Ruka­vice Dexmo: Pocit vir­tu­ál­nej rea­lity na vlast­nej koži

Janka Simonidesová / 6. januára 2016 / Tech a inovácie

Pra­cuje sa na tech­no­ló­giách, ktoré vám umož­nia pocí­tiť vir­tu­álny svet na vlast­nej koži. Chceli by ste sa dot­knúť vir­tu­ál­neho sveta? Počí­ta­čové obra­zovky nám posky­tujú doko­nalý záži­tok vďaka obrazu a pri­da­nému zvuku. To sú však pod­nety len pre dva z našich zmys­lov.

Výzva pre výrob­cov na zapo­je­nie hmatu

Naše telo je schopné rea­go­vať na množ­stvo pod­ne­tov vďaka naj­väč­šiemu orgánu ľud­ského tela – koži. Koža tvorí u dospe­lého člo­veka 7% cel­ko­vej teles­nej hmot­nosti a vďaka nej môžeme vní­mať dotyk, tlak, tep­lotu či bolesť. Via­cero vývo­já­rov pra­cuje na tom, aby zaria­de­nia neslú­žili len jed­no­smerne. Spätná väzba v podobe toho, že vám tele­fón len zavib­ruje v ruke sa stáva minu­los­ťou. Vyvo­la­nie pocitu, že naozaj niečo držíte v ruke pomo­cou kom­pak­ného zara­de­nia, je ale ťaž­kým orieš­kom, nakoľko vir­tu­álne objekty nekladú samé od seba odpor, nemajú hmot­nosť a rukou cez ne ľahko „pre­le­títe”.

Dexmo-Exoskeleton-glove

Jed­ným z rie­šení s futu­ris­tic­kým dizaj­nom pri­po­mí­na­jú­cim kos­tru je Dexmo. Táto tech­no­ló­gia ponúka spätnú väzbu tak, že má 11 stup­ňov voľ­nosti ruky. To zna­mená, že vo vir­tu­ál­nom svete môžete rukou pohy­bo­vať voľne, až kým nena­ra­zíte na povrch pred­metu. Inými slo­vami budete mať pocit, že vir­tu­álny pred­met držíte v ruke, pre­tože kon­štruk­cia Dexmo vaše prsty nepustí ďalej a bude im klásť odpor.

Pocí­tiť doty­kom to, čo vidíte na obra­zovke, si môžete spl­niť vďaka ďal­šej tech­no­ló­gii, ktorá pre­náša doty­kové vnemy. Umiest­nená je v ruka­vici. Pomo­cou vib­rá­cií môžete pocí­tiť naprí­klad krídla motýľa, ktorý na obra­zovke oble­tuje okolo vašej ruky. Tvor­co­via ruka­vice Glo­ve­One tvr­dia, že nosi­te­lia by mohli cítiť pomo­cou ruka­vice dážď či oheň. To, čo nevie ruka­vica spro­stred­ko­vať, je pocit hmot­nosti pred­metu, môžete však vďaka nej porov­ná­vať hmot­nosti vir­tu­ál­nych pred­me­tov. Funkčný pro­to­typ hľa­dal spon­zo­rov na Kicks­tar­teri, aby sa mohol v roku 2016 obja­viť na trhu.

Tieto tech­no­ló­gie sú stále vo vývoji, ale spolu s mno­hými ďal­šími tech­no­ló­giami (napr. známy Ocu­lus) otvá­rajú dvere k novým mož­nos­tiam a neob­me­dze­ným využi­tiam vir­tu­ál­nej rea­lity. Prí­kla­dom sú rôzne inte­rak­cie, ani­má­cie, zachy­tá­va­nie pohybu, ovlá­da­nie zaria­dení, zlep­še­nie her­ných zážit­kov či dokonca využi­tie vzdra­vot­níc­tve naprí­klad pri reha­bi­li­tá­ciách.

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)