Rozhovor s Lovcami šarlatánov: Sú homeopatiká účinné alebo je za nimi len dobrý biznis?

Beatrix Rimarčíková / 7. novembra 2016 / Rozhovory

Lovci šar­la­tá­nov. Tak si ho­vorí sku­pina le­ká­rov, nad­šen­cov a zás­tan­cov vedy a fak­tov. Lovci lo­via témy, o kto­rých sa v spo­loč­nosti ho­vorí, a sna­žia sa ľudí vy­viesť z me­di­cín­skych mý­tov.

Jed­ným z tímu Lov­cov šar­la­tá­nov, s Ka­mi­lom Kno­rov­ským, som sa po­roz­prá­vala o zmysle ich pro­jektu aj o jeho cie­ľoch. Ka­mil tak­tiež pre­zra­dil naj­väč­šie omyly, kto­rým ľu­dia ešte stále ve­ria. Za hlavný z nich ozna­čil ho­me­opa­tiu. Tá je te­raz často po­pu­la­ri­zo­vaná, pre bo­hatú re­klamnú kam­paň i pod­poru ce­leb­rít. Osobná skú­se­nosť ale nie je dô­ka­zom účin­nosti ho­me­opa­tík, tvrdí Ka­mil.

13717955_10208561968345503_1294180078_o

Ka­mil, skús pred­sta­viť myš­lienku práce Lov­cov šar­la­tá­nov, o čo vám ide a čo sú vaše ciele a pri­ority?

Hlav­nou myš­lien­kou pre vznik na­šej stránky boli mno­žiace sa weby s al­ter­na­tív­nou me­di­cí­nou.  Hlavne bá­da­teľ.sk a roz­voj an­ti­vaxu na Slo­ven­sku, kto­rých ná­zory v od­bo­roch ako on­ko­ló­gia, pe­diat­ria, in­fekčná me­di­cína a vše­obecne mo­derná me­di­cína, boli značne zne­po­ko­ju­júce. Rov­nako ako ne­kri­tické pri­jí­ma­nie ich rád bež­nými ľuďmi. Na­šou hlav­nou pri­ori­tou je kri­tický po­hľad na me­tó­dy al­ter­na­tív­nej me­di­cíny a ich jasné, vecné a dô­kazmi pod­lo­žené vy­svet­le­nie. Pí­šeme prečo ide o bludy a aké sú sku­točné dô­sledky a efek­ti­vita týchto me­tód. Nech­ceme, aby ľu­dia na­le­teli šar­la­tá­nom. Chceme, aby si dá­vali po­zor na zdra­vie.

Ako si sa do­stal k Lov­com šar­la­tá­nov? A prečo si sa roz­ho­dol byť sú­čas­ťou tohto pro­jektu?

Raz mi na­pí­sal spo­lu­žiak, dnes šéf­re­dak­tor Ma­roš Rud­nay, či by som bol za, a či by som ak­tívne par­ti­ci­po­val na pro­jekte. A ja som po­ve­dal, že áno. A tak sme te­raz tu.

Viem o tebe, že si vy­štu­do­vaný le­kár. Skús sa ale pred­sta­viť bliž­šie.

Mo­men­tálne som vyše roka po škole. Pra­cu­jem na Kli­nike ne­uro­chi­rur­gie v Ko­ši­ciach, kde som na­stú­pil hneď po štát­ni­ciach, a kde som strá­vil aj ne­jaké tie roky praxe ešte ako me­dik. Vo voľ­nom čase sa ve­nu­jem štú­diu li­te­ra­túry, či už do práce alebo k Lov­cov šar­la­tá­nov. Roz­ši­ru­jem si ob­zory sa­moš­tú­diom vždy, keď mám čas.

Pharmacist in Homeopatic pharmacy Varanasi Benares India

foto: wi­ki­pe­dia.org

Ako vní­maš al­ter­na­tívnu me­di­cínu? Mys­líš si, že ľu­ďom do­káže po­môcť?

