S Key.vi sa sta­nú vaše kľú­če minu­los­ťou

Lukáš Gašparík jr. / 18. apríla 2015 / Tech a inovácie

Vyspo­ve­da­li sme slo­ven­ský star­tup Key.vi, kto­rý má obrov­ský poten­ciál pre­sa­diť sa na trhu. Vďa­ka ich rie­še­niu sa majú stať kľú­če minu­los­ťou a samot­né zabez­pe­če­nie ešte lep­šie.

1. Ahoj, napo­sle­dy sme sa vide­li v Júli, čo sa odvte­dy zme­ni­lo v Key.vi?
Pomer­ne veľa. Naj­väč­ším miľ­ní­kom je pro­dukt, kto­rý inter­ne volá­me pro­of of con­cept. Je to key.vi zámok (har­wa­re) a mobil­ná app­ka (soft­wa­re), kto­ré sme vyvi­nu­li a sú dôka­zom, že navr­hnu­tá archi­tek­tú­ra Key.vi fun­gu­je. Jed­no­du­cho tvoj tele­fón je aj tvoj kľúč. Okrem toho, zasta­bi­li­zo­val sa náš tím, pre­bie­ha­jú aktív­ne roko­va­nia s inves­tor­mi a máme jas­ný plán, čo ďalej s Key.vi.

2. Ako ste na tom s pro­duk­tom, kedy bude na trhu?
Pred­po­kla­da­ný ter­mín uve­de­nia Key.vi na trh je leto 2016. Nech­cem však pred­bie­hať, ale pre­zra­dím, že má ambí­ciu spo­jiť svo­je meno s naj­lep­ší­mi uni­ver­zi­ta­mi na Slo­ven­sku. Inten­zív­ne sa o key.vi zau­jí­ma­jú inves­to­ri zo zahra­ni­čia, ako aj zo Slo­ven­ska. Ide­me správ­nou ces­tou. Plá­ny sú veľ­ké a verím, že sa nám poda­rí zre­a­li­zo­vať ich.

3. A čo vaša kon­ku­ren­cia? Videl som už zopár podob­ných rie­še­ní, v čom je Key.vi iný, lep­ší?
Či už ide o IT sfé­ru, ale­bo čokoľ­vek iné, je dôle­ži­té poznať, čo robí kon­ku­ren­cia, byť na to pri­pra­ve­ní a pre­dov­šet­kým byť lep­ší. Súhla­sím, že na trhu sa mih­lo zopár podob­ných návrhov, ale záro­veň mno­hé stros­ko­ta­li. Key.vi má však pred­nos­ti, kto­ré ho pre­dur­ču­jú byť úspeš­ným start-upom. V prvom rade je to tím zanie­te­ných ľudí, či už ide o docen­tov zo Žilin­skej Uni­ver­zi­ty, kto­rí vyví­ja­jú har­dwa­re, ale­bo tím Fle­mia, kto­rý sa sta­rá o exe­ku­tí­vu. Key.vi je com­ple­te built-in lock rie­še­nie. Všet­ko je vo vnút­ri zám­ku. Z dve­rí nič netr­čí a ani si nikto nemu­sí vŕtať die­ry do dra­hých dve­rí, aby si nain­šta­lo­val Key.vi. Čo nás výraz­ne ešte odli­šu­je od iných rie­še­ní je jed­no­du­chá inšta­lá­cia, fyzic­ká (vysu­nu­tie-zasu­nu­tie jazýč­ka zám­ku), ako aj soft­wa­re-ová bez­peč­nosť (asy­met­ric­ké šif­ro­va­nie key.vi kľú­ča), to sú kľú­čo­vé vlast­nos­ti key.vi. Pri návrhu key.vi sme klád­li veľ­ký dôraz na to, aby zámok ponú­kal kom­fort a pri­da­nú hod­no­tu pre kaž­dú cie­ľo­vú sku­pi­nu zákaz­ní­kov, či ide o kan­ce­lá­rie, hote­ly, airb­nb ale­bo domác­nos­ti.

