Ryanair sa už šiesty rok po sebe stal najhoršou aerolíniou

Viktória Husarčíková / 5. januára 2019 / Biznis

  • Spo­loč­nosť Which? aj tento rok zve­rej­nila ofi­ciálny zo­znam ob­ľú­be­nosti aero­lí­nií
  • Ír­sky Ry­anair sa aj na­priek níz­kym ce­nám opäť ob­ja­vil na konci reb­ríčku
  • Po­sledné miesto mu patrí už šiesty rok po sebe
zdroj: Ryanair
  • Spo­loč­nosť Which? aj tento rok zve­rej­nila ofi­ciálny zo­znam ob­ľú­be­nosti aero­lí­nií
  • Ír­sky Ry­anair sa aj na­priek níz­kym ce­nám opäť ob­ja­vil na konci reb­ríčku
  • Po­sledné miesto mu patrí už šiesty rok po sebe

Spo­loč­nosť Which?, ktorá patrí pod záš­titu Con­su­mers As­so­sia­tion, každý rok zve­rej­ňuje zo­znam po­u­ka­zu­júci na po­pu­la­ritu aero­li­niek na krátke vzdia­le­nosti.

V an­kete sa pa­sa­žie­rov pý­tajú na ich spo­koj­nosť s jed­not­li­vými le­tec­kými spo­loč­nos­ťami. Vý­sledky ho­vo­ria samé za seba – ne­po­chybne naj­zná­mej­šia low-cos­tová le­tecká spo­loč­nosť Ry­anair sa už šiesty rok po sebe na­chá­dza na po­sled­nom mieste reb­ríčka.

Až 70% opý­ta­ných ces­tu­jú­cich sa vy­jad­rilo, že si Ry­anair opa­ko­vane ne­vy­be­rie. Sťaž­nosti už roky pa­dajú na tie isté prob­lémy – ne­dos­ta­tok miesta, ne­po­hod­lie, ne­kva­litné jedlo a ná­poje či prob­lémy s ba­to­ži­nou. Spo­loč­nosti roz­hodne ne­po­máha ani ne­ochota za­pla­tiť od­škodné za vznik­nuté škody. V po­sled­ných ro­koch sa však ok­rem pa­sa­žie­rov sťa­žuje aj pra­covná sila v lie­tadle, ktorá je na margo lac­ných le­ten­kách veľmi slabo pla­tená.

Sa­mos­tat­nou ka­pi­to­lou sú aj prí­platky v rámci letu. Ako prvá ti prav­de­po­dobne na­padne ba­to­žina, av­šak skryté prí­platky sa skrý­vajú aj inde. Ry­anair po­mo­cou ved­ľaj­ších príj­mov v roku 2018 za­ro­bil až 1,75 mi­liardy li­bier, čo tvorí až 28% ich cel­ko­vého príjmu.

Ry­anair však ne­vá­hal a na os­trú kri­tiku an­kety pop­rel. „An­keta pri­bližne 8 000 ces­tu­jú­cich je ne­rep­re­zen­ta­tívna a bez­cenná v po­rov­naní so 141 mi­li­ónmi na­šich ces­tu­jú­cich.“

Do­dal tak­tiež, že aero­linka je mo­men­tálne naj­lac­nej­šou v Európe, s prie­mer­nou ce­nou okolo 35€, čo je len zlom­kom ceny os­tat­ných le­tec­kých spo­loč­ností.

Zdroj: www.the­gu­ar­dian.com

 

Pridať komentár (0)