Aby som bol úplne ko­rektný, áno, do­káže po­môcť. Ten čas, ktorý lie­či­te­lia ve­nujú pa­cien­tom je z psy­cho­lo­gic­kého hľa­diska mi­mo­riadne dô­le­žitý a efek­tívny. Bežný le­kár si to ne­môže do­vo­liť. Na dru­hej strane, za tie ceny, čo berú od pa­cien­tov al­ter­na­tívni lie­či­te­lia, by som sa aj ja toľko ve­no­val pa­cien­tovi. No ale ne­ga­tíva pre­vy­šujú be­ne­fity, ne­skorá diag­nos­tika, strata času pre nor­málnu te­ra­piu, ne­kva­li­fi­ko­va­nosť, pre­krú­ca­nie fak­tov, za­vá­dza­nie, kon­flikty zá­uj­mov s e-shopmi a mnohé iné.

Čo po­va­žu­ješ za naj­väč­šie me­di­cín­ske ne­zmysly, kto­rým ľu­dia ešte stále ve­ria?

Jed­no­značne ho­me­opa­tia je vlaj­ko­vou lo­ďou. Je až ne­uve­ri­teľné ako je v po­pu­lá­cií slabé po­ve­do­mie o zá­kla­doch fy­ziky, ché­mie, bio­ló­gie a prí­buz­ných ve­dách. Na­ozaj vám stačí pár fak­tov zo stred­nej školy, aby ste ve­deli, že ho­me­opa­tia fun­go­vať proste ne­môže. Dru­hým ne­zmys­lom je pre­kys­le­nie or­ga­nizmu zlou stra­vou, au­tiz­mus a oč­ko­va­nie a čo­koľ­vek ohľa­dom ra­ko­viny na in­ter­nete, väč­ši­nou, že ne­jaká strava, ju do­káže zni­čiť.

Ho­me­opa­tiká te­raz pre­ží­vajú po­pu­lárne ob­do­bie aj vďaka bo­ha­tej re­klam­nej kam­pani pl­nej ce­leb­rít. Aký je tvoj me­di­cín­sky ná­zor na ho­me­opa­tiká?

Je to dobrý biz­nis, mi­ni­málne ná­klady, tak­mer žiadna nut­nosť kva­li­fi­ká­cie, stačí vám miest­nosť a 50 – 250 € za jedno se­de­nie vám ide rovno do vrecka. Žiadna kon­trola nad vami, žiadna trestno-právna zod­po­ved­nosť, žiadny Úrad pre do­hľad nad zdra­vot­nou sta­rost­li­vos­ťou. Su­per po­ci­tom musí byť aj to, že le­kári v prí­pade kom­pli­ká­cií pa­cienta od ho­me­opata pre­berú, čo sa v pod­state deje re­la­tívne bežne. K tomu všet­kému pár viet a otre­pa­ných slo­ga­nov o ob­me­dze­niach mo­der­nej me­di­cíny a máte za­ru­čenú kli­en­telu. Je to kaž­do­pádne až ne­etické za­vá­dza­nie ľudí.

Rivas-Homeopathics

foto: ri­vas­re­me­dies.com

Prečo je ešte stále veľa ľudí, ktorí ho­me­opata vy­hľa­dajú pri svo­jich prob­lé­moch skôr ako le­kára?

