S Key.vi sa stanú vaše kľúče minu­los­ťou

Lukáš Gašparík jr. / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Vyspo­ve­dali sme slo­ven­ský star­tup Key.vi, ktorý má obrov­ský poten­ciál pre­sa­diť sa na trhu. Vďaka ich rie­še­niu sa majú stať kľúče minu­los­ťou a samotné zabez­pe­če­nie ešte lep­šie.

1. Ahoj, napo­sledy sme sa videli v Júli, čo sa odvtedy zme­nilo v Key.vi?
Pomerne veľa. Naj­väč­ším miľ­ní­kom je pro­dukt, ktorý interne voláme proof of con­cept. Je to key.vi zámok (har­ware) a mobilná appka (soft­ware), ktoré sme vyvi­nuli a sú dôka­zom, že navr­hnutá archi­tek­túra Key.vi fun­guje. Jed­no­du­cho tvoj tele­fón je aj tvoj kľúč. Okrem toho, zasta­bi­li­zo­val sa náš tím, pre­bie­hajú aktívne roko­va­nia s inves­tormi a máme jasný plán, čo ďalej s Key.vi.

2. Ako ste na tom s pro­duk­tom, kedy bude na trhu?
Pred­po­kla­daný ter­mín uve­de­nia Key.vi na trh je leto 2016. Nech­cem však pred­bie­hať, ale pre­zra­dím, že má ambí­ciu spo­jiť svoje meno s naj­lep­šími uni­ver­zi­tami na Slo­ven­sku. Inten­zívne sa o key.vi zau­jí­majú inves­tori zo zahra­ni­čia, ako aj zo Slo­ven­ska. Ideme správ­nou ces­tou. Plány sú veľké a verím, že sa nám podarí zre­a­li­zo­vať ich.

3. A čo vaša kon­ku­ren­cia? Videl som už zopár podob­ných rie­šení, v čom je Key.vi iný, lepší?
Či už ide o IT sféru, alebo čokoľ­vek iné, je dôle­žité poznať, čo robí kon­ku­ren­cia, byť na to pri­pra­vení a pre­dov­šet­kým byť lepší. Súhla­sím, že na trhu sa mihlo zopár podob­ných návrhov, ale záro­veň mnohé stros­ko­tali. Key.vi má však pred­nosti, ktoré ho pre­dur­čujú byť úspeš­ným start-upom. V prvom rade je to tím zanie­te­ných ľudí, či už ide o docen­tov zo Žilin­skej Uni­ver­zity, ktorí vyví­jajú har­dware, alebo tím Fle­mia, ktorý sa stará o exe­ku­tívu. Key.vi je com­plete built-in lock rie­še­nie. Všetko je vo vnútri zámku. Z dverí nič netrčí a ani si nikto nemusí vŕtať diery do dra­hých dverí, aby si nain­šta­lo­val Key.vi. Čo nás výrazne ešte odli­šuje od iných rie­šení je jed­no­du­chá inšta­lá­cia, fyzická (vysu­nu­tie-zasu­nu­tie jazýčka zámku), ako aj soft­ware-ová bez­peč­nosť (asy­met­rické šif­ro­va­nie key.vi kľúča), to sú kľú­čové vlast­nosti key.vi. Pri návrhu key.vi sme kládli veľký dôraz na to, aby zámok ponú­kal kom­fort a pri­danú hod­notu pre každú cie­ľovú sku­pinu zákaz­ní­kov, či ide o kan­ce­lá­rie, hotely, airbnb alebo domác­nosti.

4. Takže prečo by som si mal kúpiť Key.vi? V čom mi uľahčí život?
Dôvo­dov je veľa a každý si záro­veň môže nájsť svoj vlastný. Ja by som si ho kúpil preto, že som noto­rický strá­cač kľú­čov. Našťas­tie mobil nestrá­cam. Maji­te­lia Airbnb by si ho mohli kúpiť preto, že sa im odbúra obrov­ská sta­rosť byť fyzicky na mieste a odo­vzdá­vať kľúče nájom­com, ktorí si podá­vajú kľučky pomerne často a nie vždy v maji­te­ľovi vyho­vu­jú­com čase. Hotely by mali po tomto rie­šení siah­nuť preto, že ušet­ria na ľud­ských zdro­joch a z dlho­do­bého hľa­diska zís­kajú viac zákaz­ní­kov pre nezá­vislé a kom­fortné uby­to­va­nie sa bez stá­tia v rade na recep­cií pri check-in alebo check-out. Kan­ce­lá­rie môžu jed­no­du­cho nasta­vo­vať zoná­ciu pries­to­rov a nasta­viť access mana­ge­ment. Domác­nosti oce­nia zvý­šený kom­fort bez­kľú­čo­vého otvá­ra­nia dverí, rodi­čia oce­nia sms-ku, ktorú pošle key.vi, keď sa deti vrá­tia zo školy domov alebo v noci z dis­ko­téky. No a ty by si ho mohol využiť preto, že chceš byť medzi prvými early adop­ters Key.vi a preto, že ino­vá­cie môžeš, či?:-)

5. Aká bude jeho cena?
Key.vi je nasta­vený pre štyri seg­menty. Hotels, Homes, Offi­ces a Airbnb. Každý busi­ness model má trošku iné špe­ci­fiká, ale základ je viac-menej rov­naký. Čiže cena sa podľa pora­dia hýbe od 110eur až po 250 eur.

