Roz­ho­vor s Lov­cami šar­la­tá­nov: Sú home­opa­tiká účinné alebo je za nimi len dobrý biz­nis?

Beatrix Rimarčíková / 7. november 2016 / Rozhovory

Lovci šar­la­tá­nov. Tak si hovorí sku­pina leká­rov, nad­šen­cov a zás­tan­cov vedy a fak­tov. Lovci lovia témy, o kto­rých sa v spo­loč­nosti hovorí, a sna­žia sa ľudí vyviesť z medi­cín­skych mýtov. 

Jed­ným z tímu Lov­cov šar­la­tá­nov, s Kami­lom Kno­rov­ským, som sa poroz­prá­vala o zmysle ich pro­jektu aj o jeho cie­ľoch. Kamil tak­tiež pre­zra­dil naj­väč­šie omyly, kto­rým ľudia ešte stále veria. Za hlavný z nich ozna­čil home­opa­tiu. Tá je teraz často popu­la­ri­zo­vaná, pre bohatú reklamnú kam­paň i pod­poru celeb­rít. Osobná skú­se­nosť ale nie je dôka­zom účin­nosti home­opa­tík, tvrdí Kamil.

13717955_10208561968345503_1294180078_o

Kamil, skús pred­sta­viť myš­lienku práce Lov­cov šar­la­tá­nov, o čo vám ide a čo sú vaše ciele a pri­ority?

Hlav­nou myš­lien­kou pre vznik našej stránky boli mno­žiace sa weby s alter­na­tív­nou medi­cí­nou. Hlavne bádateľ.sk a roz­voj anti­vaxu na Slo­ven­sku, kto­rých názory v odbo­roch ako onko­ló­gia, pediat­ria, infekčná medi­cína a vše­obecne moderná medi­cína, boli značne zne­po­ko­ju­júce. Rov­nako ako nekri­tické pri­jí­ma­nie ich rád bež­nými ľuďmi. Našou hlav­nou pri­ori­tou je kri­tický pohľad na metódy alter­na­tív­nej medi­cíny a ich jasné, vecné a dôkazmi pod­lo­žené vysvet­le­nie. Píšeme prečo ide o bludy a aké sú sku­točné dôsledky a efek­ti­vita týchto metód. Nech­ceme, aby ľudia nale­teli šar­la­tá­nom. Chceme, aby si dávali pozor na zdra­vie.

Ako si sa dostal k Lov­com šar­la­tá­nov? A prečo si sa roz­ho­dol byť súčas­ťou tohto pro­jektu?

Raz mi napí­sal spo­lu­žiak, dnes šéf­re­dak­tor Maroš Rud­nay, či by som bol za, a či by som aktívne par­ti­ci­po­val na pro­jekte. A ja som pove­dal, že áno. A tak sme teraz tu.

Viem o tebe, že si vyštu­do­vaný lekár. Skús sa ale pred­sta­viť bliž­šie.

Momen­tálne som vyše roka po škole. Pra­cu­jem na Kli­nike neuro­chi­rur­gie v Koši­ciach, kde som nastú­pil hneď po štát­ni­ciach, a kde som strá­vil aj nejaké tie roky praxe ešte ako medik. Vo voľ­nom čase sa venu­jem štú­diu lite­ra­túry, či už do práce alebo k Lov­cov šar­la­tá­nov. Roz­ši­ru­jem si obzory samoš­tú­diom vždy, keď mám čas.

Pharmacist in Homeopatic pharmacy Varanasi Benares India

foto: wikipedia.org

Ako vní­maš alter­na­tívnu medi­cínu? Mys­líš si, že ľuďom dokáže pomôcť?

Aby som bol úplne korektný, áno, dokáže pomôcť. Ten čas, ktorý lie­či­te­lia venujú pacien­tom je z psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska mimo­riadne dôle­žitý a efek­tívny. Bežný lekár si to nemôže dovo­liť. Na dru­hej strane, za tie ceny, čo berú od pacien­tov alter­na­tívni lie­či­te­lia, by som sa aj ja toľko veno­val pacien­tovi. No ale nega­tíva pre­vy­šujú bene­fity, neskorá diag­nos­tika, strata času pre nor­málnu tera­piu, nekva­li­fi­ko­va­nosť, pre­krú­ca­nie fak­tov, zavá­dza­nie, kon­flikty záuj­mov s e-shopmi a mnohé iné.

