S Pho­tos­ho­pom CC 2015.5 je až hlúpo jed­no­du­ché upra­viť si výzor tváre vďaka novej fun­kcii

Ľudovít Nastišin / 23. júna 2016 / Tools a produktivita

Adobe stále pri­dáva nové update-y na svoj Cre­a­tive Cloud, medzi nimi sa však nie­kedy obja­via aj sku­točne zau­jí­mavé fun­kcie. K týmto upda­teom na úvod spo­me­nieme aj veľmi šikovný Con­tent-Aware tool.

crop

Gra­fickí dizaj­néri a nerdi v typo­gra­fii sa prav­de­po­dobne budú tešiť nástroju Match Font, ktorý iden­ti­fi­kuje font v obrázku a navrhne ti podobný z tvojho počí­tača alebo ťa nasme­ruje na Adobe Type­kit aby si si mohol zakú­piť ten ori­gi­nálny.

match

A nako­niec tu máme naj­lep­šieho pria­teľa retu­šé­rov, Liqu­ify tool, ktorý dostáva veľký update: Face-Aware Liqu­ify.

tvar

V pod­state to až neuve­ri­teľne zľah­čuje “lade­nie” tvaru tváre či výrazu. Je tam nespo­četne veľa ovlá­da­čov, vrá­tane nasta­ve­nia výšky očí, veľ­kosť čela, vystú­pe­nie čeľuste a kopa ďal­šieho. Tu máme rýchly prí­klad toho, k čomu sa dosta­neme, keď sa náhodne pohráme so sli­dermi.

tvare

O nejakú dobu už asi urobí Pho­tos­hop úplne všetko a tvo­jou úlo­hou bude ho len spus­tiť :). Humor bokom, je to sakra dobrý nástroj. Vieš ešte o neja­kých super novin­kách z dielne Adobe?

sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com

Pridať komentár (0)