6. Počul som, že sa zme­nil aj váš busi­ness model, v čom je teda iný?
Na túto otázku som vlastne odpo­ve­dal v pre­doš­lej otázke. Na dopl­ne­nie. Busi­ness model sa v zásade neme­nil, len sa pris­pô­so­bil požia­dav­kám trhu podľa pries­ku­mov, ktoré sme usku­toč­nili, aby sme doká­zali uspo­ko­jiť čo naj­viac zákaz­ní­kov. Na trh však budeme uvá­dzať jed­not­livé pro­duk­tové rady key.vi postupne.

7. Ako ste na tom s inves­tormi, chys­táte sa aj na nejaký fun­ding?
Po roku a pokroku, ktorý sme uro­bili sa znova stre­tá­vame s poten­ciál­nymi inves­tormi, kto­rým sme Key.vi v minu­losti už pred­sta­vili. Je veľmi povzbu­divé vidieť ako sa ich skepsa postupne mení na dôveru a sú otvo­rení púš­ťať sa do hlb­ších debát a roko­vaní o mož­nos­tiach finan­co­va­nia Key.vi. Ide­álna situ­ácia bude, ak si budeme my môcť vybe­rať par­tne­rov na spo­lu­prácu. Nech­ceme sa upo­náh­ľať, pre­tože jedna vec je potreba inves­tí­cie a druhá je budúc­nosť start-upu, na kto­rej nám nesmierne záleží. O Key.vi sme pre­sved­čení, o jeho budúc­nosti nepo­chy­bu­jeme a v súčas­nosti veríme, že sme na naj­lep­šej ceste uspieť.

8. A o koho kon­krétne ide?
Aj keď nejde o žiadne tajom­stvo, ale úplne kon­krétne, teda meno­vite, sa vyjad­ro­vať nebu­dem. Poviem len, že máme veľmi dobre roz­be­hnutú spo­lu­prácu s inves­tormi v Anglicku a tiež sme mali pred­bežný veľmi pozi­tívny ohlas od slo­ven­skej spo­loč­nosti, ktorá vytvo­rila naj­väčší fond rizi­ko­vého kapi­tálu pre pod­poru ino­va­tív­nych slo­ven­ských firiem. Prí­nosne nám zrkadlo nasta­vili aj ame­rickí Star­tup Sharks, ktorí boli na pozva­nie SBA pred­ne­dáv­nom na Slo­ven­sku.

9. Čo taký cro­wd­fun­ding, nad tým ste neroz­mýš­ľali?
Roz­mýš­ľali. Cro­wd­fun­din­gová kam­paň je podľa nášho názoru dob­rým rie­še­ním na zís­ka­nie mar­ket vali­da­tion. Ak do toho pôj­deme, bude to zrejme na špe­ci­fický trh pove­dzme Nemecko, Rakúsko, Švaj­čiar­sko.

10. Na začiatku si spo­mí­nal, že jedno z prvých umiest­není Key.vi by malo byť na uni­ver­zi­tách. Ako ste a k tomu dostali a prečo práve uni­ver­zity?
Ďal­ším veľmi logic­kým kro­kom po proof of con­cept je pro­to­typ. Vo chvíli keď je už na svete, je potrebné ho otes­to­vať. A keďže vývoj har­dwaru je v šikov­ných rukách PhD kan­di­dá­tov pod vede­ním Doc. Ing. Petra Drgoňa, PhD, ponuka otes­to­vať Key.vi pro­to­typ vzišla akosi pri­ro­dzene zo strany Žilin­skej Uni­ver­zity. Pre nás je to veľmi dobrá refe­ren­cia a samotní vývo­jári budú po ruke čiže je to aj prak­tické.

11. Ako budú vyze­rať vaše najb­liž­šie kroky?
Najb­liž­šie bude pre­bie­hať nie­koľko kro­kov para­lelne. Kým paten­tová kan­ce­lá­ria rieši ochrannú známu, tím v Žiline vyvíja pro­to­typ a tím v Bra­ti­slave zase inten­zívne rokuje s inves­tormi a pri­pra­vuje PR a mar­ke­ting. Dola­ďuje sa archi­tek­túra key.vi.

12. A na záver ešte jednu otá­zočku, aký je podľa teba naj star­tup na Slo­ven­sku? (okrem tých z Fle­mia)
Naj star­tup je na Slo­ven­sku je určite aero­mo­bil. Mys­lím si, že nápad aj rea­li­zá­cia aero­mi­bilu vysoko pre­vy­šuje iné star­tupy, aj z oko­li­tých kra­jín. A potom mi napadá ešte mobilná appka, ktorá odpo­čí­tava zostá­va­júce sekundy na kri­žo­vatke, keď sedíte v aute na čer­ve­nej. Jed­no­du­ché, jasné, uži­točné.

Pridať komentár (0)