Ryanair začal lie­tať do Izra­ela, Wizz Air začne čoskoro do Kyjeva

Martina Ditrichová / 4. november 2016 / Zaujímavosti

Je to prvé spo­je­nie níz­ko­ná­kla­do­vej letec­kej spo­loč­nosti, ktoré pre­pája Európu s Áziou.

Linka do Izra­ela bude z Bra­ti­slavy odlie­tať dva­krát do týždňa, vo štvr­tok a v nedeľu. Prví ces­tu­júci z izra­el­ského Eilat-Ovda už tento týž­deň pri­stáli v Bra­ti­slave. A ak vychy­táš dobré spo­je­nie, vieš zohnať spia­točný let do 50eur. Tak čo, roz­mýš­ľaš, že sa pôj­deš ohriať do Ázie?

izrael-jerusalem-620x320

zdroj: palomino.cz

Ryanair záro­veň ozná­mil, že na svo­jej základni v Bra­ti­slave umiestni 2. bázo­vané lie­tadlo od marca 2017, čím inves­tuje ďal­ších 100 mili­ó­nov dolá­rov. Zdô­razní tým svoj závä­zok napo­má­hať k roz­voju slo­ven­ského turizmu, dopravy a pra­cov­ných miest.

Ryanair pokra­čuje v spá­janí Bra­ti­slavy s hlav­nými obchod­nými cen­trami Európy vďaka lin­kám so zvý­še­nými frek­ven­ciami, akými sú linky do Ber­lína (denne), Dub­linu (denne) a Lon­dýna (2x denne).

Izrael je jed­ným z 3 nových spo­jení, do kto­rých sa od tohto týždňa môžeš vybrať priamo z bra­ti­slav­ského Letiska M.R. Šte­fá­nika. Od pon­delka 31.októbra sa lieta aj do Nišu v Srb­sku a oddnes do Leeds-Brad­ford vo Veľ­kej Bri­tá­nii. Všetky pat­ria k níz­ko­ná­kla­do­vému Ryanair a lie­tajú dva­krát do týždňa.

Podľa slov gene­rál­neho ria­di­teľa a pred­sedu pred­sta­ven­stva Letiska M.R. Šte­fá­nika Ivana Trh­líka sa oča­káva v tomto roku dvoj­ci­ferný nárast počtu pre­pra­ve­ných pasa­žie­rov. Odhad je okolo 1 800 000 z aj na letisko.

Nové letecké spo­je­nia z Bra­ti­slavy pri­pra­vuje aj Wizz Air, naj­väč­šia níz­ko­ná­kla­dová letecká spo­loč­nosť v stred­nej a východ­nej Európe. Od polky decem­bra pri­budne priama linka do Kyjeva, tak­tiež dva­krát do týždňa — v utorky a soboty. Tamara Val­lois, ria­di­teľka komu­ni­ká­cie Wizz Air, dodáva: „Za menej ako rok ozna­mu­jeme a spúš­ťame už tre­tie letecké spo­je­nie z hlav­ného mesta Slo­ven­ska. Veríme, že našu linku do Kyjeva uví­tajú rov­nako obchodní ces­tu­júci ako aj turisti. Keďže ju spúš­ťame v polo­vici decem­bra, je to skvelá prí­le­ži­tosť na náv­števu hlav­ného mesta Ukra­jiny počas via­noč­ných sviat­kov. Veríme, že nové níz­ko­ná­kla­dové letecké spo­je­nie Slo­ven­ska s Ukra­ji­nou napo­môže k roz­voju obchod­ných sty­kov, ale aj k roz­voju ces­tov­ného ruchu, keďže pri­láka do Bra­ti­slavy viac náv­štev­ní­kov. Ceny lete­niek sa začí­najú už od sumy 29,99 €. Naše posádky sa už teraz tešia na spo­koj­ných ces­tu­jú­cich na palu­bách našich lie­ta­diel. Záro­veň ďaku­jeme Letisku Bra­ti­slava za prí­nosnú spo­lu­prácu.“

Od marca budú­ceho roka si s Wizz Air zale­tíš do Tuzly v Bosne a Her­ce­go­vine a od júna pri­budnú 4 lety týž­denne do Var­šavy.

zdroj: bts.aero, bts.aero zdroj titul­nej foto­gra­fie: holidayguru.ie

Pridať komentár (0)