Podľa mňa osobne treba hľa­dať prob­lém už v sko­rom det­stve a na zá­klad­nej či stred­nej škole. Prí­rodne vedy sú v ško­lách pod­hod­no­tené pri­de­le­ným ča­som i hĺb­kou štú­dia. V do­spe­losti aj ne­do­ce­ne­ním práce. Za­čína to od det­stva. Má­lo­ktorí ro­di­čia oce­nia, ak dieťa ovláda bio­ló­giu, fy­ziku či ché­miu. Roz­hor­čujú sa nad tým, čo za bl­bosti sa to tie deti učia a načo im to v ži­vote bude. Po­tom nám vy­rastá ge­ne­rá­cia, ktorá verí ho­me­opa­ti­kám, ktorá chce lieky bez ché­mie a pri­tom, všetko okolo nás je z che­mic­kých prv­kov. Táto ge­ne­rá­cia tak­tiež verí na astro­ló­giu alebo si myslí, že všetko prí­rodné je do­ko­nalé a su­per, a syn­te­tika z la­bo­ra­tó­rií je „smrť“. Pri­tom stačí mi­mo­riadne málo, aby bolo jasné, že svet okolo je fy­zika a ché­mia, a má iste pra­vidlá a zá­kony, kto­rými sa riadi. Po­tom ne­mô­žete proste ve­riť, že ak sa látka v roz­toku ne­na­chá­dza fy­zicky, má úči­nok. Rov­nako si ne­do­lie­vate vodu do po­lievky keď ju chcete do­so­liť, ale pri­dáte účinnú látku, soľ.

Čo ho­vo­ríš na tvr­de­nia ľudí, že im ho­me­opa­tiká po­má­hajú, že ich vy­lie­čili?

Po­čas ce­lého lie­če­nia mohli prie­beh ocho­re­nia ovplyv­niť iné fak­tory, a je mi­mo­riadne chybné pri­sú­diť všetko úspe­chy ho­me­opa­tii. Aby ste tieto chyby od­strá­nili, po­tre­bu­jete ve­deckú me­tódu, naj­lep­šie dvo­j­ito za­sle­pené štú­die. A tie už pekne ukážu a aj stále uka­zujú, že ho­me­opa­tia nie je účinná. Keď si zrá­tate všetky tieto šta­tis­tické od­chýlky, so zlými in­ter­pre­tá­ciami ho­me­opa­tov a aj ich pa­cien­tov, ne­mô­žete sa ču­do­vať, že sú ľu­dia, ktorí budú stoj čo stoj pre­sa­dzo­vať ho­me­opa­tiu ako je­diné a naj­lep­šie. Ne­treba za­bú­dať ani na silu pla­ceba. A v ne­po­sled­nom rade, ne­treba za­bú­dať na to, že osobná skú­se­nosť nie je dô­ka­zom účin­nosti, a to je hlavná zbraň dis­ku­té­rov. Stačí si trošku po­go­og­lo­vať, prečo osobná skú­se­nosť nie je dô­ka­zom v me­di­cíne a vede. Ur­čite sa ne­jaké v dis­ku­sii pod roz­ho­vo­rom ob­ja­via.

Je ho­me­opa­tia len dobrý biz­nis?

Jed­no­značne je to su­per biz­nis. Stačí po­u­žiť go­ogle, nájsť si pár ho­me­opa­tov, po­zrieť si, koľko stojí prvé se­de­nie a ďal­šie se­de­nia. Každý musí uznať, že zle sa ur­čite ne­majú. Len in­for­ma­tívne, ba­víme sa o 50-250€ za jedno se­de­nie, ktoré trvá ho­dinu až dve, plus sa­motné ho­me­opa­tiká. Rov­nako firmy, ktoré ho­me­opa­tiká vy­rá­bajú.

Homeopath

foto: avi­cenna-med.hu

Ako Lovci šar­la­tá­nov sa ur­čite stre­tá­vate s mno­hými, ktorí vám od­po­rujú. Sú to zvy­čajne laici alebo od­bor­níci? Ako bo­ju­jete s ne­ga­tív­nymi re­ak­ci­ami?

