Ako sa doká­za­la Bra­ti­sla­va vrá­tiť do 90. rokov vo fil­me Čer­ve­ný kapi­tán

Lukáš Dubovský / 14. mája 2016 / Zo Slovenska

Za veľ­mi úspeš­ným Slo­ven­sko-Čes­ko-Poľ­ským fil­mom reži­sé­ra Micha­la Kol­lá­ra sto­ja aj vizu­ál­ne efek­ty.

Tých nebo­lo vo fil­me málo. Pod­ľa štú­dia Magic­Lab sa cel­ko­vo jed­na­lo o 8000 hodín prá­ce. Rea­lis­tic­ký obraz náš­ho hlav­né­ho mes­ta dopre­vá­dza tech­no­ló­gia CGI.

Súhrn vybra­ných scén si môže­te pozrieť vo videu niž­šie

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)