena je síce veľmi vysoká, no sú v nej už zapo­čí­tané všetky položky, ako naprí­klad samotná výmena, mani­pu­lá­cia a poš­tovné. Táto čias­tka sa už dokonca blíži aj k ofi­ciál­nej cene základ­nej ver­zie Xia­omi Mi5. Tá je pre model s 32 GB úlo­žis­kom a 3 GB RAM pamä­ťou nasta­vená na 242 € (v Číne). Pre nás je síce cena o niečo vyš­šia, no veríme, že časom bude kle­sať a nako­niec sa vyrovná cene za opravu disp­leja na Galaxy Note 7. Roz­hod­nu­tie je len a len na vás, či si rad­šej zapla­títe za opravu alebo si rovno kúpite vlaj­kovú loď Xia­omi.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)