Ako sa posta­rať o to, aby tvo­ji zamest­nan­ci milo­va­li svo­ju prá­cu?

Michal Sorkovský / 26. októbra 2016 / Business

Cha­rak­te­ris­tic­kou črtou väč­ši­ny pra­cu­jú­cich Slo­vá­kov je odpor voči svoj­mu šéfo­vi a prá­ci. Bol rád, ak by to prá­ve v tvo­jej fir­me bolo inak. Ako to ale dosiah­nuť? Pres­ný návod síce neexis­tu­je, no máme nie­koľ­ko prak­tic­kých tipov, kto­ré môžu byť nápo­moc­né.

  1. Jed­lo pria­mo na pra­co­vis­ku

Nie­čo, čo dnes mno­ho slo­ven­ských firiem nedo­ká­že zabez­pe­čiť, a pri­tom je to v zahra­ni­čí cel­kom bež­ná vec. Ľudia sú skrát­ka v prá­ci radi sýti a je jed­no, či prá­ve tvo­ria mar­ke­tin­go­vé stra­té­gie ale­bo kosia trá­vu. Pokiaľ im jed­lo poskyt­neš pria­mo na pra­co­vis­ku, vyhral si. Tvo­ji kole­go­via budú spo­koj­nej­ší a budú môcť efek­tív­nej­šie využiť čas, kto­rý by inak “stra­ti­li” na pre­pra­vu z kanc­lu do kan­tí­ny a späť — kla­sic­ká win-win situ­ácia.

jedalen
  1. Doto­va­né vzde­lá­va­nie

Chceš, aby tvo­ji zamest­nan­ci pri­chá­dza­li ráno do offi­cu s úsme­vom na tvá­ri? Tak im musíš uká­zať, že si ich a ich prá­cu vážiš. Ako? Svo­jim prí­stu­pom — pod­po­ruj ich v zlep­šo­va­ní sa, osob­nost­nom aj pro­fe­si­onál­nom ras­te, inves­tuj do ich vzde­la­nia a môžeš si byť istý, že sa ti to vrá­ti. V koneč­nom dôsled­ku s nimi bude rásť aj tvo­ja fir­ma, ich vzde­la­nie a pre­hľad by mali byť v tvo­jom naj­vyš­šom záuj­me.

Na Slo­ven­sku máme hneď nie­koľ­ko pro­jek­tov, kto­ré môžu tvo­jim zamest­nan­com pomôcť v zlep­šo­va­ní sa v zau­jí­ma­vých oblas­tiach. Je jas­né, že sa dnes opla­tí prog­ra­mo­vať kaž­dé­mu, s čím vedia pomôcť naprí­klad šikov­né slo­ven­ské kur­zy od Lear­n2Co­de. Jazy­ky sa neo­pla­tí zaned­bať, čo vedia aj v Lemon Lan­gu­age Cen­ter a urči­te je výhod­né inves­to­vať aj do zahra­nič­ných kur­zov, kto­ré ponú­ka­jú mož­nosť vzde­lá­vať sa snáď vo všet­kom. Mož­nos­tí je teda dosť.

snimka-obrazovky-2016-10-25-o-10-57-17
  1. Žiad­na ofi­ciál­na pra­cov­ná doba

Pove­dz­me si jed­nu vec na rovi­nu: Žia­dať od svo­jich zamest­nan­cov, aby sede­li v prá­ci den­ne od devia­tej do pia­tej nie je zrov­na spô­sob, ako ľudí moti­vo­vať k život­ným výko­nom. Mno­ho zná­mych sve­to­vých firiem si to uve­do­mu­je, a pre­to naprí­klad Netf­lix nežia­da od svo­jich ľudí, aby v kanc­li sede­li od rána do veče­ra. Namies­to toho len pod­rob­ne sle­du­je výsled­ky ich prá­ce a pokiaľ sú dob­ré, všet­ko je ako má byt. Tak­to sa vo fir­me dajú rých­lo odha­liť aj “flá­ka­či” — je to jed­no­du­ché a logic­ké rie­še­nie pre sko­ro kaž­dú fir­mu.

