S Cloudo vo vašom pre­hlia­dači uro­bíte viac za kratší čas

Ľudovít Nastišin / 9. apríl 2015 / Tools a produktivita

Roz­ší­re­nie pre­hlia­dača o Cloudo je pivot slo­ven­ského pro­jektu Cloud Fen­der. Je to novinka a veľa sa o ňom ešte nepí­salo. Aj to je jeden z dôvo­dov prečo sme sa roz­hodli, že sa s jeho tvor­cami v krát­kosti poroz­prá­vame. Vyspo­ve­dali sme teda Ondreja Pro­stred­níka.

Na úvod, len tak v krát­kosti ku Cloud Fen­deru, ako sa mu darí?

Cloud Fen­der sme spus­tili v júli minu­lého roka. Našim cie­ľom bolo pre­po­jiť údaje, ktoré majú ľudia ulo­žené na rôz­nych clou­do­vých úlo­žis­kách. Vytvo­rili sme preto tech­no­ló­giu, ktorá synch­ro­ni­zo­vala súbory na dvoch odliš­ných plat­for­mách (napr. Drop­box a Google Drive). Uká­zalo sa, že ľudia nechcú pre­sú­vať dáta medzi služ­bami. Chcú však mať rýchli pri­stúp k týmto dátam. Kon­com roka sme si uve­do­mili, že musíme spra­viť zásadnú zmenu v pro­dukte. Začali sme sa inten­zívne roz­prá­vať s našimi pou­ží­va­teľmi a zis­ťo­vať, aké majú potreby a výzvy. Postupne sme prišli s kon­cep­tom Cloudo a roz­hodli sme sa pivot­núť. Cloud Fen­der v najb­liž­ších dňoch uzat­vo­ríme a postupne vypneme. Dnes chceme všetku našu pozor­nosť a ener­giu veno­vať Cloudo.

Skús nám opí­sať, aký je teda roz­diel medzi Cloud Fen­der-om a Cloudo-m?

Cloudo zvy­šuje pro­duk­ti­vitu ľudí, ktorí pra­cujú s online nástrojmi. Je to pokra­čo­va­nie našej vízie pre­po­jiť údaje ľudí, ktoré sa nachá­dzajú na rôz­nych mies­tach. Cloudo je však určené na kaž­do­denné pou­ží­va­nie a pri­náša okam­žitú hod­notu už pri prvom pou­žití. Pro­jekt vzni­kol hlavne na základe feed­backu, ktorý sme dostali od našich pou­ží­va­te­ľov. Je to oveľa prak­tic­kej­šia rea­li­zá­cia našej víze, než bol Cloud Fen­der.

Ako ste prišli na myš­lienku spra­viť práve toto?

Keď sme sa roz­prá­vali s ľuďmi, prišli sme na to, že majú radi nástroje, ktoré pou­ží­vajú. Prob­lé­mom je však množ­stvo nástro­jov, ktoré dnes majú. Všetky bežné veci sa pre­su­nuli do cloudu, od edi­to­va­nia doku­men­tov až po správu zamest­nan­cov, všetko dnes robíme v pre­hlia­dači. Údaje v týchto nástro­joch sú však odde­lené a neexis­tuje spô­sob ako ich roz­umne pre­po­jiť. To je náš cieľ s Cloudo. Chceme poskyt­núť jedno miesto, cez ktoré môžu ľudia pri­stu­po­vať k svo­jim nástro­jom, dátam a roz­umne ich pre­pá­jať.

V akej fáze je momen­tálne Cloudo?

Na Cloudo sme začali robiť v janu­ári 2015 a dnes je v beta ver­zii. Postupne pri­dá­vame nové integ­rá­cie. Dnes už pod­po­ru­jeme Ever­note, Asanu, Git­Hub, Bit­buc­ket, Google Drive, Drop­box a v najb­liz­sich dňoch pri­dáme Gmail a Slack. Našim cie­ľom je pokryť 5 hlav­ných ver­ti­kál (komu­ni­ká­cia, pro­ject mana­ge­ment, poznámky, repo­zi­táre a úlo­žiská) a mať v kaž­dej 2 integ­rá­cie. V našom vývoji nám veľmi pomáha, že sme súčas­ťou Boos­ter akce­le­rá­tora v Spote. Či už je to pomoc s mar­ket vali­dá­ciou alebo otvá­ra­nie dverí k poten­ciál­nym inves­to­rom, tento prog­ram nám dáva veľkú hod­notu.

Aké ciele má Cloudo do budúc­nosti?

Cloudo je dnes pre nas super škola. Do našej beta group sa zapí­salo cez 350 ľudí a naši aktívni pou­ží­va­te­lia si otvo­ria Cloudo 10 až 15 krát denne. Našim cie­ľom je zobrať to, čo sa dnes učíme a využiť to pri tvorbe ďal­šej ite­rá­cie pro­duktu. Sme­rov je via­cero, od mobil­nej až po desk­to­povú apli­ká­ciu a pohrá­vame sa aj s tea­mo­vou kola­bo­rá­ciou. Pozorne počú­vame našich pou­ží­va­te­ľov a uvi­díme čo ďalej. Naša vízia je, aby Cloudo bolo mies­tom, kde ľudia začnú svoj pra­covný deň a zaro­veň im bude slú­žiť ako hub pre dáta a služby. V tomto smere sme v rov­na­kom pries­tore ako je naprí­klad Slack. Vidíme ich úspešný pivot a následný rake­tový rast. Práve to je pre nás super moti­vá­ciou.

Chceš ešte niečo dodať na záver?

Budem rád, ak aj vy vyskú­šate Cloudo a dáte nám váš feed­back. 

Pridať komentár (0)