Rusi pri­ná­šajú bez­pečnú rádi­oak­tívnu baté­riu s výdr­žou 100 rokov

Linda Cebrová / 10. októbra 2016 / Tech a inovácie

Život by bol hneď krajší, ak by si sa už nikdy nemu­sel zaobe­rať vybi­tým smart­fó­nom alebo note­bo­okom. V Rusku je možné všetko, tamojší vedci vyvi­nuli pro­to­typ beta­vol­taic­kej baté­rie so život­nos­ťou nie­koľko desať­ročí.

Rádi­oak­tívnu baté­riu alebo lep­šie pove­dané elek­tro­me­cha­nický gene­rá­tor vzni­kol vďaka ved­com na Cor­nel­lo­vej uni­ver­zite. Momen­tálne nie je cel­kom vhodný do domác­ností, avšak v budúc­nosti sa ráta aj s využi­tím v bež­nej spot­reb­nej elek­tro­nike. Hlav­ným cie­ľom je nasa­de­nie baté­rie do auto­nóm­nych implan­tá­tov v ľud­skom orga­nizme. Takúto baté­riu totižto nemu­síš vymie­ňať, ani nabí­jať, bude spo­ľah­livo fun­go­vať desať­ro­čia.

Aký prin­cíp sa skrýva za týmto zázra­kom? Je zau­jí­mavé, že tento typ baté­rie nevyt­vára elek­trický prúd, je to skôr gene­rá­tor mecha­nic­kého pohybu. Ten je následne potrebné pre­me­niť na ener­giu, prí­padne ho ihneď využiť k mecha­nic­kému pohonu. Baté­ria sa skladá z dvoch častí: mem­brány z rádi­oak­tív­neho izo­topu niklu-63 a páčky nad touto mem­brá­nou. Počas toho, ako sa izo­top roz­padá, vyža­ruje elek­tróny vo forme beta žia­re­nia, ktoré nega­tívne pola­ri­zuje páčku.
b3

Ľudia si síce robia sta­rosti, keď počujú, že táto baté­ria na elek­trickú ener­giu trans­for­muje rádi­oak­ti­vitu, ale je to bez­pečné. Exis­tujú rôzne druhy radiá­cie. Paprsky beta na roz­diel od nebez­peč­ných paprskov gama schop­ných pre­nik­núť hlboko do ľud­ského tela, majú len nepatrnú pre­ni­ka­vosť. Ten rádi­oak­tívny nikel je aj tak vo vnútri baté­rie cel­kom neškodný,” hovorí Prof. Muras­hev

Samotná mem­brána vyža­ro­va­ním zís­kava kladný náboj. Keďže sa opačné náboje pri­ťa­hujú, páčka je pri­ťa­ho­vaná k mem­bráne. Keď sa pri­blíži dosta­točne blízko, obvod sa uzav­rie, náboje sa vyrov­najú a páčka sa vráti do pôvod­nej polohy. V praxi to zna­mená, že páčka nad mem­brá­nou kmitá. Pol­čas roz­padu izo­topu je pri­tom až 100 rokov.

b4

Je tu hneď nie­koľko spô­so­bov využi­tia mecha­nic­kého pohybu alebo jeho pre­meny na elek­trickú ener­giu. Avšak len jedno takéto zaria­de­nie zrejme nor­málu žia­rovku nerozs­vieti a bude ich potrebná celá rada. Preto je naj­skôr potrebné dať mecha­nizmu minia­túrnu podobu. Následne sa bude dať využiť v minia­túr­nych zaria­de­niach. Dnes je už možné vyro­biť v rámci nano­tech­no­ló­gie veľmi malé zaria­de­nie. Prob­lé­mom zatiaľ zostáva veľ­kosť ich baté­rií. Vďaka tomuto zdroju však bude možné navr­hnúť malé sondy alebo prí­stroje s vlast­ným poho­nom.

Niet divu, že o celý pro­jekt sa výrazne zau­jíma aj vojen­ská sféra, preto je prav­de­po­dobné, že o ňom pár rokov nebu­deme počuť, a za nejaký čas, keď bude z vojen­ského hľa­diska nezau­jí­mavý, sa ho doč­káme aj v komerč­nej sfére. Kaž­do­pádne je tu šanca, že prob­lémy s otrav­ným nabí­ja­ním a vybí­ja­ním bate­riek budú raz a navždy vyrie­šené.

zdroj:news.cornell.edu zdroj obráz­kov a titul­nej foto­gra­fie:mundo.sputniknews.com

Pridať komentár (0)