Rusi pri­ná­ša­jú bez­peč­nú rádi­oak­tív­nu baté­riu s výdr­žou 100 rokov

Linda Cebrová / 10. októbra 2016 / Tech a inovácie

Život by bol hneď kraj­ší, ak by si sa už nikdy nemu­sel zaobe­rať vybi­tým smart­fó­nom ale­bo note­bo­okom. V Rus­ku je mož­né všet­ko, tamoj­ší ved­ci vyvi­nu­li pro­to­typ beta­vol­taic­kej baté­rie so život­nos­ťou nie­koľ­ko desať­ro­čí.

Rádi­oak­tív­nu baté­riu ale­bo lep­šie pove­da­né elek­tro­me­cha­nic­ký gene­rá­tor vzni­kol vďa­ka ved­com na Cor­nel­lo­vej uni­ver­zi­te. Momen­tál­ne nie je cel­kom vhod­ný do domác­nos­tí, avšak v budúc­nos­ti sa ráta aj s využi­tím v bež­nej spot­reb­nej elek­tro­ni­ke. Hlav­ným cie­ľom je nasa­de­nie baté­rie do auto­nóm­nych implan­tá­tov v ľud­skom orga­niz­me. Takú­to baté­riu totiž­to nemu­síš vymie­ňať, ani nabí­jať, bude spo­ľah­li­vo fun­go­vať desať­ro­čia.

Aký prin­cíp sa skrý­va za tým­to zázra­kom? Je zau­jí­ma­vé, že ten­to typ baté­rie nevyt­vá­ra elek­tric­ký prúd, je to skôr gene­rá­tor mecha­nic­ké­ho pohy­bu. Ten je násled­ne potreb­né pre­me­niť na ener­giu, prí­pad­ne ho ihneď využiť k mecha­nic­ké­mu poho­nu. Baté­ria sa skla­dá z dvoch čas­tí: mem­brá­ny z rádi­oak­tív­ne­ho izo­to­pu niklu-63 a páč­ky nad tou­to mem­brá­nou. Počas toho, ako sa izo­top roz­pa­dá, vyža­ru­je elek­tró­ny vo for­me beta žia­re­nia, kto­ré nega­tív­ne pola­ri­zu­je páč­ku.
b3

Ľudia si síce robia sta­ros­ti, keď poču­jú, že táto baté­ria na elek­tric­kú ener­giu trans­for­mu­je rádi­oak­ti­vi­tu, ale je to bez­peč­né. Exis­tu­jú rôz­ne dru­hy radiá­cie. Paprsky beta na roz­diel od nebez­peč­ných paprskov gama schop­ných pre­nik­núť hlbo­ko do ľud­ské­ho tela, majú len nepatr­nú pre­ni­ka­vosť. Ten rádi­oak­tív­ny nikel je aj tak vo vnút­ri baté­rie cel­kom neškod­ný,” hovo­rí Prof. Muras­hev

Samot­ná mem­brá­na vyža­ro­va­ním zís­ka­va klad­ný náboj. Keď­že sa opač­né nábo­je pri­ťa­hu­jú, páč­ka je pri­ťa­ho­va­ná k mem­brá­ne. Keď sa pri­blí­ži dosta­toč­ne blíz­ko, obvod sa uzav­rie, nábo­je sa vyrov­na­jú a páč­ka sa vrá­ti do pôvod­nej polo­hy. V pra­xi to zna­me­ná, že páč­ka nad mem­brá­nou kmi­tá. Pol­čas roz­pa­du izo­to­pu je pri­tom až 100 rokov.

b4

Je tu hneď nie­koľ­ko spô­so­bov využi­tia mecha­nic­ké­ho pohy­bu ale­bo jeho pre­me­ny na elek­tric­kú ener­giu. Avšak len jed­no také­to zaria­de­nie zrej­me nor­má­lu žia­rov­ku nerozs­vie­ti a bude ich potreb­ná celá rada. Pre­to je naj­skôr potreb­né dať mecha­niz­mu minia­túr­nu podo­bu. Násled­ne sa bude dať využiť v minia­túr­nych zaria­de­niach. Dnes je už mož­né vyro­biť v rám­ci nano­tech­no­ló­gie veľ­mi malé zaria­de­nie. Prob­lé­mom zatiaľ zostá­va veľ­kosť ich baté­rií. Vďa­ka tomu­to zdro­ju však bude mož­né navr­hnúť malé son­dy ale­bo prí­stro­je s vlast­ným poho­nom.

Niet divu, že o celý pro­jekt sa výraz­ne zau­jí­ma aj vojen­ská sfé­ra, pre­to je prav­de­po­dob­né, že o ňom pár rokov nebu­de­me počuť, a za neja­ký čas, keď bude z vojen­ské­ho hľa­dis­ka nezau­jí­ma­vý, sa ho doč­ká­me aj v komerč­nej sfé­re. Kaž­do­pád­ne je tu šan­ca, že prob­lé­my s otrav­ným nabí­ja­ním a vybí­ja­ním bate­riek budú raz a navž­dy vyrie­še­né.

zdroj:news.cornell.edu zdroj obráz­kov a titul­nej foto­gra­fie:mundo.sputniknews.com

Pridať komentár (0)