Ako sa doká­zala Bra­ti­slava vrá­tiť do 90. rokov vo filme Čer­vený kapi­tán

Lukáš Dubovský / 14. mája 2016 / Zo Slovenska

Za veľmi úspeš­ným Slo­ven­sko-Česko-Poľ­ským fil­mom reži­séra Michala Kol­lára stoja aj vizu­álne efekty.

Tých nebolo vo filme málo. Podľa štú­dia Magic­Lab sa cel­kovo jed­nalo o 8000 hodín práce. Rea­lis­tický obraz nášho hlav­ného mesta dopre­vá­dza tech­no­ló­gia CGI.

Súhrn vybra­ných scén si môžete pozrieť vo videu niž­šie

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)