Ako sa posta­rať o to, aby tvoji zamest­nanci milo­vali svoju prácu?

Michal Sorkovský / 26. októbra 2016 / Business

Cha­rak­te­ris­tic­kou črtou väč­šiny pra­cu­jú­cich Slo­vá­kov je odpor voči svojmu šéfovi a práci. Bol rád, ak by to práve v tvo­jej firme bolo inak. Ako to ale dosiah­nuť? Presný návod síce neexis­tuje, no máme nie­koľko prak­tic­kých tipov, ktoré môžu byť nápo­mocné.

  1. Jedlo priamo na pra­co­visku

Niečo, čo dnes mnoho slo­ven­ských firiem nedo­káže zabez­pe­čiť, a pri­tom je to v zahra­ničí cel­kom bežná vec. Ľudia sú skrátka v práci radi sýti a je jedno, či práve tvo­ria mar­ke­tin­gové stra­té­gie alebo kosia trávu. Pokiaľ im jedlo poskyt­neš priamo na pra­co­visku, vyhral si. Tvoji kole­go­via budú spo­koj­nejší a budú môcť efek­tív­nej­šie využiť čas, ktorý by inak “stra­tili” na pre­pravu z kanclu do kan­tíny a späť — kla­sická win-win situ­ácia.

jedalen
  1. Doto­vané vzde­lá­va­nie

Chceš, aby tvoji zamest­nanci pri­chá­dzali ráno do officu s úsme­vom na tvári? Tak im musíš uká­zať, že si ich a ich prácu vážiš. Ako? Svo­jim prí­stu­pom — pod­po­ruj ich v zlep­šo­vaní sa, osob­nost­nom aj pro­fe­si­onál­nom raste, inves­tuj do ich vzde­la­nia a môžeš si byť istý, že sa ti to vráti. V koneč­nom dôsledku s nimi bude rásť aj tvoja firma, ich vzde­la­nie a pre­hľad by mali byť v tvo­jom naj­vyš­šom záujme.

Na Slo­ven­sku máme hneď nie­koľko pro­jek­tov, ktoré môžu tvo­jim zamest­nan­com pomôcť v zlep­šo­vaní sa v zau­jí­ma­vých oblas­tiach. Je jasné, že sa dnes oplatí prog­ra­mo­vať kaž­dému, s čím vedia pomôcť naprí­klad šikovné slo­ven­ské kurzy od Lear­n2Code. Jazyky sa neo­platí zaned­bať, čo vedia aj v Lemon Lan­gu­age Cen­ter a určite je výhodné inves­to­vať aj do zahra­nič­ných kur­zov, ktoré ponú­kajú mož­nosť vzde­lá­vať sa snáď vo všet­kom. Mož­ností je teda dosť.

snimka-obrazovky-2016-10-25-o-10-57-17
  1. Žiadna ofi­ciálna pra­covná doba

Pove­dzme si jednu vec na rovinu: Žia­dať od svo­jich zamest­nan­cov, aby sedeli v práci denne od devia­tej do pia­tej nie je zrovna spô­sob, ako ľudí moti­vo­vať k život­ným výko­nom. Mnoho zná­mych sve­to­vých firiem si to uve­do­muje, a preto naprí­klad Netf­lix nežiada od svo­jich ľudí, aby v kancli sedeli od rána do večera. Namiesto toho len pod­robne sle­duje výsledky ich práce a pokiaľ sú dobré, všetko je ako má byt. Takto sa vo firme dajú rýchlo odha­liť aj “flá­kači” — je to jed­no­du­ché a logické rie­še­nie pre skoro každú firmu.

  1. Toto nie je len ďal­šia oby­čajná firma

Tvoji zamest­nanci musia mať pocit, že sú súčas­ťou nie­čoho výni­moč­ného, a že pomá­hajú tvo­riť skvelé veci. Na to ale potre­bujú cítiť, že tvoja firma pre svo­jich zamest­nan­cov chce len to naj­lep­šie. Firemné večierky a firemné jazdy, z času na čas lís­tky do kina, na hokej či do divadla — toto všetko samoz­rejme nie je zadarmo, no šikovný pod­ni­ka­teľ to dokáže spra­viť eko­no­micky.

Že je to teda zby­točne prí­liš drahé? Dnes už exis­tuje hneď nie­koľko spô­so­bov, kto­rými si môžeš kon­tro­lo­vať firemné výdavky. tak naprí­klad — ak každý z tvo­jich zamest­nan­cov jazdí na stret­nu­tia inou taxi služ­bou, je jasné, že účet za dopravu bude vysoký. Mnoho spo­loč­ností ale dnes ponúka balíky, ktoré ponú­kajú via­ceré výhody — naprí­klad s firem­nými jaz­dami od HOPIN-u máš dopravu zamest­nan­cov pod kon­tro­lou, nasta­víš si vlastný cenový strop a roz­po­čet pre jed­not­liv­cov či celé odde­le­nia máš neus­tále pod kon­tro­lou.

hopin-city-photo

foto:kongres-magazine.eu

Takéto firemné jazdy vieš využiť aj jed­no­rá­zovo, naprí­klad pri firem­nej párty, kedy potre­bu­ješ všet­kých zamest­nan­cov dostať bez­pečne domov. Nemu­síš kaž­dého pri­pá­jať na firemný účet na HOPIN-e, sta­čia ti 24-hodi­nové pro­mo­kódy, ktoré tvo­jich ľudí odvezú až domov. Mož­ností je veľa — exis­tujú aj cel­kom jed­no­du­ché a pri­tom stále eko­no­mické alter­na­tívy.

  1. Sústreď sa na rodiny

Na Slo­ven­sku máme zamest­ná­va­teľa, ktorý robí pre rodiny svo­jich ľudí niečo, čo sa dnes už často nevidí, a od kto­rého by sa mali ostatní učiť. Firma HSH Kura krá­ľov­ské pre svo­jich ľudí totiž sta­via domy. Na Slo­ven­sku je to síce rarita, firma z Veľ­kého Zálu­žia však vôbec nie je sve­to­vým uni­ká­tom.

Aj veľký IT giganti pocho­pili, že je dôle­žité pod­po­ro­vať rodiny svo­jich zamest­nan­cov, naprí­klad  Face­book ponúka zau­jí­mavé výhody pre rodi­čov a ich potom­stvo. Ocko­via a mamičky tak od neho dostá­vajú 4.000 dolá­rov ako “baby cash” po naro­dení die­ťaťa, štyri mesiace pla­te­nej rodi­čov­skej dovo­lenky a spo­loč­nosť pokryje aj neskor­šie náklady na škôlku. Skvelý prí­klad toho, ako sa sta­rať o svo­jich zamest­nan­cov a ich rodiny.

deti

Pokiaľ chceš, aby tvoji zamest­nanci sku­točne mali radi svoju prácu, musíš sa pre nich sna­žiť vytvo­riť ide­álne pod­mienky. Mysli pri­tom na to, že inves­tí­cia do tvo­jich ľudí je to naj­lep­šie, čo môžeš pre svoju firmu spra­viť. Odlíš sa od desi­vého množ­stva slo­ven­ských zamest­ná­va­te­ľov a pri budo­vaní svojho biz­nisu mysli aj na ľudí pod tebou. Neoľu­tu­ješ to.

Pridať komentár (0)