4. Tak­že pre­čo by som si mal kúpiť Key.vi? V čom mi uľah­čí život?
Dôvo­dov je veľa a kaž­dý si záro­veň môže nájsť svoj vlast­ný. Ja by som si ho kúpil pre­to, že som noto­ric­ký strá­cač kľú­čov. Našťas­tie mobil nestrá­cam. Maji­te­lia Airb­nb by si ho moh­li kúpiť pre­to, že sa im odbú­ra obrov­ská sta­rosť byť fyzic­ky na mies­te a odo­vzdá­vať kľú­če nájom­com, kto­rí si podá­va­jú kľuč­ky pomer­ne čas­to a nie vždy v maji­te­ľo­vi vyho­vu­jú­com čase. Hote­ly by mali po tom­to rie­še­ní siah­nuť pre­to, že ušet­ria na ľud­ských zdro­joch a z dlho­do­bé­ho hľa­dis­ka zís­ka­jú viac zákaz­ní­kov pre nezá­vis­lé a kom­fort­né uby­to­va­nie sa bez stá­tia v rade na recep­cií pri check-in ale­bo check-out. Kan­ce­lá­rie môžu jed­no­du­cho nasta­vo­vať zoná­ciu pries­to­rov a nasta­viť access mana­ge­ment. Domác­nos­ti oce­nia zvý­še­ný kom­fort bez­kľú­čo­vé­ho otvá­ra­nia dve­rí, rodi­čia oce­nia sms-ku, kto­rú pošle key.vi, keď sa deti vrá­tia zo ško­ly domov ale­bo v noci z dis­ko­té­ky. No a ty by si ho mohol využiť pre­to, že chceš byť medzi prvý­mi ear­ly adop­ters Key.vi a pre­to, že ino­vá­cie môžeš, či?:-)

5. Aká bude jeho cena?
Key.vi je nasta­ve­ný pre šty­ri seg­men­ty. Hotels, Homes, Offi­ces a Airb­nb. Kaž­dý busi­ness model má troš­ku iné špe­ci­fi­ká, ale základ je viac-menej rov­na­ký. Čiže cena sa pod­ľa pora­dia hýbe od 110e­ur až po 250 eur.

6. Počul som, že sa zme­nil aj váš busi­ness model, v čom je teda iný?
Na túto otáz­ku som vlast­ne odpo­ve­dal v pre­doš­lej otáz­ke. Na dopl­ne­nie. Busi­ness model sa v zása­de neme­nil, len sa pris­pô­so­bil požia­dav­kám trhu pod­ľa pries­ku­mov, kto­ré sme usku­toč­ni­li, aby sme doká­za­li uspo­ko­jiť čo naj­viac zákaz­ní­kov. Na trh však bude­me uvá­dzať jed­not­li­vé pro­duk­to­vé rady key.vi postup­ne.

7. Ako ste na tom s inves­tor­mi, chys­tá­te sa aj na neja­ký fun­ding?
Po roku a pokro­ku, kto­rý sme uro­bi­li sa zno­va stre­tá­va­me s poten­ciál­ny­mi inves­tor­mi, kto­rým sme Key.vi v minu­los­ti už pred­sta­vi­li. Je veľ­mi povzbu­di­vé vidieť ako sa ich skep­sa postup­ne mení na dôve­ru a sú otvo­re­ní púš­ťať sa do hlb­ších debát a roko­va­ní o mož­nos­tiach finan­co­va­nia Key.vi. Ide­ál­na situ­ácia bude, ak si bude­me my môcť vybe­rať par­tne­rov na spo­lu­prá­cu. Nech­ce­me sa upo­náh­ľať, pre­to­že jed­na vec je potre­ba inves­tí­cie a dru­há je budúc­nosť start-upu, na kto­rej nám nesmier­ne zále­ží. O Key.vi sme pre­sved­če­ní, o jeho budúc­nos­ti nepo­chy­bu­je­me a v súčas­nos­ti verí­me, že sme na naj­lep­šej ces­te uspieť.