Čo pova­žu­ješ za naj­väč­šie medi­cín­ske nezmysly, kto­rým ľudia ešte stále veria?

Jed­no­značne home­opa­tia je vlaj­ko­vou loďou. Je až neuve­ri­teľné ako je v popu­lá­cií slabé pove­do­mie o zákla­doch fyziky, ché­mie, bio­ló­gie a prí­buz­ných vedách. Naozaj vám stačí pár fak­tov zo stred­nej školy, aby ste vedeli, že home­opa­tia fun­go­vať proste nemôže. Dru­hým nezmys­lom je pre­kys­le­nie orga­nizmu zlou stra­vou, autiz­mus a očko­va­nie a čokoľ­vek ohľa­dom rako­viny na inter­nete, väč­ši­nou, že nejaká strava, ju dokáže zni­čiť.

Home­opa­tiká teraz pre­ží­vajú popu­lárne obdo­bie aj vďaka boha­tej reklam­nej kam­pani plnej celeb­rít. Aký je tvoj medi­cín­sky názor na home­opa­tiká?

Je to dobrý biz­nis, mini­málne náklady, tak­mer žiadna nut­nosť kva­li­fi­ká­cie, stačí vám miest­nosť a 50 – 250 € za jedno sede­nie vám ide rovno do vrecka. Žiadna kon­trola nad vami, žiadna trestno-právna zod­po­ved­nosť, žiadny Úrad pre dohľad nad zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou. Super poci­tom musí byť aj to, že lekári v prí­pade kom­pli­ká­cií pacienta od home­opata pre­berú, čo sa v pod­state deje rela­tívne bežne. K tomu všet­kému pár viet a otre­pa­ných slo­ga­nov o obme­dze­niach moder­nej medi­cíny a máte zaru­čenú kli­en­telu. Je to kaž­do­pádne až neetické zavá­dza­nie ľudí.

Rivas-Homeopathics

foto: rivasremedies.com

Prečo je ešte stále veľa ľudí, ktorí home­opata vyhľa­dajú pri svo­jich prob­lé­moch skôr ako lekára?

Podľa mňa osobne treba hľa­dať prob­lém už v sko­rom det­stve a na základ­nej či stred­nej škole. Prí­rodne vedy sú v ško­lách pod­hod­no­tené pri­de­le­ným časom i hĺb­kou štú­dia. V dospe­losti aj nedo­ce­ne­ním práce. Začína to od det­stva. Málo­ktorí rodi­čia oce­nia, ak dieťa ovláda bio­ló­giu, fyziku či ché­miu. Roz­hor­čujú sa nad tým, čo za blbosti sa to tie deti učia a načo im to v živote bude. Potom nám vyrastá gene­rá­cia, ktorá verí home­opa­ti­kám, ktorá chce lieky bez ché­mie a pri­tom, všetko okolo nás je z che­mic­kých prv­kov. Táto gene­rá­cia tak­tiež verí na astro­ló­giu alebo si myslí, že všetko prí­rodné je doko­nalé a super, a syn­te­tika z labo­ra­tó­rií je “smrť”. Pri­tom stačí mimo­riadne málo, aby bolo jasné, že svet okolo je fyzika a ché­mia, a má iste pra­vidlá a zákony, kto­rými sa riadi. Potom nemô­žete proste veriť, že ak sa látka v roz­toku nena­chá­dza fyzicky, má úči­nok. Rov­nako si nedo­lie­vate vodu do polievky keď ju chcete doso­liť, ale pri­dáte účinnú látku, soľ.

Čo hovo­ríš na tvr­de­nia ľudí, že im home­opa­tiká pomá­hajú, že ich vylie­čili?

Počas celého lie­če­nia mohli prie­beh ocho­re­nia ovplyv­niť iné fak­tory, a je mimo­riadne chybné pri­sú­diť všetko úspe­chy home­opa­tii. Aby ste tieto chyby odstrá­nili, potre­bu­jete vedeckú metódu, naj­lep­šie dvo­j­ito zasle­pené štú­die. A tie už pekne ukážu a aj stále uka­zujú, že home­opa­tia nie je účinná. Keď si zrá­tate všetky tieto šta­tis­tické odchýlky, so zlými inter­pre­tá­ciami home­opa­tov a aj ich pacien­tov, nemô­žete sa čudo­vať, že sú ľudia, ktorí budú stoj čo stoj pre­sa­dzo­vať home­opa­tiu ako jediné a naj­lep­šie. Netreba zabú­dať ani na silu pla­ceba. A v nepo­sled­nom rade, netreba zabú­dať na to, že osobná skú­se­nosť nie je dôka­zom účin­nosti, a to je hlavná zbraň dis­ku­té­rov. Stačí si trošku pogo­og­lo­vať, prečo osobná skú­se­nosť nie je dôka­zom v medi­cíne a vede. Určite sa nejaké v dis­ku­sii pod roz­ho­vo­rom obja­via.