Sa­moz­rejme, že sa stre­tá­vame s ne­ga­tív­nymi re­ak­ci­ami, ne­vy­ho­vieš kaž­dému. Treba všetko rie­šiť hlavne s kľud­nou hla­vou  a s ko­rekt­nou ar­gu­men­tá­ciou, s fak­tami a dô­kazmi, bez po­u­ží­va­nia „ar­gu­men­tač­ných fau­lov“. Osobne mám prob­lém sa nie­kedy udr­žať, takže mu­sím sa pri­znať, ob­čas mi prasknú nervy, som tiež len člo­vek. Na dru­hej strane, vieme že ne­pre­sved­číme všet­kých, takže až toľko ener­gie tomu ne­ve­nu­jeme. Každý si je za svoje zdra­vie zod­po­vedný sám. Aj po tomto roz­ho­vore, ča­kám pi­kantnú dis­ku­siu. Dú­fam, že odo­lám a ne­za­po­jím sa. :)

Podľa čoho si vy­be­ráte témy člán­kov na váš web?

Podľa toho, čo hýbe slo­ven­ským in­ter­ne­tom. Sú to on­ko­lo­gické prí­behy, ne­star­núci an­ti­vax, zlá in­ter­pre­tá­cia fun­go­va­nia  tela a liečby. Be­rieme do úvahy aj zá­važ­nosť, s akou daná me­tó­da môže mať vplyv na zdra­vie jed­not­livca. Ak je nie­kto fy­to­te­ra­peut, tak je nám to fuk, pre­tože fy­to­te­ra­pia ako je­diná má ve­decký zá­klad v al­ter­na­tív­nej me­di­cíne, je v pod­state mat­kou mo­der­nej far­ma­ko­ló­gie. Ale ak nie­kto lieči ra­ko­vinu ba­zé­no­vou de­z­in­fek­ciou u 5 roč­ného die­ťaťa, pri­márne od­mieta che­mo­te­ra­piu, tak to je dô­vod na rýchlu re­ak­ciu. Sa­moz­rejme, aj keď bol te­raz ten hum­buk okolo ho­me­oap­tie, tak sme za pár dni na­pí­sali nie­koľko člán­kov. Ob­čas ale dlho nič ne­pí­šeme, pre­tože pra­cu­jeme.

S akými re­ak­ci­ami či­ta­te­ľov sa stre­tá­vate? Berú vás po­zi­tívne alebo ne­ga­tívne?

Štyri pä­tiny sú podľa mňa po­zi­tívne re­ak­cie. Ľu­dia oce­ňujú, že im nie­kto vy­svetlí, ako to je a prečo. Ale, sa­moz­rejme, ne­ga­tívne re­ak­cie tu sú, a vždy budú. Ako som vra­vel, nedá sa pre­sved­čiť kaž­dého. Naj­viac to hnevá ľudí, ktorí ne­ja­kým spô­so­bom na al­ter­na­tív­nej me­di­cíne za­rá­bajú. Čo už, no. (smiech)

13692160_10208561967505482_1056540674_o

Aký máte kľúč na ove­ro­va­nie in­for­má­cií, na zá­klade kto­rých pí­šete články?

Scho­lar.go­ogle.com a pub­med.com, čo sú také ve­decké da­ta­bázy. Sú re­la­tívne dob­rým zdro­jom re­le­vant­ných in­for­má­cii. K tomu však, ak ste laik, ešte po­tre­bu­jete dobrú in­ter­pre­tá­ciu. Vždy sa sna­žím, ak nie­čomu nie cel­kom roz­umiem, kon­tat­ko­vať zná­meho, ktorý s tým robí viac ako ja, alebo hľa­dať iné zdroje. Exis­tujú aj skep­tické stránky a spolky vo svete, takže si po­zriem, či sa po­dob­nej téme nie­kto ne­ve­no­val. Mi­mo­riadne dob­rou strán­kou, kon­cep­tom ako naša, je scien­ce­ba­sed­me­di­cine.com, kde vy­chá­dza nie­koľko člán­kov týž­denne a promptne re­a­gujú na dia­nie v me­di­cíne v USA. V ob­lasti me­di­cíny nie je vô­bec zlá ani an­glická ver­zia wi­ki­pe­die. Prin­cíp je mať ne­jaký ten „alarm“ v sebe, ktorý za­pípa, ak tvr­de­nie znie mi­mo­riadne su­per až dych­be­rúco.