8. A o koho kon­krét­ne ide?
Aj keď nej­de o žiad­ne tajom­stvo, ale úpl­ne kon­krét­ne, teda meno­vi­te, sa vyjad­ro­vať nebu­dem. Poviem len, že máme veľ­mi dob­re roz­be­hnu­tú spo­lu­prá­cu s inves­tor­mi v Anglic­ku a tiež sme mali pred­bež­ný veľ­mi pozi­tív­ny ohlas od slo­ven­skej spo­loč­nos­ti, kto­rá vytvo­ri­la naj­väč­ší fond rizi­ko­vé­ho kapi­tá­lu pre pod­po­ru ino­va­tív­nych slo­ven­ských firiem. Prí­nos­ne nám zrkad­lo nasta­vi­li aj ame­ric­kí Star­tup Sharks, kto­rí boli na pozva­nie SBA pred­ne­dáv­nom na Slo­ven­sku.

9. Čo taký cro­wd­fun­ding, nad tým ste neroz­mýš­ľa­li?
Roz­mýš­ľa­li. Cro­wd­fun­din­go­vá kam­paň je pod­ľa náš­ho názo­ru dob­rým rie­še­ním na zís­ka­nie mar­ket vali­da­ti­on. Ak do toho pôj­de­me, bude to zrej­me na špe­ci­fic­ký trh pove­dz­me Nemec­ko, Rakús­ko, Švaj­čiar­sko.

10. Na začiat­ku si spo­mí­nal, že jed­no z prvých umiest­ne­ní Key.vi by malo byť na uni­ver­zi­tách. Ako ste a k tomu dosta­li a pre­čo prá­ve uni­ver­zi­ty?
Ďal­ším veľ­mi logic­kým kro­kom po pro­of of con­cept je pro­to­typ. Vo chví­li keď je už na sve­te, je potreb­né ho otes­to­vať. A keď­že vývoj har­dwa­ru je v šikov­ných rukách PhD kan­di­dá­tov pod vede­ním Doc. Ing. Pet­ra Drgo­ňa, PhD, ponu­ka otes­to­vať Key.vi pro­to­typ vziš­la ako­si pri­ro­dze­ne zo stra­ny Žilin­skej Uni­ver­zi­ty. Pre nás je to veľ­mi dob­rá refe­ren­cia a samot­ní vývo­já­ri budú po ruke čiže je to aj prak­tic­ké.

11. Ako budú vyze­rať vaše najb­liž­šie kro­ky?
Najb­liž­šie bude pre­bie­hať nie­koľ­ko kro­kov para­lel­ne. Kým paten­to­vá kan­ce­lá­ria rie­ši ochran­nú zná­mu, tím v Žili­ne vyví­ja pro­to­typ a tím v Bra­ti­sla­ve zase inten­zív­ne roku­je s inves­tor­mi a pri­pra­vu­je PR a mar­ke­ting. Dola­ďu­je sa archi­tek­tú­ra key.vi.

12. A na záver ešte jed­nu otá­zoč­ku, aký je pod­ľa teba naj star­tup na Slo­ven­sku? (okrem tých z Fle­mia)
Naj star­tup je na Slo­ven­sku je urči­te aero­mo­bil. Mys­lím si, že nápad aj rea­li­zá­cia aero­mi­bi­lu vyso­ko pre­vy­šu­je iné star­tu­py, aj z oko­li­tých kra­jín. A potom mi napa­dá ešte mobil­ná app­ka, kto­rá odpo­čí­ta­va zostá­va­jú­ce sekun­dy na kri­žo­vat­ke, keď sedí­te v aute na čer­ve­nej. Jed­no­du­ché, jas­né, uži­toč­né.

Pridať komentár (0)