  1. Toto nie je len ďal­šia oby­čaj­ná fir­ma

Tvo­ji zamest­nan­ci musia mať pocit, že sú súčas­ťou nie­čo­ho výni­moč­né­ho, a že pomá­ha­jú tvo­riť skve­lé veci. Na to ale potre­bu­jú cítiť, že tvo­ja fir­ma pre svo­jich zamest­nan­cov chce len to naj­lep­šie. Firem­né večier­ky a firem­né jaz­dy, z času na čas lís­t­ky do kina, na hokej či do divad­la — toto všet­ko samoz­rej­me nie je zadar­mo, no šikov­ný pod­ni­ka­teľ to doká­že spra­viť eko­no­mic­ky.

Že je to teda zby­toč­ne prí­liš dra­hé? Dnes už exis­tu­je hneď nie­koľ­ko spô­so­bov, kto­rý­mi si môžeš kon­tro­lo­vať firem­né výdav­ky. tak naprí­klad — ak kaž­dý z tvo­jich zamest­nan­cov jaz­dí na stret­nu­tia inou taxi služ­bou, je jas­né, že účet za dopra­vu bude vyso­ký. Mno­ho spo­loč­nos­tí ale dnes ponú­ka balí­ky, kto­ré ponú­ka­jú via­ce­ré výho­dy — naprí­klad s firem­ný­mi jaz­da­mi od HOPIN-u máš dopra­vu zamest­nan­cov pod kon­tro­lou, nasta­víš si vlast­ný ceno­vý strop a roz­po­čet pre jed­not­liv­cov či celé odde­le­nia máš neus­tá­le pod kon­tro­lou.

hopin-city-photo

foto:kongres-magazine.eu

Také­to firem­né jaz­dy vieš využiť aj jed­no­rá­zo­vo, naprí­klad pri firem­nej pár­ty, kedy potre­bu­ješ všet­kých zamest­nan­cov dostať bez­peč­ne domov. Nemu­síš kaž­dé­ho pri­pá­jať na firem­ný účet na HOPIN-e, sta­čia ti 24-hodi­no­vé pro­mo­kó­dy, kto­ré tvo­jich ľudí odve­zú až domov. Mož­nos­tí je veľa — exis­tu­jú aj cel­kom jed­no­du­ché a pri­tom stá­le eko­no­mic­ké alter­na­tí­vy.

  1. Sústreď sa na rodi­ny

Na Slo­ven­sku máme zamest­ná­va­te­ľa, kto­rý robí pre rodi­ny svo­jich ľudí nie­čo, čo sa dnes už čas­to nevi­dí, a od kto­ré­ho by sa mali ostat­ní učiť. Fir­ma HSH Kura krá­ľov­ské pre svo­jich ľudí totiž sta­via domy. Na Slo­ven­sku je to síce rari­ta, fir­ma z Veľ­ké­ho Zálu­žia však vôbec nie je sve­to­vým uni­ká­tom.

Aj veľ­ký IT gigan­ti pocho­pi­li, že je dôle­ži­té pod­po­ro­vať rodi­ny svo­jich zamest­nan­cov, naprí­klad  Face­bo­ok ponú­ka zau­jí­ma­vé výho­dy pre rodi­čov a ich potom­stvo. Ocko­via a mamič­ky tak od neho dostá­va­jú 4.000 dolá­rov ako “baby cash” po naro­de­ní die­ťa­ťa, šty­ri mesia­ce pla­te­nej rodi­čov­skej dovo­len­ky a spo­loč­nosť pokry­je aj neskor­šie nákla­dy na škôl­ku. Skve­lý prí­klad toho, ako sa sta­rať o svo­jich zamest­nan­cov a ich rodi­ny.

deti

Pokiaľ chceš, aby tvo­ji zamest­nan­ci sku­toč­ne mali radi svo­ju prá­cu, musíš sa pre nich sna­žiť vytvo­riť ide­ál­ne pod­mien­ky. Mys­li pri­tom na to, že inves­tí­cia do tvo­jich ľudí je to naj­lep­šie, čo môžeš pre svo­ju fir­mu spra­viť. Odlíš sa od desi­vé­ho množ­stva slo­ven­ských zamest­ná­va­te­ľov a pri budo­va­ní svoj­ho biz­ni­su mys­li aj na ľudí pod tebou. Neoľu­tu­ješ to.

Pridať komentár (0)