Je home­opa­tia len dobrý biz­nis?

Jed­no­značne je to super biz­nis. Stačí pou­žiť google, nájsť si pár home­opa­tov, pozrieť si, koľko stojí prvé sede­nie a ďal­šie sede­nia. Každý musí uznať, že zle sa určite nemajú. Len infor­ma­tívne, bavíme sa o 50 – 250€ za jedno sede­nie, ktoré trvá hodinu až dve, plus samotné home­opa­tiká. Rov­nako firmy, ktoré home­opa­tiká vyrá­bajú.

Homeopath

foto: avicenna-med.hu

Ako Lovci šar­la­tá­nov sa určite stre­tá­vate s mno­hými, ktorí vám odpo­rujú. Sú to zvy­čajne laici alebo odbor­níci? Ako boju­jete s nega­tív­nymi reak­ci­ami?

Samoz­rejme, že sa stre­tá­vame s nega­tív­nymi reak­ci­ami, nevy­ho­vieš kaž­dému. Treba všetko rie­šiť hlavne s kľud­nou hla­vou a s korekt­nou argu­men­tá­ciou, s fak­tami a dôkazmi, bez pou­ží­va­nia “argu­men­tač­ných fau­lov”. Osobne mám prob­lém sa nie­kedy udr­žať, takže musím sa pri­znať, občas mi prasknú nervy, som tiež len člo­vek. Na dru­hej strane, vieme že nepre­sved­číme všet­kých, takže až toľko ener­gie tomu neve­nu­jeme. Každý si je za svoje zdra­vie zod­po­vedný sám. Aj po tomto roz­ho­vore, čakám pikantnú dis­ku­siu. Dúfam, že odo­lám a neza­po­jím sa. :)

Podľa čoho si vybe­ráte témy člán­kov na váš web?

Podľa toho, čo hýbe slo­ven­ským inter­ne­tom. Sú to onko­lo­gické prí­behy, nestar­núci anti­vax, zlá inter­pre­tá­cia fun­go­va­nia tela a liečby. Berieme do úvahy aj závaž­nosť, s akou daná metóda môže mať vplyv na zdra­vie jed­not­livca. Ak je nie­kto fyto­te­ra­peut, tak je nám to fuk, pre­tože fyto­te­ra­pia ako jediná má vedecký základ v alter­na­tív­nej medi­cíne, je v pod­state mat­kou moder­nej far­ma­ko­ló­gie. Ale ak nie­kto lieči rako­vinu bazé­no­vou dez­in­fek­ciou u 5 roč­ného die­ťaťa, pri­márne odmieta che­mo­te­ra­piu, tak to je dôvod na rýchlu reak­ciu. Samoz­rejme, aj keď bol teraz ten hum­buk okolo home­oap­tie, tak sme za pár dni napí­sali nie­koľko člán­kov. Občas ale dlho nič nepí­šeme, pre­tože pra­cu­jeme.

S akými reak­ci­ami čita­te­ľov sa stre­tá­vate? Berú vás pozi­tívne alebo nega­tívne?

Štyri pätiny sú podľa mňa pozi­tívne reak­cie. Ľudia oce­ňujú, že im nie­kto vysvetlí, ako to je a prečo. Ale, samoz­rejme, nega­tívne reak­cie tu sú, a vždy budú. Ako som vra­vel, nedá sa pre­sved­čiť kaž­dého. Naj­viac to hnevá ľudí, ktorí neja­kým spô­so­bom na alter­na­tív­nej medi­cíne zará­bajú. Čo už, no. (smiech)

13692160_10208561967505482_1056540674_o

Aký máte kľúč na ove­ro­va­nie infor­má­cií, na základe kto­rých píšete články?

