Ruka­vi­ce Dexmo: Pocit vir­tu­ál­nej rea­li­ty na vlast­nej koži

Janka Simonidesová / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Pra­cu­je sa na tech­no­ló­giách, kto­ré vám umož­nia pocí­tiť vir­tu­ál­ny svet na vlast­nej koži. Chce­li by ste sa dot­knúť vir­tu­ál­ne­ho sve­ta? Počí­ta­čo­vé obra­zov­ky nám posky­tu­jú doko­na­lý záži­tok vďa­ka obra­zu a pri­da­né­mu zvu­ku. To sú však pod­ne­ty len pre dva z našich zmys­lov.

Výzva pre výrob­cov na zapo­je­nie hma­tu

Naše telo je schop­né rea­go­vať na množ­stvo pod­ne­tov vďa­ka naj­väč­šie­mu orgá­nu ľud­ské­ho tela – koži. Koža tvo­rí u dospe­lé­ho člo­ve­ka 7% cel­ko­vej teles­nej hmot­nos­ti a vďa­ka nej môže­me vní­mať dotyk, tlak, tep­lo­tu či bolesť. Via­ce­ro vývo­já­rov pra­cu­je na tom, aby zaria­de­nia neslú­ži­li len jed­no­smer­ne. Spät­ná väz­ba v podo­be toho, že vám tele­fón len zavib­ru­je v ruke sa stá­va minu­los­ťou. Vyvo­la­nie poci­tu, že naozaj nie­čo drží­te v ruke pomo­cou kom­pak­né­ho zara­de­nia, je ale ťaž­kým orieš­kom, nakoľ­ko vir­tu­ál­ne objek­ty nekla­dú samé od seba odpor, nema­jú hmot­nosť a rukou cez ne ľah­ko „pre­le­tí­te”.

Dexmo-Exoskeleton-glove

Jed­ným z rie­še­ní s futu­ris­tic­kým dizaj­nom pri­po­mí­na­jú­cim kos­tru je Dexmo. Táto tech­no­ló­gia ponú­ka spät­nú väz­bu tak, že má 11 stup­ňov voľ­nos­ti ruky. To zna­me­ná, že vo vir­tu­ál­nom sve­te môže­te rukou pohy­bo­vať voľ­ne, až kým nena­ra­zí­te na povrch pred­me­tu. Iný­mi slo­va­mi bude­te mať pocit, že vir­tu­ál­ny pred­met drží­te v ruke, pre­to­že kon­štruk­cia Dexmo vaše prs­ty nepus­tí ďalej a bude im klásť odpor.

Pocí­tiť doty­kom to, čo vidí­te na obra­zov­ke, si môže­te spl­niť vďa­ka ďal­šej tech­no­ló­gii, kto­rá pre­ná­ša doty­ko­vé vne­my. Umiest­ne­ná je v ruka­vi­ci. Pomo­cou vib­rá­cií môže­te pocí­tiť naprí­klad kríd­la motý­ľa, kto­rý na obra­zov­ke oble­tu­je oko­lo vašej ruky. Tvor­co­via ruka­vi­ce Glo­ve­One tvr­dia, že nosi­te­lia by moh­li cítiť pomo­cou ruka­vi­ce dážď či oheň. To, čo nevie ruka­vi­ca spro­stred­ko­vať, je pocit hmot­nos­ti pred­me­tu, môže­te však vďa­ka nej porov­ná­vať hmot­nos­ti vir­tu­ál­nych pred­me­tov. Funkč­ný pro­to­typ hľa­dal spon­zo­rov na Kicks­tar­te­ri, aby sa mohol v roku 2016 obja­viť na trhu.

Tie­to tech­no­ló­gie sú stá­le vo vývo­ji, ale spo­lu s mno­hý­mi ďal­ší­mi tech­no­ló­gia­mi (napr. zná­my Ocu­lus) otvá­ra­jú dve­re k novým mož­nos­tiam a neob­me­dze­ným využi­tiam vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Prí­kla­dom sú rôz­ne inte­rak­cie, ani­má­cie, zachy­tá­va­nie pohy­bu, ovlá­da­nie zaria­de­ní, zlep­še­nie her­ných zážit­kov či dokon­ca využi­tie vzdra­vot­níc­tve naprí­klad pri reha­bi­li­tá­ciách.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)