Stalo sa vám, že ste pub­li­ko­vali zlú, ne­prav­divú, ne­presnú in­for­má­ciu?

Vy­slo­vene veľkú chybu a prú­ser sme ne­mali, ale mys­lím, že pár­krát sa stalo, že sme opra­vo­vali nie­ktoré tvr­de­nia v článku. Asi naj­kon­tro­verz­nej­šou té­mou, kde sú mi­mo­riadne silné dô­kazy za aj proti účin­nosti, je aku­punk­túra. Vy­šla štú­dia, meta-ana­lýza 3000 štú­dií, kto­rej vý­sle­dok bol jasný, že aku­punk­túra je te­at­rálne pla­cebo, ale ná­sledne vy­šla štú­dia, ktorá sa ve­no­vala aku­punk­túre v te­ra­pii chro­nic­kej bo­lesti, a tá bola ako tak sig­ni­fi­kantná, takže sme pred­chá­dza­júci člá­nok mu­seli opra­viť. Ale naša fi­lo­zo­fia je za­lo­žená na tom, že sa ne­iden­ti­fi­ku­jeme s na­šimi osob­nými ná­zormi. Ak na niečo po­u­ka­zujú dô­kazy tak to ak­cep­tu­jeme. Ak sa niečo zmení, a sú preto hod­no­verné dô­kazy, ne­mám prob­lém zme­niť ná­zor. Jed­no­du­cho ak­cep­tu­jem fakty.

Pod­po­ruje nie­kto Lov­cov šar­la­tá­nov alebo fun­gu­jete na báze dob­ro­voľ­nosti?

Za člá­nok sa­moz­rejme do­stá­vam od So­rosa a ilu­mi­ná­tov 2000€ a far­ma­ce­utické firmy nás pla­tia kvar­tálne. As­poň tak nám to ho­vo­ria naši od­por­co­via. :) Osobne som sa však do­te­raz ne­doz­ve­del, kde si mám tie pe­niaze vy­z­dvi­hnúť. Takže to ro­bíme čisto dob­ro­voľne z vlast­ného času a pre­sved­če­nia. Moje po­vo­la­nie mi­lu­jem, ne­me­nil by som ho za nič, takže ne­mám dô­vod ho ro­biť ne­dob­ro­voľne a to ani moji ko­le­go­via.

Rie­šite pre Lov­cov šar­la­tá­nov aj mar­ke­ting či re­klamu? Ako sa do­stá­vate do po­ve­do­mia ľudí?

Do po­ve­do­mia sme sa do­stali od nuly, len zdie­ľa­ním člán­kov a v pod­state to do­te­raz takto fun­guje. Ob­čas pri­chá­dzajú veľké skoky laj­kov, napr. keď sme boli v Mar­kíze, v JOJke alebo v no­vi­nách SME. Ale re­klamu na FB si ne­pla­tíme.

Je niečo, čo by si chcel od­ká­zať na­šim či­ta­te­ľom?

Aby ne­ve­rili všet­kému, čo čí­tajú na in­ter­nete, hlavne ak niečo znie mi­mo­riadne su­per. Aby si ove­ro­vali in­for­má­cie a pra­co­vali na kri­tic­kom mys­lení a vzde­lá­vali sa vo svo­jich od­bo­roch ale aj mimo nich. A aby ak, ne­daj­bože, majú ne­jaké zdra­votné prob­lémy, išli najprv za od­bor­níkmi, le­kármi. Ak nie sú spo­kojní s prí­stu­pom le­kára, aby ne­šli za lie­či­teľmi, ale rad­šej sa po­kú­šali do­stať k inému le­ká­rovi. Aby ne­faj­čili, ne­pili, stra­vo­vali sa striedmo a zdravo, mali do­sta­točný po­hyb, a aby mali pevné zdra­vie.

Ďa­ku­jem za roz­ho­vor.

zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie: ri­vas­re­me­dies.com/in­de­pen­dent.co.uk

Pridať komentár (0)