Scholar.google.com a pubmed.com, čo sú také vedecké data­bázy. Sú rela­tívne dob­rým zdro­jom rele­vant­ných infor­má­cii. K tomu však, ak ste laik, ešte potre­bu­jete dobrú inter­pre­tá­ciu. Vždy sa sna­žím, ak nie­čomu nie cel­kom roz­umiem, kon­tat­ko­vať zná­meho, ktorý s tým robí viac ako ja, alebo hľa­dať iné zdroje. Exis­tujú aj skep­tické stránky a spolky vo svete, takže si pozriem, či sa podob­nej téme nie­kto neve­no­val. Mimo­riadne dob­rou strán­kou, kon­cep­tom ako naša, je sciencebasedmedicine.com, kde vychá­dza nie­koľko člán­kov týž­denne a promptne rea­gujú na dia­nie v medi­cíne v USA. V oblasti medi­cíny nie je vôbec zlá ani anglická ver­zia wiki­pe­die. Prin­cíp je mať nejaký ten “alarm” v sebe, ktorý zapípa, ak tvr­de­nie znie mimo­riadne super až dych­be­rúco.

Stalo sa vám, že ste pub­li­ko­vali zlú, neprav­divú, nepresnú infor­má­ciu?

Vyslo­vene veľkú chybu a prú­ser sme nemali, ale mys­lím, že pár­krát sa stalo, že sme opra­vo­vali nie­ktoré tvr­de­nia v článku. Asi naj­kon­tro­verz­nej­šou témou, kde sú mimo­riadne silné dôkazy za aj proti účin­nosti, je aku­punk­túra. Vyšla štú­dia, meta-ana­lýza 3000 štú­dií, kto­rej výsle­dok bol jasný, že aku­punk­túra je teat­rálne pla­cebo, ale následne vyšla štú­dia, ktorá sa veno­vala aku­punk­túre v tera­pii chro­nic­kej bolesti, a tá bola ako tak sig­ni­fi­kantná, takže sme pred­chá­dza­júci člá­nok museli opra­viť. Ale naša filo­zo­fia je zalo­žená na tom, že sa neiden­ti­fi­ku­jeme s našimi osob­nými názormi. Ak na niečo pou­ka­zujú dôkazy tak to akcep­tu­jeme. Ak sa niečo zmení, a sú preto hod­no­verné dôkazy, nemám prob­lém zme­niť názor. Jed­no­du­cho akcep­tu­jem fakty.

Pod­po­ruje nie­kto Lov­cov šar­la­tá­nov alebo fun­gu­jete na báze dob­ro­voľ­nosti?

Za člá­nok samoz­rejme dostá­vam od Sorosa a ilu­mi­ná­tov 2000€ a far­ma­ce­utické firmy nás pla­tia kvar­tálne. Aspoň tak nám to hovo­ria naši odpor­co­via. :) Osobne som sa však dote­raz nedoz­ve­del, kde si mám tie peniaze vyz­dvi­hnúť. Takže to robíme čisto dob­ro­voľne z vlast­ného času a pre­sved­če­nia. Moje povo­la­nie milu­jem, neme­nil by som ho za nič, takže nemám dôvod ho robiť nedob­ro­voľne a to ani moji kole­go­via.

Rie­šite pre Lov­cov šar­la­tá­nov aj mar­ke­ting či reklamu? Ako sa dostá­vate do pove­do­mia ľudí?

Do pove­do­mia sme sa dostali od nuly, len zdie­ľa­ním člán­kov a v pod­state to dote­raz takto fun­guje. Občas pri­chá­dzajú veľké skoky laj­kov, napr. keď sme boli v Mar­kíze, v JOJke alebo v novi­nách SME. Ale reklamu na FB si nepla­tíme.

Je niečo, čo by si chcel odká­zať našim čita­te­ľom?

Aby neve­rili všet­kému, čo čítajú na inter­nete, hlavne ak niečo znie mimo­riadne super. Aby si ove­ro­vali infor­má­cie a pra­co­vali na kri­tic­kom mys­lení a vzde­lá­vali sa vo svo­jich odbo­roch ale aj mimo nich. A aby ak, nedaj­bože, majú nejaké zdra­votné prob­lémy, išli najprv za odbor­níkmi, lekármi. Ak nie sú spo­kojní s prí­stu­pom lekára, aby nešli za lie­či­teľmi, ale rad­šej sa pokú­šali dostať k inému leká­rovi. Aby nefaj­čili, nepili, stra­vo­vali sa striedmo a zdravo, mali dosta­točný pohyb, a aby mali pevné zdra­vie.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: rivasremedies.com/independent.co.uk

Pridať komentár (0)