Naj­lepší zamest­ná­va­teľ na Slo­ven­sku? Táto firma pre svo­jich ľudí sta­via domy

Nikola Brehová / 12. augusta 2016 / Zo Slovenska

Dom či byt, ktorý ti postaví zamest­ná­va­teľ, prís­pevky na škol­ské pomôcky a ďal­šie bene­fity sa tak často nevi­dia.

HSH Kura krá­ľov­ské je firma z Veľ­kého Zálu­žia, ktorá sa venuje chovu a spra­co­va­niu hydiny. Na našom trhu sú od roku 1992 a ich víziou je posky­to­vať kva­litné, zdra­votne bez­pečné, bio­lo­gicky a nut­rične plno­hod­notné pro­dukty.

kura

foto: kurakralovske.sk

Okrem kva­lity svo­jich pro­duk­tov sa vede­nie spo­loč­nosti venuje aj spo­koj­nosti svo­jich zamest­nan­cov, kto­rých má dokopy cca 500. A to cel­kom zau­jí­ma­vým spô­so­bom. Pre zamest­nan­cov sta­vajú domy alebo byty, podľa ich dopytu. Tento pro­jekt roz­behli už v roku 1999. Takto uby­to­vali zatiaľ 19 rodín, čo, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou, nebude konečné číslo, pre­tože v prí­pade, že bude dosta­točný záu­jem, budú zamest­ná­va­te­lia pokra­čo­vať vo výstavbe. Domov je posta­ve­ných 25.

kura3

foto: HSH

Nájomné domov aj bytov majú za zvý­hod­nené sumy. Momen­tálne je väčší záu­jem o byty ako domy.

Vytvo­rili nezis­kovú orga­ni­zá­cia “Vaša pod­pora”, z kto­rej pomá­hajú s nákladmi na spo­je­nými so škol­skými pomôc­kami ich detí, okrem toho k výplate dostá­vajú 12 kíl mäsa, každé ráno majú k dis­po­zí­cii raňajky a obed majú za sym­bo­lický popla­tok jedno euro.

HSH platí aj zdra­votné pre­hliadky a v prí­pade, že má sociálne zne­vý­hod­ne­ného zamest­nanca, platí im rôzne zdra­vot­nícke potreby či lie­čebné pobyty.

Ak zamest­na­nec získa prí­slušný cer­ti­fi­kát, môže firmu požia­dať o bez­ú­ročnú pôžičku.

kura2

foto: kurakralovske.sk

Toto sú bene­fity, ktoré nenáj­deš ani vo veľ­kých kor­po­rá­toch a všíma si to aj verej­nosť. HSH zís­kali tento rok oce­ne­nie Via Bona v kate­gó­rii Skvelý zamest­ná­va­teľ za rok 2015, ktorú ude­ľuje Nadá­cia Pon­tis.

Takéto oce­ne­nie je zados­ťu­či­ne­ním a moti­vá­ciou pre firmu a záro­veň pýchou zamest­nan­cov. Len tak ďalej.

zdroj: kurakralovske.sk, spectator.sme.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: HSH 

Pridať komentár (0)